Новини

Publikacia_02.07.2019-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Резултат с изображение за министерство на младежта и спорта

 

Резултат с изображение за национална програма за младежта

СДРУЖЕНИЕ „КОНСУЛТ ГРУП“ ВИДИН ЗАПОЧНА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА  ПРОЕКТ „ПАТРИОТИЧНИ ДОБРОВОЛЦИ“

 

Във Видин започна кампанията по представяне на обществеността на проекта „Патриотични доброволци“, който се финансира по  Национална програма за младежта (2016-2020), Министерството на младежта и спорта. Проектът се изпълнява  от Сдружение „Консулт груп“.

Целта на проекта е да насърчи доброволчеството от Видин, да помогнат подготовката и да вземат участие във възстановката на Освобождението на Видин по време на Руско-турската война. Проектът „Патриотични доброволци“  обединява  младежи от Видин,  на възраст от 15 до 29 години, които ще бъдат обучени и включени в специфични занимания – които имат патриотична насоченост и възпитават младото поколение в такива ценности.   С участието си в проекта младите доброволци ще получат ценен опит и умения. Крайната цел е 30 доброволци, с интерес към историята, културата и традициите във Видинския регион, да придобият знания, умения и увереност в способностите си, а също така да дадат пример на своите приятели и съученици за съвместно постигане на обща цел, което е от изключително значение за развитието на доброволчеството. Проектът „Патриотични доброволци“ е с продължителност  пет месеца и приключва на 1 април / 1.12.2018  – 1.04.2019 /

ДОГОВОР№ 25-00-55/ 17.09.2018г.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта


ттПРОЕКТ BG05M9OP001-4.001-0127ттт

„Иновативен образователен център“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

По проект на Сдружение „Бокая“ се изгради Иновационен образователен център в град Видин

Проект „Иновативен образователен център“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз от Сдружение „Бокая” в продължение на 12 месеца на територията на гр. Видин, България. Чуждестранен партньор по проекта е организация „Patronatul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM) Calafat“ от Румъния.

На заключителното информационно събитие, което се проведе в конферентната зала на хотел „Ровно“ бяха отчетени резултатите и ефектът от проекта. Освен постигнатите съвместни резултати и ползи бяха планирани и бъдещите съвместни действия, които да бъдат естествено продължение на съвместните усилия на двете организации за дейности извършени по проекта, в областта на трудовата заетост и мобилност на работната ръка в трансграничния регион.

На събитието бяха отчетени постигнатите резултати от изпълнението на проекта а именно:

 • Успешно управление и мониторинг на проекта;
 • Осигурена информираност и публичност;
 • Изготвен анализ за състоянието на трудовата заетост в региона на Видин и Калафат;
 • Анализ за идентифициране на потребностите от иновативни елементи;
 • Разработен доклад с предложения за въвеждане на иновативни практики, позоваващи се на опита на осемте държави членки на ЕС, участващи в анализа.
 • Изготвен цялостен анализ на възможностите за внедряване на иновативна социална практика в сферата на трудовата заетост в гр. Видин спрямо проблемите и потребностите на целевата група по проекта;
 • Обмен на ноу-нау и разработен комплекс от мерки за подобряване достъпа на хора от всички възрастови групи до възможности за учене през целия живот;
 • Адаптиране и валидиране на социална иновация, чрез създаване на Иновативен образователен център;
 • Повишен капацитет на партньорските организации;
 • Оценка на иновативната практика и резултатите от проекта;

Представляващите Сдружение „Бокая“ – Борис Недялков и на (PLIMM) Calafat – Йонел Думитреску разясниха извършените дейности от приключилия проект „Иновативен образователен център“ и положените усилия за да бъде реализиран.

По дейност 7. „Адаптиране и валидиране на социална иновация, чрез модела Иновативен образователен център с уеб базирана платформа „Образование и работа““ от проекта бе създаден Иновативен образователен център и уеб базирана платформа „Образование и работа“. Посредством платформата се осигурява обучение на лица и фирми, чрез използването на информационни и комуникационни технологии, позволяващи достъп до реална (виртуална) работна среда. Обучителният процес включва симулации на реални работни ситуации, като фокус се поставя върху изразяването на отзиви от страна на обучаемите за ефективността на използваната иновативна практика.

