,ДУНАВСКИ МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ НА ДРАКОНОВИТЕ ЛОДКИ“, №НПИМД-КO2-134/2023

В период на изпълнение са „Дунавски младежки фестивални дни-обучение“ от Сдружение „БОКАЯ“. Дейността е част от проекта ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“ с №25-00-86/01.12.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2023 г.

На 12.04.2024 г. се проведе учебен семинар „Здравословен живот“ в гр. Враца- Община. Събитието беше с цел •Повишаване на осведомеността на хората относно ролята на спорта и добрата форма за здравословния начин на живот, не на последно място поради пандемията; •Насърчаване на дебат по проблемите, свързани с воденето на здравословен начин на живот сред децата и младежите; •Превенции на рисковото поведение, чрез стимулиране на здравословен и приобщаващ начин на живот.

След проведеното обучението продължихме с практическо занимание- гребане на драконов тренажор. Чрез симулатора за гребане на драконови лодки популяризирахме този вид нетрадиционен спорт и възможностите за здравословен начин на живот сред младите хора.

С реализирането на дейността запознахме и включихме млади хора, вкл. с неактивно физическо поведение, които насърчихме за предприемане на мерки за превенция на пасивното поведение и създадохме възможности за преодоляване на това поведение, чрез спорта.

Този материал е създаден в рамките на проект ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“, №НПИМД-КO2-134/2023 и цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „Бокая“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.


ПОКАНА ЗА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ Дунавски младежки фестивални дни – обучение и практически занимания

Сдружение „Бокая“ Ви кани на Дунавски младежки фестивални дни – обучение и демонстрация, част от Националната кампания, която ще се проведе на територията на 10 областни града в страната.  

Място на провеждане: Община, гр. Враца.

Дата: 12.04.2024 г. Начало 08:00 часа Край 16:40 часа

Целта на събитието е да запознаем целевата група, заинтересованите страни и гражданите с проблемите при липсата на водене на здравословен начин на живот и на физически пасивното поведение.

Участие в дейността ще вземат 30 лица. Семинарите ще бъдат водени от трима обучители, а учебната програма ще се състои от четири раздела, в края на които ще има практически занимания – гребане на драконов тренажор.

По време на изпълнението на проекта са планирани поредица от младежки фестивални дни в 10 области в страната (Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Разград, Габрово и Ловеч) за превенция на пасивно поведение и създаването на възможности за преодоляването му, чрез спорт сред младите хора.

Събитието е част от проект ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“ с №25-00-86/01.12.2023, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2023 г.


В период на изпълнение са „Дунавски младежки фестивални дни-обучение“ от Сдружение „БОКАЯ“. Дейността е част от проекта ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“ с №25-00-86/01.12.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2023 г.

На 05.04.2024 г. се проведе учебен семинар „Здравословен живот“ в гр. Монтана- Младежки дом. Събитието беше с цел •Повишаване на осведомеността на хората относно ролята на спорта и добрата форма за здравословния начин на живот, не на последно място поради пандемията; •Насърчаване на дебат по проблемите, свързани с воденето на здравословен начин на живот сред децата и младежите; •Превенции на рисковото поведение, чрез стимулиране на здравословен и приобщаващ начин на живот.

След проведеното обучението продължихме с практическо занимание- гребане на драконов тренажор. Чрез симулатора за гребане на драконови лодки популяризирахме този вид нетрадиционен спорт и възможностите за здравословен начин на живот сред младите хора.

С реализирането на дейността запознахме и включихме млади хора, вкл. с неактивно физическо поведение, които насърчихме за предприемане на мерки за превенция на пасивното поведение и създадохме възможности за преодоляване на това поведение, чрез спорта.

Този материал е създаден в рамките на проект ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“, №НПИМД-КO2-134/2023 и цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „Бокая“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.


В период на изпълнение са „Дунавски младежки фестивални дни-обучение“ от Сдружение „БОКАЯ“. Дейността е част от проекта ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“ с №25-00-86/01.12.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2023 г.

Провеждането на семинарите е предвидено да се осъществи на територията на 10 областни града в страната. Намеренията ни са да привлечем лица от специализирани институции за активно спортно поведение, неформални групи, работещи в сферата на превенцията срещу неактивно физическо поведение, които да станат мултипликатори на практическите методи и добри практики, разработени в настоящия проект.

