Проекти

 

cropped-Drawing1.png
0. Meet-and-Code(1)
„Запознайте се и програмирайте“ 2019
Европейска седмица на програмирането, инициатива в която сдружениe „БОКАЯ“ се включи за втора поредна година.
Тази година в периода 5-ти октомври до 21-ви октомври 2019, част от инициативата станаха 120 деца и юноши на възраст 14 – 24 години. Инициативата се проведе както следва в град Брегово, с. Ново село, град Видин, град Димово, с. Арчар и град Грамада. Участниците имаха възможността да се докоснат до света на програмирането и да разберат „от кухнята“ как някой неща се правят и колко по-лесно е отколкото изглежда. На събитията бе поканен гост лектор от Монтана – Сибил Бойчев, който водеше участниците из света на програмирането. Всички участници получиха тениска с логото на инициативата и рекламни материали. Изненада за всяко населено място бе, че сдружение „БОКАЯ“ проведе томбола сред участниците на всяко едно от шесте населени места, където общо 6 човека спечелиха чисто нов таблет, за да могат да имат по-лесен достъп до наученото през „Европейската седмица на програмирането“.
 1. WCIF(1)
2. SAP(1)
3. TechSoup Europe(1)
 Настоящият проект се осъществява благодарение на подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи”, SAP и TechSoup, в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“

тт

ПРОЕКТ BG05M9OP001-4.001-0127ттт

„Иновативен образователен център“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

Успешно приключи проект BG05M9OP001-4.001-0127

„Иновативен образователен център“

по ОП „Развитие на човешките ресурси”

 

 

На 01.11.2018 г. успешно приключва проект „Иновативен образователен център“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз по Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“, Процедура BG05M9OP001- 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Проектът се реализира от Сдружение „Бокая” в продължение на 12 месеца на територията на гр. Видин, България. Чуждестранен партньор по проекта е организация „Patronatul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM) Calafat“ от Румъния.

 

Реализираха се следните дейности:

 • Дейност 1. Организация и управление на проекта

Постигната цел: Ефективно управление на всички ресурси за успешното постигане целите на проекта.

 • Дейност 2. Информация и комуникация

Постигнати цели: Информираност и публичност сред широката общественост на проекта, относно заложените цели, резултати и действия. Осигурена прозрачност при изпълнение на дейностите.

 • Дейност 3. Изготвяне на специфичен анализ и изследване на опита на Румъния в областта на трудовата заетост

Постигната цел: Определяне на основните причини за невъзможността на жителите на гр. Видин и гр. Калафат да се реализират на пазара на труда, чрез провеждане на онлайн социологическо проучване.

 • Дейност 4. Изготвяне на специфичен анализ за идентифициране на потребностите от иновативни елементи

Постигната цел: Насърчаване на дискусия по проблемите на трудовата заетост и подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид.

 • Дейност 5. Изготвяне на специфичен анализ на опита на осем от Дунавските страни – Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния

Постигната цел: Събиране, проучване и систематизиране на информация за успешно приложени социални практики в осем държави-членки на Европейския съюз, попадащи в региона на р. Дунав.

 • Дейност 6. Изготвяне на специфичен анализ на опита на партньорската организация

Постигната цел: Наблюдение, проучване и сравнение на развитието на Румъния и България в сферата на осигуряване на трудовата  заетост и възможностите за внедряване на иновативни модели на работа.

 • Дейност 7. Адаптиране и валидиране на социална иновация, чрез модела Иновативен образователен център с уеб базирана платформа „Образование и работа“

Постигната цел: Създаден Иновативен образователен център и уеб базирана платформа „Образование и работа“

 • Дейност 8. Повишаване на капацитета на партньорската организация и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари

Постигната цел: Проведени осем семинара с акцент разработване, прилагане, мониторинг и оценка на добри практики и иновативни подходи за повишаване капацитета на партньорската организация и заинтересованите страни по проекта.

 • Дейност 9. Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи

Постигната цел: Осъществяване на подробна и прецизна оценка на адаптираната иновативна практика и извеждане на резултатите от постигнатото по проекта като цяло.

