Новини

121
12121
ERASMUS+ Проект „ Дигитална епоха №2021-1-BG01-KA151-YOU-000008949 Бенефициент: Сдружение „Бокая“България Партньор: Сдружение  „Tinerii 3D” – Румъния   Днес 1.11.2022г. Сдружение „Бокая“ и сдружение  „Tinerii 3D” изпълниха проект „Дигитална епоха“ с № 2021-1-BG01-KA151-YOU-000008949, финансиран по програма Еразъм +. ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта беше насочена към повишаване шансовете за професионален успех на младите хора, чрез развитие на предприемачески и дигитални умения, овладяване на  нови знания за пазарен начин на мислене, култура на поведение и отношение в дигитална среда, както и изграждането им като знаещи и можещи личности, притежаващи необходимата гъвкавост и адаптивност към постоянно променящият се реалност и пазар на труда. Участие в проект „Дигитална епоха“ взеха 34 младежи от България и Румъния, на възраст от 16 до 29 г. Програмата на обмена беше подготвена и организирана на база основната тема и нуждата от развитие на участниците. Участниците в мобилността имаха възможност да участват в различни дейности и събития и по този начин да овладеят необходимите знания, които да ги направят конкурентноспособни личности, способни да реализират себе си и своите бизнес идеи в динамично променящата се дигитална епоха. С реализирането на Проект „Дигитална епоха“ изпълнихме заложените цели и постигнахме следните резултати: – Популяризиране на идеята за младежкото предприемачество и в частност възможностите, които предоставя дигиталното предприемачество; – Овладяване на ключови умения като иновативност, критично мислене, вземане на решения, общуване в мултикултурна среда, лидерство; – Развитие на партньорските организации и обогатяване на тяхното портфолио за предлагане на актуални и качествени решения за бъдещето личностно и професионално развитие на младите хора; Период на изпълнение: 01.08.2021- 31.10.2022 Продължителност на проекта 15 месеца. Получена финансова подкрепа по програма Еразъм+. Проектът се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Тази визуализация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.

