Събития


тт

ттт

ПРОЕКТ BG05M9OP001-4.001-0127
„Иновативен образователен център“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Български и румънски специалисти работят заедно за преодоляване на безработицата в гр. Видин

 

 

На 23.02.2018 г., в гр. Видин се проведе международна работна среща по проблемите на безработицата в България и Румъния. Събитието е част от дейностите по проект № BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център на Сдружение „Бокая“, процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Проектът се изпълнява в партньорство с “Patronatul Local Al Intreprinderilor mici si mijlocii” – Kalafat (Асоциация за малки и средни предприятия – Калафат), Р. Румъния.

Целта на събитието беше да се представят основните елементи от националните политики на България и Румъния по проблемите на безработицата в двете страни. По време на срещата се представиха основни данни, тенденции и насоки за преодоляване на съществуващите високи показатели на безработица.

По показатели, се отчита прогрес на Румъния и тя по-бързо се възстановява от икономическата криза през 2008-2009 г. и от 2012 г. започва да изпреварва България. Оказва се, че Румъния изпреварва България и по брутен вътрешен продукт на глава от населението по паритет на покупателна способност. През 2016 г. българският БВП на глава от населението по PPS е 49% от средния за ЕС, а в Румъния е 59%. Двете държави са имали равен старт при влизането си в ЕС през 2007 г., когато БВП на глава от населението по PPS е бил еднакъв – 41% от този на ЕС.

По ниво на безработица България и Румъния влизат в ЕС с почти еднакви стойности, но през 2016 г. разминаването е в полза на Румъния, където безработицата е 5,9%, а в България е 7,6%. По отношение на младежката безработица България се представя по-добре от Румъния. През 2016 г. у нас младежката безработица намалява до 17,2%, докато в Румъния тя е 20,6%. Заедно с това, у нас делът на младите хора, които нито учат, нито работят (18,2%), остава по-висок от този в Румъния (17,4%).

Производителността на труда на един зает нараства с по-големи темпове в Румъния. През 2016 г. производителността на труда в Румъния е 62,5% от средноевропейската, а в България е 45,6%.

По показателя компенсация на наетите за един отработен час по PPS България и Румъния са с почти изравнени стойности през 2016 г., но България тръгва от много по-ниска база през 2007 г. По този показател България отбелязва 73-процентов ръст при 44% за Румъния и 17% за ЕС-28. Нетният годишен доход на едно лице по PPS в България нараства с по-бързи темпове, отколкото в Румъния. През 2015 г. доходите в България са по-ниски от тези в Румъния само с 6%, а през 2007 г. разликата е била 17,7%.

По дял на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване България и Румъния са с почти изравнени позиции през 2016 г. (около 40%), но България влиза в ЕС през 2007 г. с дял от 60,7% на тези хора, докато в Румъния тогава те са били 47%.

В края на работната среща бяха отбелязани основните опорни точки, по които трябва да се работи за преодоляване на безработицата в двете страни, а именно:

  • Намаляване на неравновесията между предлагането и търсенето на работна сила и подкрепа за създаване на работни места в реалната икономика за постигане на растеж;
  • Подобряване на качеството на работната сила и повишаване предлагането на квалифицирани кадри според търсенето на бизнеса;
  • По-успешно включване и усвояване на умения от безработните от най-неравнопоставените групи, по-бързо устройване на работа и постигане на устойчива заетост;
  • Постигане на ефикасност и качество на услугите по заетостта, включително чрез по-тясно сътрудничество с бизнеса;
  • Информиране на търсещите работа за свободните работни места в цялата страна, осигуряване на обучения, насърчаване на вътрешната мобилност, включване във временна заетост на определен брой безработни в райони с влошена икономическа среда, осигуряване на преквалификация и посреднически услуги за бърз преход към нова заетост за освободения персонал от предприятия в затруднено положение и или прекратили дейността си

 

 

За допълнителна информация: Сдружение „Бокая“, адрес: гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 28, e-mail: bokaya@abv.bg

 

 

www.eufunds.bg

Една посока – много възможности!

 

 

 

 

 

 


24331238_10210801726106915_174909871_n

Представители на образователната, социалната и спортната сфера участваха в проведената кръгла маса  28 ноември на тема „Свободното време на младите хора“, част от проекта „Спорт за нашите деца – сбъдната мечта

“. Организатора на събитието бе видинското Сдружение „Бокая“, което изпълнява допълнителни дейности от информационната кампания по Програмата за детско и младежко развитите при което се отчитат силните страни на детето. Инициативата за свободното време на младите хора събра в заседателната зала на хотел „Нептун“ във Видин учители, спортни деятели, родите на деца, участници в проекта „Взаимодействие за бъдещи шампиони“.  На нея бяха поставени въпросите за смисленото прекарване на свободното време на младите хора във Видин, активното им участие в организирани извънкласни форми и мястото на институциите в осигуряването на условия за спорт, занимания с културни инициативи и участие в проекти за млади хора. Дискутиран бе и въпросът за създаването на клуб по масов спорт, в който младежи от Видин да могат да получат начални умения по видове спорт, за които има условия във Видин. Като такива бяха посочени занимания с плуване, гребане с туристически каяк, възстановяване на инициативата за преплуване на река Дунав и ползване на закрит спортен салон през зимния сезон, в който всеки срещу заплащане да има възможност да спортува, без да се състезава за определен спортен клуб по вид спорт. Решено бе участниците в кръглата маса да станат инициатори за създаване на такъв клуб, който да може като останалите спортни клубове във Видин да ползва спортна база и финансиране от община Видин.

