Повече от 50 участници се включиха в обществено обсъждане за възможносите на гражданско участие в политиките за развитие на спорта в общините Видин, Враца и Монтана

Представители на  общински власти, граждански организаци и спортни клубове дискутираха проблемите за гражданското участие в политиките за развитие на спорта в общините Видин, Враца и Монтана. В заседателната зала на Младежкия дом в Монтана на 19 май бяха представени резултатите от проведеното анкетно проучване за състоянието и механизмите на гражданско участие в провежданата досега политика за развитите на спорта в Северозапада. Събитието е част от дейностите по проекта  „Модел за активно гражданското участие във формулирането, управлението и мониторинга на местната политика за развитие на спорта на територията на общините Видин, Враца и Монтана“, който се изпълнява от сдружение „Бокая“, в пратньорство с фондация „Бизнес иновазии за кариерно развитие“, по програма „Добро управление“.  Експерти от сдружение „Бокая“ представиха на аудиторията проекта и резултатите от проучването. Община Монатна е лидер сред другите два града по поддържане и брой налична материална база, стана ясно на семинара. Освен това в общината има изградени спортни терени по проекти от програмата за трансгранично сътрудничество между общините Монтана и Пирот. Интересни предложения бяха на правени на дискусията по проблемите на спорта в тези общити, като част от тях бяха за гражданска инициатива за изграждане на спортни обекти чрез натиск върху общините и техните специалисти. Като крайно недостатъчен е броят на експертите и в трите общини, които се занимават със спортната политика, а това се отразява върху развититето на тази област. Предстои обществено обсъждане и анализ на резултатите от проведеното анкетно проучване на на политикате за спорт в община Враца и Видин.

Проектът „Модел за активно гражданското участие във формулирането, управлението и мониторинга на местната политика за развитие на спорта на територията на общините Видин, Враца и Монтана“, с договор № BG05SFOP001-2.025-0022-С01/21.07.2022, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“
Можете да прегледате и изтеглите докладът от проучването тук: