Във Видин повече от 50 представители на спортни клубове, общинските власти и бизнеса дискутираха политиките за развитие на спорта  

Представители на  общински власти, граждански организаци и спортни клубове дискутираха във Враца проблемите за гражданското участие в полиПредставители на общински власти, граждански организаци и спортни клубове дискутираха във Видин проблемите за гражданското участие в политиките за развитие на спорта в общините от Северозападна България. В конферентната зала на хотел „Нептун“ във Видин на 31 май бяха представени проекта „Модел за активно гражданското участие във формулирането, управлението и мониторинга на местната политика за развитие на спорта на територията на общините Видин, Враца и Монтана“ и резултатите от проведеното анкетно проучване за състоянието и механизмите на гражданско участие в провежданата досега политика за развитите на спорта в Северозапада. Събитието е част от дейностите по проекта, който се изпълнява от сдружение „Бокая“, в партньорство с фондация „Бизнес иновазии за кариерно развитие“, по програма „Добро управление“. Експерти от сдружение „Бокая“ представиха на аудиторията резултатите от проучването и данни за състояниетона спортната база, а участниците в дискусията поставиха въпросите за бъдещото създаване на Обществен съвет по спрот, гражданска инициатива за изграждане на спортни обекти чрез натиск върху общините и техните специалисти. Установено е от изследването, че е недостатъчен броят на експертите и в трите общини, които се занимават със спортната политика, а това се отразява върху развититето на тази област.


Проектът „Модел за активно гражданското участие във формулирането, управлението и мониторинга на местната политика за развитие на спорта на територията на общините Видин, Враца и Монтана“, с договор № BG05SFOP001-2.025-0022-С01/21.07.2022, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“