121
12121
ERASMUS+ Проект „ Дигитална епоха №2021-1-BG01-KA151-YOU-000008949 Бенефициент: Сдружение „Бокая“България Партньор: Сдружение  „Tinerii 3D” – Румъния   Днес 19.05.2022 Сдружение „Бокая“ и сдружение  „Tinerii 3D” изпълняват проект „Дигитална епоха“ с № 2021-1-BG01-KA151-YOU-000008949, финансиран по програма Еразъм + ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта е насочена към повишаване шансовете за професионален успех на младите хора, чрез развитие на предприемачески и дигитални умения, овладяване на  нови знания за пазарен начин на мислене, култура на поведение и отношение в дигитална среда, както и изграждането им като знаещи и можещи личности, притежаващи необходимата гъвкавост и адаптивност към постоянно променящият се реалност и пазар на труда. Предстои изпълнението на младежки обмен „Дигитална епоха“, реализиран от Сдружение „Бокая“, България и сдружение  „Tinerii 3D”, Румъния в периода 20.05.2022 г. – 29.05.2022 г. В с. Рабиша- България 34 младежи (по 17 участници от всяка страна) на възраст от 16 до 29 години ще вземат участие. Участниците в мобилността ще имат възможност да участват в различни дейности и събития и по този начин да овладеят необходимите знания, които да ги направят конкурентноспособни личности, способни да реализират себе си и своите бизнес идеи в динамично променящата се дигитална епоха. Същевременно ще споделят своя опит и идеи и ще овладеят нови знания и умения за пазарен начин на мислене, култура на поведение и отношение в дигитална среда, посредством което ще станат по-гъвкави и адаптивни към постоянно променящата се реалност и пазар на труда. Наставниците на групите ще усъвършенстват своето професионалното развитие. Информационни материали за младежкия обмен, може да бъдат намерени тук. Информационни материали Период на изпълнение: 01.08.2021- 31.10.2022 Продължителност на проекта 15 месеца. Получена финансова подкрепа по програма Еразъм+. Проектът се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Тази визуализация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.
121
12121
ERASMUS+ Проект „ Дигитална епоха №2021-1-BG01-KA151-YOU-000008949 Бенефициент: Сдружение „Бокая“България Партньор: Сдружение  „Tinerii 3D” – Румъния Днес 01.08.2021г Сдружение „Бокая“ и сдружение  „Tinerii 3D” стартират проект „Дигитална епоха“ с № 2021-1-BG01-KA151-YOU-000008949, финансиран по програма Еразъм + ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта е насочена към повишаване шансовете за професионален успех на младите хора, чрез развитие на предприемачески и дигитални умения, овладяване на  нови знания за пазарен начин на мислене, култура на поведение и отношение в дигитална среда, както и изграждането им като знаещи и можещи личности, притежаващи необходимата гъвкавост и адаптивност към постоянно променящият се реалност и пазар на труда. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
 • Насърчаване на креативността на участниците чрез включването им в различни workshops, дискусии и семинари насочени към овладяване на знания и умения за изготвяне на цялостна стратегия и развитие на бизнес план в областта на дигиталното предприемачество (изследване на конкретна тема, генериране на идеи, групиране по изведени критерии, създаване/тестване на идеята (продукта), размисъл и оценка).
 • Изграждане на дигитална грамотност, посредством организиране на дейности в неформална среда, насочени към овладяване на основни знания за намиране на информация, организиране на информационните потоци, обработка на получените данни, проява на креативност в цифрова среда, споделяне, сигурност, комуникация, идентичност и работна етика.
 • Развитие на умения за критично мислене при младите хора, посредством усвояване на нови техники и похвати за анализиране, синтезиране, оценяване и прилагане на информация, събрана чрез наблюдение, опит, размисъл, с цел разрешаване на конкретен проблем;
 • Осигуряване на възможност за овладяване на ключови умения, като работа в екип, комуникационни умения, гражданска активност и социална солидарност и др., които ще са необходими на младежите в личностното и професионалното им израстване, посредством използването на информални методи на обучение.
Период на изпълнение: 01.08.2021- 31.10.2022 Продължителност на проекта 15 месеца. Получена финансова подкрепа по програма Еразъм+. Проектът се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Тази визуализация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.
 12121 121 Днес 29 януари 2021 във връзка с изпълнението на проект № 2020-3-BG01-KA105-094896 „Youngster workforce“, финансиран по Програма „Еразъм+“, и въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, се налага проектът да бъде удължен, а предвиденият в него младежки обмен да бъде отложен във времето. Мотивите за удължаване срока са породени от ограниченията, въведени от здравните компетентни органи, във връзка с предотвратяване разпространението на вируса Covid-19 на територията на страната ни. 10-дневната мобилност на общо 39 младежи от България, Румъния и Сърбия, беше предвидена да се проведе в периода 01.02.2021 г. – 10.02.2021 г. Специфичните регламентирани условия за пътуване между България, Сърбия и Румъния, от една страна, и от друга страна, ограничителните мерки във връзка с провеждане на групови мероприятия, възпрепятстват провеждането на планираната младежка мобилност в предвидения времеви период. Сдружение „Бокая“ изявява своята готовност за изпълнение на предвидената в проекта младежка мобилност качествено и в предвидените срокове след предварително съгласуване на режима на пътуване и мерките за безопасност с партньорските организации по проекта – Asociatia Act Integration, Румъния и Center for creative develepment – Knjazevac, Сърбия. Today 21th January in connection with the implementation of the project № 2020-3-BG01-KA105-094896 „Youngster workforce“, funded by the Erasmus + Program, and the introduced anti-epidemic measures on the territory of the Republic of Bulgaria, the project needs to be extended and provided for in it youth exchange to be postponed. The reasons for the extension are caused by the restrictions introduced by the competent health authorities in connection with the prevention of the spread of the Covid-19 virus on the territory of our country. The 10-day mobility of a total of 39 young people from Bulgaria, Romania and Serbia was scheduled to take place in the period 01.02.2021 – 10.02.2021. The specific regulated travel conditions between Bulgaria, Serbia and Romania, on the one hand, and on the other hand, restrictive measures in connection with the holding of group events prevent the planned youth mobility from taking place in the planned time period. Associatio “Bokaya“ expresses its readiness to implement the youth mobility envisaged in the project qualitatively and within the stipulated deadlines after prior coordination of the travel regime and safety measures with the project partner organizations – Asociatia Act Integration, Romania and Center for creative development – Knjazevac, Serbia.