20190126_134048

Реализирането на проекта беше осъществено по Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“,  ИП 6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции на работната сила“, и по  Специфична цел към ИП 6: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на равен достъп на заетите до възможностите за учене през целия живот.

 

За допълнителна информация: СНЦ „Бокая“, адрес: гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 28, e-mail: bokaya@abv.bg

 

 

www.eufunds.bg

Една посока – много възможности!


В периода между 26 и 29 юни в град Видин ще се проведе поредното издание на Международния фестивал „Седмица на синия Дунав”. За спомагане на дейностите по организиране и подготовка на фестивала ще бъдат включени 20 доброволци от Румъния на възраст между 18 и 30 години, които са участници в проект „Blue Danube“, финансиран по програма „Еразъм +“ и изпълняван от Сдружение „Бокая“ в партньорство с румънската организация Asociatia Tinerii 3D.

20180628_120339

Мисията на фестивала е да привлече вниманието към значението и опазването на културното и фолклорно наследство. В него ще се включват над 10 състава и повече от 1000 участници от България, Румъния и Сърбия. Участниците в културните и развлекателните събития ще се включат в дефиле през центъра на града до крепостта „Баба Вида“, на която ще се проведат кинотеатър на открито, опера и симфония. На фона на фолклорна музика от България, Сърбия и Румъния местни състави ще имат възможността да представят концертната си програма “Танци край Дунава” на местните жители и гости на града със своите изпълнения. За учениците и децата е предназначен празникът “Моята река”, в който са предвидени концерти, рисуване на открито и викторина. Също така фестивалът ще започне с изпълнения на градския духов оркестър в крайдунавския парк и участие на видинския общински драматичен театър.

Доброволците ще вземат участие в oрганизирането и реализирането на Международния фестивал „Седмица на синия Дунав“ чрез разработване на идеи за фестивални прояви и дейности – плакати, флаери, организационен и медиен план, концепцията за фестивалните прояви, организиране на творчески и клубни форми, както и чрез участие в подготовката и организацията на изложба и фотоизложба. Ще бъдат раздавани листовки, които да информират заинтересованите за творческите работилници и събитията, които са организирани за фестивала.

 


Включете се в онлайн социологическо проучване на тема „Състояние на трудовата заетост в региона на Видин и Калафат“ в изпълнение на проект „Иновативен образователен център“ BG05M9OP001-4.001-0127

khnoncall-2-2

Ако принадлежите към следните целеви групи:
–    Икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст до 29 години
–    Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност.

То вземете участие като попълните онлайн формуляра кликвайки  ТУК…

 


ттттт

 

ПРОЕКТ BG05M9OP001-4.001-0127

„Иновативен образователен център“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

На 30.11.2017 г. се проведе информационна  среща по проект № BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“

 

На 30.11.2017 г., в гр. Видин се проведе начално информационно събитие по проект № BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център на Сдружение „Бокая“. Проектът е по процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Изпълнява в партньорство с “Patronatul Local Al Intreprinderilor mici si mijlocii” – Kalafat (Асоциация за малки и средни предприятия – Калафат), Р. Румъния.

Целта на събитието беше да се информират заинтересованите страни и местната общност с основните и специфични цели по проекта, както и да се уведомят целеви групи за предвидените дейности и начините за включване в проекта.

По времето на събитието, представителите на Водещата организация – Сдружение „Бокая“, запозна присъстващите с основната цел на проекта, а именно: Реализиране на транснационално сътрудничество между България и Румъния, с цел осъществяване на трансфер и въвеждане на социални иновации в сферата на трудовата заетост за подобряване качеството на работните места и осигуряване на равен достъп до възможностите за учене през целия живот.

