Изпълни се проект “Let’s do it together – a green future for our planet” с №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456

Изпълни се проект „Let’s do it together – a green future for our planet” с №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456 в партньорство с сдружение “Бокая”, България и асоциация “Tinerii 3D” , Румъния

Период на проекта 01.06.2022-31.08.2023

Постигната беше основната цел на проекта, а именно: насърчаване използването на иновативни механизми за повишаване на обществената чувствителност по отношение на проблемите на околната среда и климатичните промени, посредством изграждане и утвърждаване капацитета на младите хора за ефективно планиране и управление на климатичните промени.

По време на изпълнението на проекта в гр. Видин се реализираха дейностите:

  • „Младежки обмен“, в който взеха участие по 14 младежи от България и Румъния, придружавани от своите лидери. Период на младежката мобилност: 28.05.2023-14.06.2023.
  • „Професионално развитие на младежки работници“, където взеха участие по 2 лица от България и Румъния в периода 17.06.2023-30.06.2023.

По време на реализираните дейности участниците споделиха своя опит и идеи с цел овладяване на нови знания и умения за създаването и подобряването на действащите механизми за включване на младите хора в „зелените“ практики и политики на Европа.

Младежите придобиха умения и компетенции, като критично мислене и намиране на алтернативи за решаване на проблеми, които биха били ценни и за личностното им развитие.

Благодарим ви, че бяхте с нас! 🙂

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.