oak_new_logo_colour4

logo_80

 

„Кампания за популяризиране на подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни. С подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи

 


HAZART

 

Скъпи приятели на сдружение „БОКАЯ“, ако сте на възраст от 15 до 29 години включете се в онлайн проучване на тема „Хазартът – проблем ли е за вас“. Анкетата ще намерите на този линк – https://goo.gl/yfn7Lc

 

На 15 август Евродеск- В13882311_571663633006380_1033082475482260917_nидин официално откри „Младежка кино седмица“ в читалищния салон на Народно читалище „ОБРАЗОВАНИЕ 1898“- Арчар.
Тя е посветена на 12 август- Международен ден на МЛАДЕЖТА.
Читалищния салон заехтя от младежка глъч, а стените оживяха заедно с филмовите персонажи. Те разказваха истинските или преразказани истории сътворени от режисьорите на филма.
Екранът завладя младежите и сякаш самите те бяха част от филма.
За екипът на Евродеск-Видин, това е огромен успех/ Щастливи сме, че успяхме да спечелим младежкото внимание, което ги преведе през едни нови светове различни от тяхното сиво, монотонно и не толкова ползотворно ежедневие.
Евродеск- Видин благодари за организацията и хората включили се в нея!

 

Обучението е по EURODESK-Vidin и се проведе съвместно с община Димово в началото на месец Май. Инициатор на събитието бе Мирослав Людмилов, като участие взеха младежи и ученици от различни населени места на общината!
Тази обучителна среща имаше за своя цел да даде по- голям спектър от знания и поглед върху бизнес комуникацията в Европа и България, как се работи в екип и кой е младежки лидер. Поглед над тези теми сподели с участниците водещият на мероприятието Мирослав Людмилов.
Обучението бе с създадена ролева ситуационна среда като помощен инструмент и имаше много интересни ролеви игри, в които имаха възможността участниците да приложат получените знания от обучението!
Очакваме и за напред да работим с този заряд и творчески дух.

 

12805802_503644609808283_8967566396645233577_n

Обучителни семинарите бяха проведени в Арчар, Видин на територията на Народно читалище ”Образование-1898”- Арчар.
За семинарите се изискваше добра подготовка. Идеята е не да преподаваме информация като в средишните училища и участниците да заучават механично. В работните екипи се приложиха неформални методи за образование. Може би вече ви прави впечатление, че от самото начало на нашата годишна стратегия за работа и развитие на EURODESK през 2016 год. за област Видин акцентираме изцяло върху неформални методики за преподаване съобразени с европейските норми за този тип обучения.
Като цяло започваме с опознаване на средата и участниците, след което заедно изготвяме програма за работата през деня. Позволяваме на участниците сами да изберат темите като натовареност, интензитет на работа. Сами изготвят и структурират своята програма, но не само нея- а ѝ своето време.
Изграждаме капацитет сред младите ни участници за структуриране и самоподготовка на личното време и ресурси. И като неформален обучаващ семинар модулите и темите могат да бъдат гъвкави като прилагане за обучаващата програма.
Неизменна част бяха и ролевите игри за „разтопяване на ледовете” между участниците и въвличане в темата на обучаващият ги семинар. Освен за опознаване и сближаване на екипа, ние използвахме ролевите практични дейности за получаване на резултати от взетият теоритичен материал като приложат и затвърдят своите нови знания и умения.
По време на почивките и кафе- паузите имахме възможността да получим обратна връзка от младежите. Като цяло те споделят, че за тях това е нещо ново и за първи път участват в подобно обучение и при това да е сертифицирано. Пожелаха да има още обучения, които да са все така интересни и по- продължителни.
Средта, в която провеждаме тези обучения е малко тудна за възприемане на методологията ни на работа. Този проблем е повлиян от не добрата им подготовка от семейството и училището за подобни формати на образование. Учениците и младежите са напълно ограничени от европейска информация. За тях единствената информация за развитието на Европа могат и получават от училището, в което учат, но за огромно съжаление това е крайно недостатъчно.
Младежите не бяха чували възможността за образование в чужбина след завършване на средно образование, което да е със стипендия от избрания университет на следване. След подобен казус „развита страна- ограничени младежи” ясно се забелязва проблем за дезориентираност и следдипломно квалифициране.
С обучението, което бе на тема „Европейски, международни и национални мерки за защита на личните данни. Младежка гражданска активност.”- показахме фундаментални познания за защита на самите тях от различни системи и техники за източване на лични данни, но ѝ да бъдат полезни на други хора попаднали в ситуация на измама с лични данни. Да могат да ги насочат къде и какво трябва да направят? Към коя институция да се обърнат за помощ и пр.
Обучението бе разделено на два модула:
• Първи модул: „Защита на личните и потребителски данни!”
• Втори модул: „Европейски съюз- създаване и развитие. Възможности!”
Двата обучителни семинара бяха с продължителност по един ден всеки от тях. Засегнахме едни от най- важните въпроси по темите на семинарите.
Първи модул: „Защита на личните и потребителски данни!”
• Как да защитим личните си данни?
• Какво трябва да знаем за трафика и обработването на лични данни от нежелани лица?
• Примери за злоупотреба с лични данни.
Цели на семинара: Получаване на богата и изчерпателна информация, свързана със защита на личните и потребителски данни. Семинара даде възможност на участващите ученици и младежи да изказжат своето мнение и да създават и градят компетенции за комуникация в специфична среда и терминология. Създаване на екипна работа, с което участниците изявиха качества на добри слушатели, комуникатори и сработване в екип.
Място на провеждане: село Арчар, община Димово
Ден и час: 20 февруари/събота/ 2016 год. в 9:00 часа
Брой на участници: 20 души
Втора модул: „Европейски съюз- създаване и развитие! Възможности!”
• Европейски съюз- поставяне на едно силно начало за държавите от Европа.
• История в дати на ЕС.
• Развитие и политики на ЕС до днес.
• Сретегия за интелигентен разстеж „Европа 2020”