Посредством успешното изпълнение на дейностите се очаква да се постигне: Изготвяне на цялостен анализ на положението на маргинализираните групи в България и Румъния и проучени възможностите за сътрудничество за преодоляване на социалната изолация на лицата в риск; Трансфериране на успешни социални практики от осем европейски държави (Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия и Румъния) в областта на ефективното обучение и трудова заетост с цел укрепване капацитета на човешките ресурси в България; Обмен на ноу-нау и разработен комплекс от мерки за подобряване достъпа на хора от всички възрастови групи до възможности за учене през целия живот за повишаване качеството на работа и компетентността на заетите лица; Улесняване на комуникацията между работодатели и търсещите работа чрез изграждане на уеб базирана платформа „Образование и работа“.

Дейностите по проекта включват:

 • Анализ и изследване на опита на Румъния в областта на трудовата заетост и на партньорската организация;
 • Идентифициране на потребностите от иновативни елементи;
 • Проучване опита на осем от Дунавските страни;
 • Адаптиране и валидиране на социална иновация, чрез модела Иновативен образователен център с уеб базирана платформа „Образование и работа“;
 • Повишаване на капацитета на партньорската организация и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари;
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи;
 • Разпространение на постигнатите резултати чрез организация на информационно събитие „Включи се и ти“.

 

 

 

 

 

Период на реализация:

 • 11.2017 – 01.11.2018 г.

 

Място на реализация:

 • гр. Видин, Р. България и гр. Калафат, Р. Румъния

 

Бюджет:

 • 187 909,30 лв.

Финансирането по проекта е 100% безвъзмездната финансова помощ, от които 85% са европейско финансиране и 15% – национално съфинансиране

 

 

За допълнителна информация: Сдружение „Бокая“, адрес: гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 28, e-mail: bokaya@abv.bg

 

 

www.eufunds.bg

Една посока – много възможности!


sadasdsdsПроект „ДоброТворци“

Номер на договор: 2017-1-BG01-KA105-035874

Успешно приключи реализирането на проект „ДоброТворци“ с номер 2017-1-BG01-KA105-035874, финансиран по Програма „Еразъм +“.

Осъществяването на проектните дейности предостави възможност на 20 доброволеца от Румъния да се включат в подготовката и реализирането на Фестивала на изкуствата „Дунавски вълни“, което от своя страна спомогна за формиране на нови знания и умения у участниците и провокира изразяването на отговорно гражданско отношение. Европейската доброволческа служба се проведе в град Видин за период от 25 дни – от 10.07.2017 г. до 03.08.2017 г.

Основната цел на проекта, а именно – да насърчи доброволчеството, постигнахме като ангажирахме младите доброволци в подготовката и организацията на фестивала и ги включихме в творчески и креативни дейности от неформалното образование, като синтез на изкуство, което спомогна за формиране на нови знания и умения, и отговорно гражданско отношение у тях. Чрез обединяване на усилията на доброволците от Румъния и младежите от местната общност допринесохме за насърчаване на солидарността и толерантността между младите хора от различни страни.

Чрез реализирането на проекта показахме на доброволците ползите от извършване на дейности в помощ на обществото, обменихме опит и добри практики с партньорската организация Asociatia Tinerii 3D и подобрихме уменията си за работа с младежи. Това, което младите хора доброволци дадоха на организацията са не само добрите практики и изпитаните методи на работа, но и вдъхновение, ентусиазъм и различен мироглед, в което се крие истинското богатството на междукултурното общуване.

В резултат от реализиране на заложените дейности бяха постигнати и специфичните цели на проекта, а именно:

 • Участниците подобриха равнището си на ключови компетентности и умения, с оглед подобряване на тяхното личностно развитие;
 • Реализира се междукултурен диалог;
 • Повиши се солидарността на младежите;
 • Предостави се поле за личностна изява, придобиване на опит в друга държава, сътрудничество и полезно взаимодействие между младежите;
 • Участващите организации придобиха опит в реализиране на доброволчески проекти.