Publikacia_01.09.2020-1
Publikacia_19.06.2020
sadas   dsds Проект „Доброволчество за по-добър живот“ Номер на договор: 2019-3-BG01-ESC11-077759 Днес 26.06.2020 успешно приключи реализирането на проект „Доброволчество за по-добър живот“ с номер № 2019-3-BG01-ESC11-077759, финансиран по Програма „Еразъм +“. Основната цел на проект „Доброволчество за по-добър живот“ бе да насърчи доброволчеството и солидарността сред младите хора като ангажира 25 доброволци от България и Румъния в дейности, подпомагащи приобщаването и социализацията на младежи в неравностойно положение, с което да се подпомогне активното им участие в младежкото гражданско общество на местно ниво. Реализирането на проекта и предвидените в него дейности дадоха възможност на доброволците  да работят съвместно с деца и младежи в неравностойно положение от гр. Видин, с което се подпомогна тяхната ефективна социализация и приобщаване към обществения живот в града, като същевременно се промотира доброволния труд на младите хора като начин за създаване и насърчаване на единно гражданско общество. Доброволческата служба от 21 дни започна на 04.03.2020 г. беше планирана да се осъществи в периода от 04.03.2020 г. до 24.03.2020 г. Поради настъпилата извънредна ситуация както в България, така и в страната на партньорската ни организация – Румъния, и налагането на стриктни мерки за безопасност и сигурност на населението във връзка с пандемията от COVID-19, се наложи доброволческата служба да бъде прекъсната на 13.03.2020 г. Възобновяването й беше възможно през м. юни и в периода от 15.06.2020 г. до 25.06.2020 г. доброволците, съвместно с младежите от неравностойно положение от гр. Видин, успяха да довършат всички планирани дейности и да финализират успешно службата по проекта. Всички планирани дейности в рамките на доброволческите служби бяха базирани на методи от неформалното образование, което спомогна за формирането на нови знания, умения и отговорно гражданско отношение на доброволците и младежите в неравностойно положение. Чрез обединяване усилията на доброволците от България и Румъния, заедно с младежите от местната общност, успяхме да насърчим солидарността и толерантността между младите хора от различни страни. Обединяването на  младежи от различен произход, възраст и социален статус допринесе за популяризиране на идеите за доброволчеството, включването в обществено-значимите процеси, работата и подкрепата на млади хора в неравностойно положение и тяхното социално включване, актуални както в рамките на Европейския съюз, така и в глобален мащаб. В резултат от реализиране на заложените дейности бяха постигнати и специфичните цели на проекта, а именно:
 • Насърчаване на доброволческата дейност сред младите хора;
 • Подпомагане развитието на гражданското общество чрез работа със специфична целева група;
 • Насърчаване на процесите на социално включване на млади хора в неравностойно положение и/или с по-малко възможности;
 • Промотиране на важни общочовешки ценности като солидарност, съпричастност, справедливост, равноправие и т.н.;
 • Развиване на междукултурен диалог и солидарност;
 • Придобиване на ключови умения и компетенции – работа в екип, лидерство; организираност;
 • Промотиране на приниципите на равни възможности и недискриминация;
 • Укрепване на международното партньорство в областта на ЕКС.
Реализирането на проект „Доброволчество за по-добър живот” оказа силно положително въздействие върху участниците в него – доброволци, младежи в неравностойно положение, партньорски организации. С участието си в проекта младите доброволци получиха ценен опит и умения, свързани с:
 • Работа с млади хора в неравностойно положение;
 • Използване на различни техники за мотивация и взаимодействие с околния свят;
 • Комуникационни и презентационни умения;
 • Усъвършенстване на езиковите компетенции и общуването на чужд език (английски и румънски);
 • Работа в екип и лидерски умения;
 • Креативност и творчески умения;
 • Използване на методи от неформалното обучение;
 • Работата по ангажиране на вниманието на обществеността към разрешаване на актуални и важни обществени проблеми;
Посредством придобия опит и практика, доброволците имаха възможност да продължат своята дейност в тази област и да мултиплицират постигнатите резултати, дори и след приключване на доброволческата служба. Успешното изпълнение на всички проектни фази позволи на екипа на сдружение „Бокая“, като домакин на проекта, и партньорската организация Asociatia Act Integration да наградят опита си в работата с млади хора и доброволци чрез използване на методи на работа, базирани на неформалното обучение, чрез  които младите хора развиха редица умения и компетентности, както и спомогнаха за ефективното разпространения на идеята за доброволния труд. Настоящият проект е финансиран от Европейската комисия по Програма Еразъм+. Тази публикация отразява виждането само на автора и Комисията и не може да бъде отговорна за информацията, която се съдържа. Project  „Volunteering for a better life“ Contract number: 2019-3-BG01-ESC11-077759 Today 26.06.2020 the implementation of the project „Volunteering for a better life“ number № 2019-3-BG01-ESC11-077759, funded by the Erasmus + Program, has been successfully completed. The main goal of the project „Volunteering for a better life“ was to promote volunteering and solidarity among young people by engaging 25 volunteers from Bulgaria and Romania in activities supporting the inclusion and socialization of disadvantaged young people, which will support their active participation. in youth civil society at the local level. The implementation of the project and the activities envisaged in it enabled the volunteers to work together with disadvantaged children and youth from the city of Vidin, which supported their effective socialization and integration into public life in the city, while promoting the voluntary work of young people. people as a way to create and promote a unified