→ 3-ти семинар ще е на 25.04.2024 г. от 08:00 часа в гр. Велико Търново, Център, ул. „Сава Пенев“ №1.

→ 4-ти семинар ще е на 26.04.2024 г. от 08:00 часа в гр. Габрово, Хотел Блакан, Център, ул. Емануил Манолов №14.

След реализираните обучения ще се проведат практически занимания- гребане на драконов тренажор на открито /според метеорологичните условия/. Чрез симулатора за гребане на драконови лодки ще популяризираме този вид нетрадиционен спорт и възможностите за здравословен начин на живот сред младите хора.

Целите на Дунавски младежки фестивални дни- обучение са следните:

– повишаване на осведомеността на хората относно ролята на спорта и добрата форма за здравословния начин на живот, не на последно място поради пандемията;

– да насърчи дебат по проблемите, свързани с воденето на здравословен начин на живот сред децата и младежите;

– превенции на рисковото поведение, чрез стимулиране на здравословен и приобщаващ начин на живот.

С реализирането на дейността ще запознаем и включим в дейностите млади хора с неактивно физическо поведение, които ще бъдат насърчени за предприемане на мерки за превенция на пасивното поведение. Ще бъдат създадени възможности за преодоляване на това поведение, чрез спорта.

Този материал е създаден в рамките на проект ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“, №НПИМД-КO2-134/2023 и цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „Бокая“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.


В период на изпълнение са „Дунавски младежки фестивални дни-обучение“ от Сдружение „БОКАЯ“. Дейността е част от проекта ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“ с №25-00-86/01.12.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2023 г.

Провеждането на семинарите е предвидено да се осъществи на територията на 10 областни града в страната. Намеренията ни са да привлечем лица от специализирани институции за активно спортно поведение, неформални групи, работещи в сферата на превенцията срещу неактивно физическо поведение, които да станат мултипликатори на практическите методи и добри практики, разработени в настоящия проект.

→ 1-ви семинар ще е на 05.04.2024 г. от 08:00 часа в гр. Монтана, Младежки дом.

→ 2-ри семинар ще е на 12.04.2024 г. от 08:00 часа в гр. Враца, сградата на общината.

След реализираните обучения ще се проведат практически занимания- гребане на драконов тренажор на открито /според метеорологичните условия/. Чрез симулатора за гребане на драконови лодки ще популяризираме този вид нетрадиционен спорт и възможностите за здравословен начин на живот сред младите хора.

Целите на Дунавски младежки фестивални дни- обучение са следните:

– повишаване на осведомеността на хората относно ролята на спорта и добрата форма за здравословния начин на живот, не на последно място поради пандемията;

– да насърчи дебат по проблемите, свързани с воденето на здравословен начин на живот сред децата и младежите;

– превенции на рисковото поведение, чрез стимулиране на здравословен и приобщаващ начин на живот.

С реализирането на дейността ще запознаем и включим в дейностите млади хора с неактивно физическо поведение, които ще бъдат насърчени за предприемане на мерки за превенция на пасивното поведение. Ще бъдат създадени възможности за преодоляване на това поведение, чрез спорта.

Този материал е създаден в рамките на проект ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“, №НПИМД-КO2-134/2023 и цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „Бокая“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.


Сдружение „БОКАЯ“ изпълнява проект ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“ с №25-00-86/01.12.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2023 г.

В процес на изработване са три броя интернет банери за споделяне на позитивни послания в различни информационни сайта в дигиталното пространство. Дейността е част от информационната кампания на проект ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки“.

Основата й цел е да повиши осведомеността на хората относно ролята на спорта и добрата форма за здравословния начин на живот, вкл. поради пандемията; да насърчи дебат по проблемите, свързани с воденето на здравословен начин на живот сред децата и младежите;  да презентира и нетрадиционни, но интересни за младите хора спортове, като възможности за водене на физически активен начин на живот.

Чрез кампанията целим публичност на проекта, предоставяне и разпространение на информация за възможностите за участие на младежите в инициативите, както и стимулиране активността и мотивацията им за водене на здравословен живот.

Този материал е създаден в рамките на проект ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“, №НПИМД-КO2-134/2023 и цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „Бокая“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.