 • Дейност 10. Разпространение на постигнатите резултати чрез организация на информационно събитие „Включи се и ти“

Постигната цел: Организиране и провеждане на информационно събитие „Включи се и ти“

 

В процеса на реализация на предвидените проектни дейности бяха постигнати поставените цели, а именно:

 

Основна цел: Реализиране на транснационално сътрудничество между България и Румъния, с цел осъществяване на трансфер и въвеждане на социални иновации в сферата на трудовата заетост за подобряване качеството на работните места и осигуряване на равен достъп до възможностите за учене през целия живот.

 

Специфични цели:

 • Осъществяване на транснационално сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на равен достъп на заетите до възможностите за учене през целия живот;
 • Обмяна на опит, идеи, знания, ноу-хау;
 • Изграждане на партньорства между България и Румъния с фокус върху сферата на трудовата заетост за изграждане на мрежи за идентифициране, трансфер и внедряване на иновативни социални практики;
 • Създаване на условия за подобряване на мобилността, заетостта и придобиването на допълнителни ключови компетенции с цел повишаване на конкурентоспособността на работната сила в региона на гр. Видин и гр. Калафат;
 • Развитие на човешките ресурси, чрез осъществяване на транснационално сътрудничество в областта на обучението и квалификацията на безработни, неактивни и заети лица с цел развитие на нови умения и придобиване на нови компетенции;
 • Улесняване на комуникацията между работодатели и търсещите работа чрез изграждане на уеб базирана платформа „Образование и работа“;

 

С успешното реализиране на проекта се подпомага изпълнението на целите на ОП РЧР и ИП 6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции на работната сила.“

 

За допълнителна информация: СНЦ „Бокая“, адрес: гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 28, e-mail: bokaya@abv.bg

 

www.eufunds.bg

Една посока – много възможности!


sadasdsds
Проект „Blue Danube“
Номер на договор: 2018-1-BG01-KA125-047681

 

Успешно приключи реализирането на проект „Blue Danube“ с номер № 2018-1-BG01-KA125-047681, финансиран по Програма „Еразъм +“.

Осъществяването на проектните дейности предостави възможност на 20 доброволци от Румъния да се включат в подготовката и реализирането на Международния фестивал „Седмица на синия Дунав”, което от своя страна даде възможност на младите хора да проявят лична ангажираност и инициатива и посредством своят труд да спомогнат за реализирането на обществено-полезни дейности и да се почувстват значими. Европейската доброволческа служба се проведе в град Видин за период от 25 дни – от 09.06.2018 г. до 03.07.2018 г.

 

Основната цел на проект „Blue Danube“ бе да насърчи доброволчеството, като тя беше постигната посредством ангажирането на младите доброволци в подготовката и организацията на международно събитие и включването им в различните творчески и креативни дейности от неформалното образование, като синтез на изкуство и културно мислене, с което спомогна за формиране на нови знания и умения и отговорно гражданско отношение към изкуството и заобикалящата околна среда.

 

Чрез реализирането на проекта показахме на доброволците ползите от извършване на дейности в помощ на обществото, обменихме опит и добри практики с партньорската организация Asociatia Tinerii 3D и подобрихме уменията си за работа с младежи. Чрез участието си в проекта младежите получиха познания по различни теми и развиха компетенции, които да допринесат за личностното и професионално им развитие. Обединяването на  младежи от различен произход, възраст и социален статус допринесе за популяризиране на идеите за доброволчеството, творчество и култура, опазване на околната среда, актуални както в рамките на Европейския съюз, така и в глобален мащаб.

20180630_135551(0)

В резултат от реализиране на заложените дейности бяха постигнати и специфичните цели на проекта, а именно:

 • Младежите промотираха идеята за доброволчеството сред местната общественост като израз на съпричастност и толератност към обществото;
 • Доброволците придобиха ключови умения и компетенции като работа в екип, организираност, лидерство;
 • Румънските участници развиха своето креативно и творческо мислене чрез активното си включване в дейностите по организиране на фестивала;
 • Беше създадена атмосфера за развиване на междукултурен диалог и солидарност, която даде предпоставки за ефективно международно партньорство.