civil society. The 21-day volunteer service started on 04.03.2020 and was planned to take place in the period from 04.03.2020 to 24.03.2020. Due to the emergency situation both in Bulgaria and in the country of our partner organization – Romania, and the imposition of strict measures for safety and security of the population in connection with the pandemic of COVID-19, the volunteer service had to be interrupted on 13.03.2020. Its resumption was possible in June and in the period from 15.06.2020. by 25.06.2020 the volunteers, together with the disadvantaged youth from the town of Vidin, managed to complete all the planned activities and to successfully finalize the project service. All planned activities within the voluntary services were based on methods of non-formal education, which helped to form new knowledge, skills and responsible civic attitude of volunteers and disadvantaged youth. By uniting the efforts of volunteers from Bulgaria and Romania, together with young people from the local community, we were able to promote solidarity and tolerance between young people from different countries. The association of young people of different backgrounds, ages and social status has contributed to the promotion of the ideas of volunteering, inclusion in socially significant processes, work and support of disadvantaged young people and their social inclusion, relevant both within the European Union and on a global scale. As a result of the implementation of the set activities, the specific objectives of the project were achieved, namely:
 • Encouraging volunteering among young people;
 • Supporting the development of civil society by working with a specific target group;
 • Encouraging the processes of social inclusion of disadvantaged young people and / or with fewer opportunities;
 • Promotion of important universal values such as solidarity, empathy, justice, equality, etc .;
 • Development of intercultural dialogue and solidarity;
 • Acquisition of key skills and competencies – teamwork, leadership; organization;
 • Promoting the principles of equal opportunities and non-discrimination;
 • Strengthening the international partnership in the field of EWC.
The implementation of the project „Volunteering for a better life“ had a strong positive impact on its participants – volunteers, disadvantaged youth, partner organizations. By participating in the project, the young volunteers gained valuable experience and skills related to:
 • Working with disadvantaged young people;
 • Using different techniques for motivation and interaction with the outside world;
 • Communication and presentation skills;
 • Improving language competences and communication in a foreign language (English and Romanian);
 • Teamwork and leadership skills;
 • Creativity and creative skills;
 • Use of non-formal learning methods;
 • The work of engaging the public’s attention to solving current and important social problems;
Through the gained experience and practice, the volunteers had the opportunity to continue their activities in this field and to multiply the achieved results, even after the completion of the volunteer service. The successful implementation of all project phases allowed the team of Bokaya, as the host of the project, and the partner organization Asociatia Act Integration to reward their experience in working with young people and volunteers by using methods of work based on non-formal learning, through which young people developed a number of skills and competencies, and helped to effectively disseminate the idea of volunteering. This project is funded by the European Commission under the Erasmus + Program. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
sadas index Днес 14.03.2020г. във връзка с изпълнението на проект № 2019-3-BG01-ESC11-077759 „Доброволчество за по-добър живот“, финансиран по Програма „Европейски корпус за солидарност“, и обявеното извънредно положение на територията на страната, обявено с Решение № 180/13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, се налага временно прекратяване на доброволческата служба по проекта. Настъпилата извънредна ситуация както в България, така и в страната на партньорската ни организация – Румъния, и налагането на стриктни мерки за безопасност и сигурност на населението, като в това число се включват и участниците по проекта. 21 – дневната доброволческа служба, планирана в рамките на проект „Доброволчество за по-добър живот“, е със заложен период на реализация от 04.03.2020 г. до 24.03.2020 г. и включва 13 участници от Румъния и 12 участници от България. Изпълнението й започна по план на 04.03.2020 г., но поради възникналата извънредна ситуация в България от 13.03.2020 г. се наложи на 14.03.2020 г. да бъде преустановена с оглед безопасността на участниците. Сдружение „Бокая“, като водеща организация, изявява своята готовност за изпълнение на предвидената в проекта доброволческа служба веднага след приключване на извънредната ситуация и след предварително съгласуване на мерките за безопасност с партньорската организация Asociatia Act Integration. Today 14.03.2020 in connection with the implementation of the project № 2019-3-BG01-ESC11-077759 „Volunteering for a better life“, funded by the European Solidarity Corps Program, and the declared state of emergency on the territory of the country, declared by Decision № 180 / 13.03.2020 of the National Assembly of the Republic of Bulgaria, it is necessary to temporarily terminate the volunteer service of the project. The emergency situation occurred both in Bulgaria and in the country of our partner organization – Romania, and the imposition of strict measures for safety and security of the population, including the participants in the project. The 21-day volunteer service, planned within the project „Volunteering for a better life“, has a set implementation period from 04.03.2020 to 24.03.2020 and includes 13 participants from Romania and 12 participants from Bulgaria. Its implementation started according to the plan on 04.03.2020, but due to the emergency situation in Bulgaria from 13.03.2020 it had to be suspended on 14.03.2020 in view of the safety of the participants. Association “Bokaya”, as the leading organization, declares its readiness to implement the voluntary service provided for in the project immediately after the end of the emergency situation and after prior coordination of safety measures with the partner organization Asociatia Act Integration.
 