 

Реализирането на проект „ДоброТворци“ оказа положително въздействие върху участниците в обучително измерение, като чрез осъществените дейности допринесе за развитието на ключови компетенции, придобити посредством методите на неформалното образование, а именно:

– Способност за усвояване на знания – по време на реализиране на дейностите стимулирахме участниците да организират собствения си процес на учене, да си поставят цели и да ги постигат, да използват придобитите знания и умения, да бъдат мотивирани и уверени в себе си;

– Подобрена комуникация на чужд език – дейностите по проекта се осъществиха на английски език, което даде възможност на участниците да се научат да структурират речта си на чужд език и да се аргументират, като използват подходящи изразни средства. Всичко това доведе до преодоляване на притесненията на някои от тях да общуват на чужд език, разви комуникационните им умения и доведе до по-широкото развитие на тази компетентност;

– Социални и граждански умения – в процеса на работа реализираме редица дейности, които спомогнаха за изграждане на активна гражданска позиция на участниците в обществото. Те имаха възможност да формират и изразяват мнение по значими въпроси. Развиха компетенции за разрешаване на проблеми по неконфликтен начин, за достигане до компромис, преодоляване на стереотипи, разбиране и оценяване на различните култури, споделяне на европейските ценности, вземане на решения, носене на отговорност за тях и работа в екип;

– Културни компетенции – междукултурният контекст, в който се развиха дейностите по проекта и опознаването на собствената и чуждите културни особености, традиции и история подобриха и спомогнаха за културното съзнание и израстване на участниците.

 

Изпълнението на заложените дейности  позволи на нас като домакин на проекта и партньорската организация да придобием представа за това дали младежите се повлияват от неформалното образование и по какъв начин ще можем да го прилагаме в своите дейности в бъдеще. Получихме нагледна информация за актуалните теми между младите хора, а директната връзка с тях ще ни позволи в бъдеще да избираме най-подходящия подход при общуването си с тях.

 

Настоящият проект е финансиран от Европейската комисия по Програма Еразъм+. Тази публикация отразява виждането само на автора и Комисията и не може да бъде отговорна за информацията, която се съдържа.
Adobe Spark


 

 

 

 

307b539c3bee4fbb2fa53e7e899ecb56Състезания по гребане в спортни и туристически лодки събра на брега на река Дунав Сдружение „БОКАЯ“ с настоящи и бивши състезатели, приятели, любители на гребането. Чететe повече в http://bnr.bg/vidin/post/100726086/praznik-na-vodnite-sportove-v-mejdunarodnia-den-na-mladejta-snimki-i-video-ot-dron


В периода между 17 и 24 юли 2016 г. в град Видин ще се проведе поредното издание на Младежкия фестивал на изкуствата „Мостът“. За спомагане на дейностите по организиране и подготовка на фестивала ще бъдат включени 28 доброволци от Румъния на възраст между 18 и 30 години, които са участници в проект „Еко доброволци“, финансиран по Програма „Еразъм +“ и изпълняван от Сдружение „Консулт груп“, в партньорство с румънската организация „Patronatul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii-Calafat”. Във фестивалът се очаква да се включат над 100 талантливи младежи от цялата страна. С 10 работилници по визуални изкуства, музика и танци и 5 съпътстващи събития в рамките на цяла седмица, фестивалът има амбицията да се превърне в един от големите международни фестивали на изкуствата в България. Всички ръководители на работилници са талантливи млади хора, със задълбочени познания и дългогодишна практика в различни сфери на изкуството. Ръководител на работилницата по рисуване ще бъде Естер Ликаса – студентка трета година по специалност „Педагогика на визуалните изкуства“ в Софийски университет, а зад гърба си вече има няколко участия в изложби. Ръководител на бас работилницата е младият и талантлив Христо Михалков, който е учил в Консерваторията – Бас китара и свири Фънк, Джаз, Фюжън, Рок. Работилницата по пеене от тази година е с нов ръководител – Гери Балевска, която е с богат, педагогически опит. Гопето от R.T.F и Imp за поредна година ще ръководят работилницата по хип-хоп. Ще има обособен палатков лагер на открито до крепостта „Баба Вида“, където всеки, който има желание може да остане през цялото време на събитието. Доброволците ще вземат участие в подготовката на палатковия лагер за участниците във фестивала (почистване и обособяване на района, парцелиране и осигуряване на комендантски пост и ръководство, график за дежурства). Ще бъдат раздавани листовки, които да информират заинтересованите за творческите работилници и събитията, които са организирани за фестивала.