Цели на семинара: С този семинар се изградиха трайни и обширни познания за Европа и създаването на ЕС сред участниците. Програмата е богата и разнообразна като с някои поддейности, мотивирахме младежите да се развиват и да изберат образованието като път към личностното им развитие.
Място на провеждане: село Арчар, община Димово
Ден и час: 27 февруари/събота/ 2016 год.

Смятаме, че постигнахме своите резултати с беседите и обучителните семинари сред младежите, които бяхме заложили през месец февруари!
Нашата мисия е да мотивираме младежкото участие на гражданската сцена , чрез получени знания, опит и компетентности от нас- Евродеск Видин!

Поздрави от Екипа на Eurodesk- Vidin!

Еurodesk- Vidin
BG006-Vidin-Bokaya
Association”BOKAYA”- Vidin
Facebook: https://www.facebook.com/eurodeskvidin/
Bulgaria, Vidin,3700
Miroslav Lyudmilov
Tel.: 00 359 899 22 79 37
E- mail: miro_ivan@dir.bg
mr.lyudmilov@outlook.com

12722153_10205757247718108_1042550392_n

 

Започна кампанията по представяне на обществеността на проекта Взаимодействие за бъдещи шампиони“, който се финансира по Програмата за детско и младежко развитие, основаващо се на подход , при който се отчитат и надграждат силните страни на детето. Проектът се изпълнява от Сдружение „БОКАЯ” Видин в партньорство със СОУ „Цар Симеон Велики“ и Спортен клуб по кану-каяк „Бдин77“ Видин и се реализира с помощта на Фондация „Работилница за граждански инициатива“, с финансовата подкрепа на Фодация „Оук“.

Една от най–важните стъпки, които всяко дете или млад човек трябва да направи в периода на своето израстване, е да постигне чувство за собствена идентичност, която да му даде възможността, когато излезе от средата, в която е израснало, да води пълноценен и самостоятелен живот. Липсата на достатъчно финансови средства не позволява разработване и осъществяване на специализирани и адаптирани програми за социална и здравна превенция, рехабилитация и интеграция на децата. Екипът на сдружение „БОКАЯ“ кандидатства с проект по програмата, който има за цел да популяризира и утвърди подходи на работа с деца и младежи, основаващ се на развитие на силните им страни, а не на техните дефицити.

Проектът „Взаимодействие за бъдещи шампиони

Основната цел, която си поставяме е да развием личните качества /физически и психически/ на деца и юноши от 9 до 18 години и да изградим у тях самочувствие, самоувереност, умения за работа в екип и справяне с трудности, чрез насърчаване участието им в редовни занимания с физическа култура и спорт.

Подходът, който сме избрали е да селектираме група от 20 – 25 деца, които да отговарят на предварително разработени критерии за участие в проекта.

 

Целта е в края на проекта е минимум 50 процента от участниците да бъдат регистрирани и картотекирани като състезатели в местни спортни клубове.

Основната целева група по проекта са 20 – 25 деца и младежи , които ще бъдат организирани в безплатни спортни занимания и групи по интереси, като част от дейностите по проекта .

Дейностите и резултатите от настоящия проект, са ориентирани към създаване на екип/отбор/ от млади хора, които да натрупат опит, за изграждане на умения за водене на здравословен начин на живот и приятелски взаимоотношения.

Фокусът на проекта е поставен върху създаване на приятелска среда за работа с деца и младежи чрез утвърждаване на правила за водене на здравословен начин на живот и редовни занимания със спорт и утвърждаване на социалната значимост на физическото възпитание и спорта срещу социалното изключване, расовата, религиозната и другите форми на дискриминация.