Publikacia_02.07.2019-1

ттПРОЕКТ BG05M9OP001-4.001-0127ттт

„Иновативен образователен център“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

По проект на Сдружение „Бокая“ се изгради Иновационен образователен център в град Видин

Проект „Иновативен образователен център“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз от Сдружение „Бокая” в продължение на 12 месеца на територията на гр. Видин, България. Чуждестранен партньор по проекта е организация „Patronatul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM) Calafat“ от Румъния. На заключителното информационно събитие, което се проведе в конферентната зала на хотел „Ровно“ бяха отчетени резултатите и ефектът от проекта. Освен постигнатите съвместни резултати и ползи бяха планирани и бъдещите съвместни действия, които да бъдат естествено продължение на съвместните усилия на двете организации за дейности извършени по проекта, в областта на трудовата заетост и мобилност на работната ръка в трансграничния регион. На събитието бяха отчетени постигнатите резултати от изпълнението на проекта а именно:
 • Успешно управление и мониторинг на проекта;
 • Осигурена информираност и публичност;
 • Изготвен анализ за състоянието на трудовата заетост в региона на Видин и Калафат;
 • Анализ за идентифициране на потребностите от иновативни елементи;
 • Разработен доклад с предложения за въвеждане на иновативни практики, позоваващи се на опита на осемте държави членки на ЕС, участващи в анализа.
 • Изготвен цялостен анализ на възможностите за внедряване на иновативна социална практика в сферата на трудовата заетост в гр. Видин спрямо проблемите и потребностите на целевата група по проекта;
 • Обмен на ноу-нау и разработен комплекс от мерки за подобряване достъпа на хора от всички възрастови групи до възможности за учене през целия живот;
 • Адаптиране и валидиране на социална иновация, чрез създаване на Иновативен образователен център;
 • Повишен капацитет на партньорските организации;
 • Оценка на иновативната практика и резултатите от проекта;
Представляващите Сдружение „Бокая“ – Борис Недялков и на (PLIMM) Calafat – Йонел Думитреску разясниха извършените дейности от приключилия проект „Иновативен образователен център“ и положените усилия за да бъде реализиран. По дейност 7. „Адаптиране и валидиране на социална иновация, чрез модела Иновативен образователен център с уеб базирана платформа „Образование и работа““ от проекта бе създаден Иновативен образователен център и уеб базирана платформа „Образование и работа“. Посредством платформата се осигурява обучение на лица и фирми, чрез използването на информационни и комуникационни технологии, позволяващи достъп до реална (виртуална) работна среда. Обучителният процес включва симулации на реални работни ситуации, като фокус се поставя върху изразяването на отзиви от страна на обучаемите за ефективността на използваната иновативна практика. 20190126_134048 Реализирането на проекта беше осъществено по Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“,  ИП 6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции на работната сила“, и по  Специфична цел към ИП 6: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на равен достъп на заетите до възможностите за учене през целия живот.   За допълнителна информация: СНЦ „Бокая“, адрес: гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 28, e-mail: bokaya@abv.bg    

www.eufunds.bg

Една посока – много възможности!


В периода между 26 и 29 юни в град Видин ще се проведе поредното издание на Международния фестивал „Седмица на синия Дунав”. За спомагане на дейностите по организиране и подготовка на фестивала ще бъдат включени 20 доброволци от Румъния на възраст между 18 и 30 години, които са участници в проект „Blue Danube“, финансиран по програма „Еразъм +“ и изпълняван от Сдружение „Бокая“ в партньорство с румънската организация Asociatia Tinerii 3D. 20180628_120339 Мисията на фестивала е да привлече вниманието към значението и опазването на културното и фолклорно наследство. В него ще се включват над 10 състава и повече от 1000 участници от България, Румъния и Сърбия. Участниците в културните и развлекателните събития ще се включат в дефиле през центъра на града до крепостта „Баба Вида“, на която ще се проведат кинотеатър на открито, опера и симфония. На фона на фолклорна музика от България, Сърбия и Румъния местни състави ще имат възможността да представят концертната си програма “Танци край Дунава” на местните жители и гости на града със своите изпълнения. За учениците и децата е предназначен празникът “Моята река”, в който са предвидени концерти, рисуване на открито и викторина. Също така фестивалът ще започне с изпълнения на градския духов оркестър в крайдунавския парк и участие на видинския общински драматичен театър. Доброволците ще вземат участие в oрганизирането и реализирането на Международния фестивал „Седмица на синия Дунав“ чрез разработване на идеи за фестивални прояви и дейности – плакати, флаери, организационен и медиен план, концепцията за фестивалните прояви, организиране на творчески и клубни форми, както и чрез участие в подготовката и организацията на изложба и фотоизложба. Ще бъдат раздавани листовки, които да информират заинтересованите за творческите работилници и събитията, които са организирани за фестивала.
Включете се в онлайн социологическо проучване на тема „Състояние на трудовата заетост в региона на Видин и Калафат“ в изпълнение на проект „Иновативен образователен център“ BG05M9OP001-4.001-0127 khnoncall-2-2 Ако принадлежите към следните целеви групи: –    Икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст до 29 години –    Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност. То вземете участие като попълните онлайн формуляра кликвайки  ТУК…
ттттт

