Модел за гражданско участие в политиките за развитие на спорта беше представен на кръгла маса във Видин

Модел за гражданско участие в политиките за развитие на спорта беше представен на кръгла маса на тема „Общински спортни политики“ във Видин.  В двудневния форум, провел се в  конферентната зала на хотел „Нептун“ във Видин на 7 и 8 юли се включиха повече от 60 участници от трите общини, които дискутираха изработените и представени пред тях  Модел за гражданското участие в политиките за спорт, Методика и инструменти за оценка на спортната политика на общинско ниво в общините Видин, Враца и Монтана и обмениха мнения и предложения за неговото допълване. Проявата е част от дейностите по проекта „ Модел за активно гражданското участие във формулирането, управлението и мониторинга на местната политика за развитие на спорта на територията на общините Видин, Враца и Монтана“, финансиран от ОП „Добро управление“. Водеща организация по проекта, който е с продължителност 12 месеца,  е сдружение „Бокая“ – в партньорство с фондация “Бизнес иновации за кариерно развитие“. В първия ден от форума пред участницие бяха представени резултатите от проучването на състоянието и механизмите на гражданско участие в провежданата до сега политика за развитие на спорта в общините Видин, Враца и Монтана, както и осигуряване на партньорство и координация с всички заинтересовани страни в политиките за развитие на спорта – за високото спортно майсторство и на масовия спорт, в общините Видин, Враца и Монтана. Представен бе и изготвения модел за гражданско участие в процесите на мониторинг на политиките на спорта в трите общини – Видин, Враца и Монтана, сърцевината на който е създаването на Обществени съвети за спорт в трите общини. Проведоха се и интересни дебати по темата с участниците по разработените и адаптирани спрямо всяка от трите общини модели за гражданско участие в процесите на мониторинг на политиките на спорта в трите общини – Видин, Враца и Монтана.Целта на проведената кръглата маса е на базата на представените резултати от проучването и анализа на действащата рамка, функции и организация на работа на областни и общински администрации и съвети, политики и дейности на държавата и общините във Видин, Враца и Монтана, да се обсъди и доформулира модела, който да описва механизма за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики и законодателство в областта на спорта.

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0022-С01           

„Модел за активно гражданското участие във формулирането,

управлението и мониторинга на местната политика

за развитие на спорта на територията на общините

Видин, Враца и Монтана