Сдружение „БОКАЯ“ изпълнява проект ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“ с №25-00-86/01.12.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2023 г.

Протича подготовката на Дунавски младежки фестивал, целящ да организира Националната Кампания в 10 области в страната. Плануваните учебните семинари са с цел насочване на вниманието към значението на здравословния начин на живот, чрез спорт за всички поколения и социални групи за увеличаване на знанията им за здравето и социалното приобщаване.

В събитията ще вземат участие 90 лица от Видин и Русе, попадащи в пряката целевата група на проекта и още 240 души от различни възрастови групи от минимум 15 години от Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Силистра, Разград, Габрово, Ловеч. 

Подготовката на Дунавски младежки фестивал „Бъди активен, а не пасивен“ включва:

  1. Разработване на учебна програма „Здравословен Живот“ и обучителни материали за младежите от пряката целева група.
  2. Подготовка и провеждане на семинари и обучение на тренажор – симулатор за гребане на драконови лодки.
  3. Подготовка на концерт-хепънинг с млади артисти, познати и любимци на младежката публика.

Разработена обучителна програма „Здравословен Живот“ насърчаваща здравословния начин на живот, ще съдържа 4 модула:

√ „Здравословният двигателен режим и почивка“

√ „Здравословното хранене чрез правилно комбиниране на полезните храни“

√ „Позитивното мислене и недостъпността за стреса“

√ „Здравословните психо-емоционални практики“

Цели на настоящата дейност:

  • да повиши познанията на младежите относно организиране и провеждане на занимания със спорт и туризъм, запознаване с техните права при участие в мащабни спортни прояви;
  • да изгради у младежите умения за справяне в конфликтни ситуации и правилен подход за комуникация с своите връстници;
  • да популяризира и повиши интереса към нови нетрадиционни спортове, като гребане в драконови лодки, и привлече повече млади хора към водене на здравословен и природощадящ начин на живот в името на популяризиране на идеята за здравословен и активен начин на живот, актуална както в рамките на Европейския съюз, така и в глобален мащаб.

Екипът за управление на проекта ще извърши всички необходими действия, свързани Дунавския младежки фестивал.

Този материал е създаден в рамките на проект ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“, №НПИМД-КO2-134/2023 и цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „Бокая“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.


Сдружение „Бокая“ изпълнява проект ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“ с №НПИМД-КO2-134/2023.

Във връзка с изпълнението на мерките за информираност и публичност на Програмата и проекта се изготвиха  информационни карти с двустранен печат показващи различни ситуации на наднормено тегло, липса на физическа активност сред младите хора и начините за превенция, реакция и решаване на проблема за водене на здравословен начин на живот.

Този интерактивен метод за въздействие върху целевите групи, едновременно информира, провокира и дава решение на ежедневни ситуации на затруднено придвижване, обездвижване и заседнал начин на живот, както и активни занимания със спорт в ежедневието ни.

Инфо-картите ще бъдат разпространени сред пряката целева група, участниците в събитията в 10-те проектни области за онагледяване и подпомагане на образователния процес, както и на широката общественост.

Чрез Националната Кампания, която ще проведем в 10 области в страната  се стремим да насочим вниманието към значението на здравословния начин на живот, чрез спорт за всички поколения и социални групи и да увеличим знанията им за здравето и социалното приобщаване.

Проект ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“, №25-00-86/01.12.2023 г. е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2023 г. Период на изпълнение: 01.01.2024 г.- 01.07.2024 г.

Повече информация може да намерите тук:

Този материал е създаден в рамките на Проект ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“ и цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „Бокая“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.


Сдружение „Бокая“ изпълнява проект ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“ с №НПИМД-КO2-134/2023., които е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта (2023-2025).

Важна част от реализацията му е информационната кампания, целяща да насочи вниманието на младите хора и обществеността към предизвикателствата за решаване в обществото и възможностите за стимулиране на здравословния и природощадящ начин на живот, за намиране на решения чрез иновативни и креативни комуникационни методи на реализация, които водят до дълготраен ефект.

Кампанията се извършва на територията на 10 областни града в страната, а именно: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Русе, Силистра, Разград, Габрово, Ловеч и Велико Търново.