ПРОЕКТ BG05M9OP001-4.001-0127

„Иновативен образователен център“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 30.11.2017 г. се проведе информационна  среща по проект № BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ На 30.11.2017 г., в гр. Видин се проведе начално информационно събитие по проект № BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център на Сдружение „Бокая“. Проектът е по процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Изпълнява в партньорство с “Patronatul Local Al Intreprinderilor mici si mijlocii” – Kalafat (Асоциация за малки и средни предприятия – Калафат), Р. Румъния. Целта на събитието беше да се информират заинтересованите страни и местната общност с основните и специфични цели по проекта, както и да се уведомят целеви групи за предвидените дейности и начините за включване в проекта. По времето на събитието, представителите на Водещата организация – Сдружение „Бокая“, запозна присъстващите с основната цел на проекта, а именно: Реализиране на транснационално сътрудничество между България и Румъния, с цел осъществяване на трансфер и въвеждане на социални иновации в сферата на трудовата заетост за подобряване качеството на работните места и осигуряване на равен достъп до възможностите за учене през целия живот. Посредством успешното изпълнение на дейностите се очаква да се постигне: Изготвяне на цялостен анализ на положението на маргинализираните групи в България и Румъния и проучени възможностите за сътрудничество за преодоляване на социалната изолация на лицата в риск; Трансфериране на успешни социални практики от осем европейски държави (Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия и Румъния) в областта на ефективното обучение и трудова заетост с цел укрепване капацитета на човешките ресурси в България; Обмен на ноу-нау и разработен комплекс от мерки за подобряване достъпа на хора от всички възрастови групи до възможности за учене през целия живот за повишаване качеството на работа и компетентността на заетите лица; Улесняване на комуникацията между работодатели и търсещите работа чрез изграждане на уеб базирана платформа „Образование и работа“. Дейностите по проекта включват:
 • Анализ и изследване на опита на Румъния в областта на трудовата заетост и на партньорската организация;
 • Идентифициране на потребностите от иновативни елементи;
 • Проучване опита на осем от Дунавските страни;
 • Адаптиране и валидиране на социална иновация, чрез модела Иновативен образователен център с уеб базирана платформа „Образование и работа“;
 • Повишаване на капацитета на партньорската организация и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари;
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи;
 • Разпространение на постигнатите резултати чрез организация на информационно събитие „Включи се и ти“.
          Период на реализация:
 • 11.2017 – 01.11.2018 г.
  Място на реализация:
 • гр. Видин, Р. България и гр. Калафат, Р. Румъния
  Бюджет:
 • 187 909,30 лв.
Финансирането по проекта е 100% безвъзмездната финансова помощ, от които 85% са европейско финансиране и 15% – национално съфинансиране   За допълнителна информация: Сдружение „Бокая“, адрес: гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 28, e-mail: bokaya@abv.bg

www.eufunds.bg

Една посока – много възможности!