13335522_1112706908752208_4709034863952891299_nВидин ще бъде домакин на седмото издание на фестивала на изкуствата „Мостът“

От 17 до 24 юли Видин ще се състои седмото поредно издание на Младежкия фестивал на изкуствата „Мостът“.Участие в него се очаква да вземат талантливи младежи от много европейски страни. В неговата програма е предвидено да се състоят работилници по визуални изкуства, музика и танци и много съпътстващи събития в рамките на седмица. Амбицията на организаторите на фестивала е той да се превърне в една от големите международни прояви в страната. Подготвени са и листовки, в които ще има информация за творческите работилници и събитията, които са организирани по време на фестивала. До замъка „Баба Вида“ ще има обособен палатков лагер на открито, където всеки желаещ, ще може да остане по време на събитията.


index

Проект по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 – „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Младеж“.
Проектът „Еко-доброволци“ се изпълнява от сдружение „Консулт груп„ Видин в партньорство с румънската организация от Калафат – „Patronatul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii-Calafat. Двете организации набират доброволци на възраст от 18 до 30 години за участие в проекта. Всички, които проявяват интерес е необходимо да изпратят CV и мотивационно писмо на e-mail: consult2000@abv.bg, или да заявят участието си чрез страницата на организацията. Европейска доброволческа служба е най- добрият начин за един млад, граждански активен човек не само да допринесе за дадена общност, но и да придобие безценен опит, умения и знания, които не могат да бъдат придобити нито в училище, нито в семейната среда. Това, което младите хора доброволци, ще дадат на организацията са не само добрите практики и изпитаните методи на работа, но и вдъхновение, ентусиазъм и различен мироглед, в което се крие истинското богатството на междукултурното общуване. Основната идея на проекта е чрез приемането на доброволци да се подпомогне подготовката и организацията при провеждането на шестото издание на Международния младежки фестивал на изкуствата – „Мостът“ във Видин. Той се организира от музикантите от Good Music Society от София и със съдействието и подкрепата на община Видин. Фестивалът събира приблизително над 300 младежи от цял свят, като най-голяма е групата от България. В продължение на седмица в предварително организираните профилирани творчески работилници младежите показват и развиват таланта си да рисуват, пеят, танцуват, театрални умения.


12806160_504942939678450_6920977584190636810_n

Обучителни семинарите бяха проведени в Арчар, Видин на територията на Народно читалище ”Образование-1898”- Арчар.
Обучението бе разделено на два модула:
• Първи модул: „Защита на личните и потребителски данни!”
• Втори модул: „Европейски съюз- създаване и развитие. Възможности!”
Дейностите се проведоха в село Арчар в две поредни съботи на 20 февруари и
27 февруари, като премина под ръководството лекциите на Мирослав Людмилов , Цонка Петрова и Борис Недялков. Повече на страницата ни във facebook: https://www.facebook.com/eurodeskvidin


 

12651213_495543603951717_3333600161710140047_n

Евродеск Видин ще стартира семинар в с. Арчар през този месец. Харесайте нашата страница във FACEBOOK/Фейсбук за да узнаете повече за участниците , инициативите и техните отзиви.
Поздрави, Евродеск !

 


 

12467954_10205684639822956_1597747364_n

Сдружение „БОКАЯ“ започва безплатни спортни занимания и групи по интереси с 25 деца от видинскиучилища, на възраст от 9 до 18 години, които са избрани чрез анкетни карти……. ПРОЧЕТЕТЕ ПО ВЕЧЕ ТУК!

 

 

 


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Сдружение „Бокая“ даде старт на проекта „Взаимодийствие за бъдещи шампиони“ ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ТУК!