Намерението ни е да ползваме възможностите, които предлагат съвременните комуникационни канали и маркетингови инструменти за разгласа и иновативни методи да популяризираме и разпространим важна и полезна информация за стимулиране на здравословния начин на живот, за превенция и ограничаване на вредните последствия за младите хора от обездвижването и тяхното отражение в общуването им.

Информационната кампания се състои от следните активности:

  • Изработване и разпространение на интернет банери сред информационни интернет медии;
  • Създаване на послания за осигуряване на подкрепа за организиране и провеждане на инициативи и кампании с участието на млади хора. Ангажираност на двама инфлуенсъри, влогъри, блогъри и други, целящи набиране на участници в дейностите, популяризиране на целите на проекта и насочване на вниманието на младежите към позитивното отношение, истината, толерантността, доверието и спорта като алтернатива на агресията и обездвижването.
  • Изработване и презентиране на документален филм „Бъди активен, а не пасивен“ и разпространението му в социални мрежи и платформи съдържащ информация на следните теми:

• Как да водим здравословен начин на живот?

• Как да създадем позитивна среда?

•Толерантност, разбирателство и приемане срещу различните/с наднормено тегло, социално слаби, и др.

Дейността кореспондира пряко със специфичните цели на проектното предложение, а именно провеждането на информационна кампания за превенция срещу обездвижването и стимулиране на здравословния и щадящ природата начин на живот сред младите хора и повишаване социално-отговорното отношение на обществото към проблема.

Този материал е създаден в рамките на Проект ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“ с  №25-00-86/01.12.2023 и цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „Бокая“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта. Период на изпълнение: 01.01.2024 г.- 01.07.2024 г.


Сдружение „Бокая“ изпълнява проект ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“ с №НПИМД-КO2-134/2023.

Във връзка с изпълнението на мерките за информираност и публичност на Програмата и проекта се изготвиха информационни флаери за популяризиране на дейностите и спомагане за набиране на пряката целева група. За целта ще бъдат разпространени на широката общественост, заинтересованите страни, участниците (преки и косвени), както и в районите на училища, младежки центрове, музеи, туристически обекти и др.

С реализирането на инициативата целим да увеличим знанията за здравословния начин на живот за здравето и социалното приобщаване на младите хора. Ще организираме и проведем Национална Кампания в 10 области- Видин, Русе, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Силистра, Разград, Габрово и Ловеч, с която да насочим вниманието към значението на здравословния начин на живот, чрез спорт за всички поколения и социални групи.

Проект ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“, №25-00-86/01.12.2023 г. е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2023 г. Период на изпълнение: 01.01.2024 г.- 01.07.2024 г. Повече информация може да намерите тук: https://bokaya.eu/%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b8/

Този материал е създаден в рамките на Проект ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“ и цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „Бокая“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.


СДРУЖЕНИЕ „БОКАЯ“ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ,,ДУНАВСКИ МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ НА ДРАКОНОВИТЕ ЛОДКИ!“, №НПИМД-КO2-134/2023.

По време на откриваща пресконференция на 08.01.2024 г. беше представен проект „Дунавски младежки фестивали на драконовите лодки“, неговите цели, дейности и очаквани резултати.

Инициативата включва 90 младежи от Видин и Русе и 240 млади хора от 8 административни области (Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Силистра, Разград, Габрово и Ловеч) на страната.

Участниците ще имат възможност да изградят умения за социално отговорно поведение, да придобият навици за редовни занимания със спорт, туризъм и физически активен живот, като модел за превенция на различни форми на заболявания, в резултат на което да развият чувствителност по обществено значим проблем, какъвто е воденето на здравословен и природощадящ начин на живот.

С изпълнението на проекта целим да увеличим знанията за здравословния начин на живот – за здравето и социалното приобщаване, на младите хора, като организираме и проведем НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ В 10 ОБЛАСТИ от страната и насочим вниманието им към значението на здравословния начин на живот чрез спорт за всички поколения и социални групи.

Проект ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“ с №25-00-86/01.12.2023 г. е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2023 г.

Период на изпълнение: 01.01.2024 г.- 01.07.2024 г.

Повече информация може да намерите тук: https://bokaya.eu/

Този материал е създаден в рамките на Проект ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“ и цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „Бокая“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.