sadasdsdsПроект „ДоброТворци“

Номер на договор: 2017-1-BG01-KA105-035874

Успешно приключи реализирането на проект „ДоброТворци“ с номер 2017-1-BG01-KA105-035874, финансиран по Програма „Еразъм +“. Осъществяването на проектните дейности предостави възможност на 20 доброволеца от Румъния да се включат в подготовката и реализирането на Фестивала на изкуствата „Дунавски вълни“, което от своя страна спомогна за формиране на нови знания и умения у участниците и провокира изразяването на отговорно гражданско отношение. Европейската доброволческа служба се проведе в град Видин за период от 25 дни – от 10.07.2017 г. до 03.08.2017 г. Основната цел на проекта, а именно – да насърчи доброволчеството, постигнахме като ангажирахме младите доброволци в подготовката и организацията на фестивала и ги включихме в творчески и креативни дейности от неформалното образование, като синтез на изкуство, което спомогна за формиране на нови знания и умения, и отговорно гражданско отношение у тях. Чрез обединяване на усилията на доброволците от Румъния и младежите от местната общност допринесохме за насърчаване на солидарността и толерантността между младите хора от различни страни. Чрез реализирането на проекта показахме на доброволците ползите от извършване на дейности в помощ на обществото, обменихме опит и добри практики с партньорската организация Asociatia Tinerii 3D и подобрихме уменията си за работа с младежи. Това, което младите хора доброволци дадоха на организацията са не само добрите практики и изпитаните методи на работа, но и вдъхновение, ентусиазъм и различен мироглед, в което се крие истинското богатството на междукултурното общуване. В резултат от реализиране на заложените дейности бяха постигнати и специфичните цели на проекта, а именно:
 • Участниците подобриха равнището си на ключови компетентности и умения, с оглед подобряване на тяхното личностно развитие;
 • Реализира се междукултурен диалог;
 • Повиши се солидарността на младежите;
 • Предостави се поле за личностна изява, придобиване на опит в друга държава, сътрудничество и полезно взаимодействие между младежите;
 • Участващите организации придобиха опит в реализиране на доброволчески проекти.
Реализирането на проект „ДоброТворци“ оказа положително въздействие върху участниците в обучително измерение, като чрез осъществените дейности допринесе за развитието на ключови компетенции, придобити посредством методите на неформалното образование, а именно: – Способност за усвояване на знания – по време на реализиране на дейностите стимулирахме участниците да организират собствения си процес на учене, да си поставят цели и да ги постигат, да използват придобитите знания и умения, да бъдат мотивирани и уверени в себе си; – Подобрена комуникация на чужд език – дейностите по проекта се осъществиха на английски език, което даде възможност на участниците да се научат да структурират речта си на чужд език и да се аргументират, като използват подходящи изразни средства. Всичко това доведе до преодоляване на притесненията на някои от тях да общуват на чужд език, разви комуникационните им умения и доведе до по-широкото развитие на тази компетентност; – Социални и граждански умения – в процеса на работа реализираме редица дейности, които спомогнаха за изграждане на активна гражданска позиция на участниците в обществото. Те имаха възможност да формират и изразяват мнение по значими въпроси. Развиха компетенции за разрешаване на проблеми по неконфликтен начин, за достигане до компромис, преодоляване на стереотипи, разбиране и оценяване на различните култури, споделяне на европейските ценности, вземане на решения, носене на отговорност за тях и работа в екип; – Културни компетенции – междукултурният контекст, в който се развиха дейностите по проекта и опознаването на собствената и чуждите културни особености, традиции и история подобриха и спомогнаха за културното съзнание и израстване на участниците. Изпълнението на заложените дейности  позволи на нас като домакин на проекта и партньорската организация да придобием представа за това дали младежите се повлияват от неформалното образование и по какъв начин ще можем да го прилагаме в своите дейности в бъдеще. Получихме нагледна информация за актуалните теми между младите хора, а директната връзка с тях ще ни позволи в бъдеще да избираме най-подходящия подход при общуването си с тях. Настоящият проект е финансиран от Европейската комисия по Програма Еразъм+. Тази публикация отразява виждането само на автора и Комисията и не може да бъде отговорна за информацията, която се съдържа. Adobe Spark
307b539c3bee4fbb2fa53e7e899ecb56Състезания по гребане в спортни и туристически лодки събра на брега на река Дунав Сдружение „БОКАЯ“ с настоящи и бивши състезатели, приятели, любители на гребането. Чететe повече в http://bnr.bg/vidin/post/100726086/praznik-na-vodnite-sportove-v-mejdunarodnia-den-na-mladejta-snimki-i-video-ot-dron
В периода между 17 и 24 юли 2016 г. в град Видин ще се проведе поредното издание на Младежкия фестивал на изкуствата „Мостът“. За спомагане на дейностите по организиране и подготовка на фестивала ще бъдат включени 28 доброволци от Румъния на възраст между 18 и 30 години, които са участници в проект „Еко доброволци“, финансиран по Програма „Еразъм +“ и изпълняван от Сдружение „Консулт груп“, в партньорство с румънската организация „Patronatul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii-Calafat”. Във фестивалът се очаква да се включат над 100 талантливи младежи от цялата страна. С 10 работилници по визуални изкуства, музика и танци и 5 съпътстващи събития в рамките на цяла седмица, фестивалът има амбицията да се превърне в един от големите международни фестивали на изкуствата в България. Всички ръководители на работилници са талантливи млади хора, със задълбочени познания и дългогодишна практика в различни сфери на изкуството. Ръководител на работилницата по рисуване ще бъде Естер Ликаса – студентка трета година по специалност „Педагогика на визуалните изкуства“ в Софийски университет, а зад гърба си вече има няколко участия в изложби. Ръководител на бас работилницата е младият и талантлив Христо Михалков, който е учил в Консерваторията – Бас китара и свири Фънк, Джаз, Фюжън, Рок. Работилницата по пеене от тази година е с нов ръководител – Гери Балевска, която е с богат, педагогически опит. Гопето от R.T.F и Imp за поредна година ще ръководят работилницата по хип-хоп. Ще има обособен палатков лагер на открито до крепостта „Баба Вида“, където всеки, който има желание може да остане през цялото време на събитието. Доброволците ще вземат участие в подготовката на палатковия лагер за участниците във фестивала (почистване и обособяване на района, парцелиране и осигуряване на комендантски пост и ръководство, график за дежурства). Ще бъдат раздавани листовки, които да информират заинтересованите за творческите работилници и събитията, които са организирани за фестивала.
13335522_1112706908752208_4709034863952891299_nВидин ще бъде домакин на седмото издание на фестивала на изкуствата „Мостът“ От 17 до 24 юли Видин ще се състои седмото поредно издание на Младежкия фестивал на изкуствата „Мостът“.Участие в него се очаква да вземат талантливи младежи от много европейски страни. В неговата програма е предвидено да се състоят работилници по визуални изкуства, музика и танци и много съпътстващи събития в рамките на седмица. Амбицията на организаторите на фестивала е той да се превърне в една от големите международни прояви в страната. Подготвени са и листовки, в които ще има информация за творческите работилници и събитията, които са организирани по време на фестивала. До замъка „Баба Вида“ ще има обособен палатков лагер на открито, където всеки желаещ, ще може да остане по време на събитията.
index Проект по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 – „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Младеж“. Проектът „Еко-доброволци“ се изпълнява от сдружение „Консулт груп„ Видин в партньорство с румънската организация от Калафат – „Patronatul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii-Calafat. Двете организации набират доброволци на възраст от 18 до 30 години за участие в проекта. Всички, които проявяват интерес е необходимо да изпратят CV и мотивационно писмо на e-mail: consult2000@abv.bg, или да заявят участието си чрез страницата на организацията. Европейска доброволческа служба е най- добрият начин за един млад, граждански активен човек не само да допринесе за дадена общност, но и да придобие безценен опит, умения и знания, които не могат да бъдат придобити нито в училище, нито в семейната среда. Това, което младите хора доброволци, ще дадат на организацията са не само добрите практики и изпитаните методи на работа, но и вдъхновение, ентусиазъм и различен мироглед, в което се крие истинското богатството на междукултурното общуване. Основната идея на проекта е чрез приемането на доброволци да се подпомогне подготовката и организацията при провеждането на шестото издание на Международния младежки фестивал на изкуствата – „Мостът“ във Видин. Той се организира от музикантите от Good Music Society от София и със съдействието и подкрепата на община Видин. Фестивалът събира приблизително над 300 младежи от цял свят, като най-голяма е групата от България. В продължение на седмица в предварително организираните профилирани творчески работилници младежите показват и развиват таланта си да рисуват, пеят, танцуват, театрални умения.
12806160_504942939678450_6920977584190636810_n Обучителни семинарите бяха проведени в Арчар, Видин на територията на Народно читалище ”Образование-1898”- Арчар. Обучението бе разделено на два модула: • Първи модул: „Защита на личните и потребителски данни!” • Втори модул: „Европейски съюз- създаване и развитие. Възможности!” Дейностите се проведоха в село Арчар в две поредни съботи на 20 февруари и 27 февруари, като премина под ръководството лекциите на Мирослав Людмилов , Цонка Петрова и Борис Недялков. Повече на страницата ни във facebook: https://www.facebook.com/eurodeskvidin
12651213_495543603951717_3333600161710140047_n Евродеск Видин ще стартира семинар в с. Арчар през този месец. Харесайте нашата страница във FACEBOOK/Фейсбук за да узнаете повече за участниците , инициативите и техните отзиви. Поздрави, Евродеск !
12467954_10205684639822956_1597747364_n Сдружение „БОКАЯ“ започва безплатни спортни занимания и групи по интереси с 25 деца от видинскиучилища, на възраст от 9 до 18 години, които са избрани чрез анкетни карти……. ПРОЧЕТЕТЕ ПО ВЕЧЕ ТУК!
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Сдружение „Бокая“ даде старт на проекта „Взаимодийствие за бъдещи шампиони“ ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ТУК!