 

Реализирането на проект „Blue Danube” оказа положително въздействие върху участниците в обучително измерение, като чрез осъществените дейности допринесе за развитието на ключови компетенции, придобити посредством методите на неформалното образование, а именно:

– Способност за усвояване на знания – по време на реализиране на дейностите стимулирахме участниците да организират собствения си процес на учене, да си поставят цели и да ги постигат, да използват придобитите знания и умения, да бъдат мотивирани и уверени в себе си;

– Подобрена комуникация на чужд език – дейностите по проекта се осъществиха на английски език, което даде възможност на участниците да се научат да структурират речта си на чужд език и да се аргументират, като използват подходящи изразни средства. Всичко това спомогна за преодоляване на езиковата бариера, коeто доведе до успешното изпълнение на планираните доброволчески дейности;

– Социални и граждански умения – в процеса на организирането на фестивала бяха проведени редица дейности, които спомогнаха за изграждане на активна гражданска позиция на участниците в обществото;

– Културни компетенции – междукултурният контекст, в който се развиха дейностите по проекта и опознаването на собствената и чуждите културни особености, традиции и история подобриха и спомогнаха за културното съзнание и израстване на участниците.

 

Изпълнението на заложените дейности  позволи на екипа на сдружение „Бокая“, като домакин на проекта, и партньорската организация Asociatia Tinerii 3D  да наградят опита си в работата с млади хора и доброволци чрез използване на методи на работа, базирани на неформалното обучение, чрез  които младите хора развиха редица умения и компетентности, както и спомогнаха за ефективното разпространения на идеята за доброволния труд.

 

Настоящият проект е финансиран от Европейската комисия по Програма Еразъм+. Тази публикация отразява виждането само на автора и Комисията и не може да бъде отговорна за информацията, която се съдържа.

 


тт
ПРОЕКТ BG05M9OP001-4.001-0127ттт

„Иновативен образователен център“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

                                                 съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 01.11.2017 г. стартира проект № BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“

 

На 01.11.2017 г. стартира проект № BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център на Сдружение „Бокая“, процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

 

Основната цел на проекта е:

 • Реализиране на транснационално сътрудничество между България и Румъния, с цел осъществяване на трансфер и въвеждане на социални иновации в сферата на трудовата заетост за подобряване качеството на работните места и осигуряване на равен достъп до възможностите за учене през целия живот.

 

Специфичните цели на проекта са:

 • Изграждане на партньорство между България и Румъния с фокус върху сферата на трудовата заетост за изграждане на мрежи за трансфер и внедряване на иновативни социални практики;
 • Изготвяне на цялостен анализ на положението на маргинализираните групи в България и Румъния и проучени възможностите за сътрудничество за преодоляване на социалната изолация на лицата в риск;
 • Обмен на ноу-нау и разработен комплекс от мерки за подобряване достъпа на хора от всички възрастови групи до възможности за учене през целия живот за повишаване качеството на работа и компетентността на заетите лица;
 • Трансфериране на успешни социални практики от осем европейски държави (Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия и Румъния) в областта на ефективното обучение и трудова заетост с цел укрепване капацитета на човешките ресурси в България;
 • Развитие на човешките ресурси, чрез осъществяване на транснационално сътрудничество в областта на обучението и квалификацията на безработни, неактивни и заети лица с цел развитие на нови умения и придобиване на нови компетенции;
 • Обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на равен достъп на заетите до възможностите за учене през целия живот;
 • Създаване на условия за подобряване на мобилността, заетостта и придобиването на допълнителни ключови компетенции с цел повишаване на конкурентоспособността на работната сила в региона на гр. Видин и гр. Калафат;
 • Създаване на Иновативен образователен център за повишаване осведомеността сред работодатели, заинтересовани лица и местната общност за специфичните проблеми и потребности на безработните лица;
 • Улесняване на комуникацията между работодатели и търсещите работа чрез изграждане на уеб базирана платформа „Образование и работа“.

 


 

Партньори:

 • “Patronatul Local Al Intreprinderilor mici si mijlocii” – Kalafat (Асоциация за малки и средни предприятия – Калафат), Р. Румъния

 

Период на реализация:

 • 11.2017 – 01.11.2018 г.

 

Място на реализация:

 • гр. Видин, Р. България и гр. Калафат, Р. Румъния

Бюджет:

 • 187 909,30 лв.

Финансирането по проекта е 100% безвъзмездната финансова помощ, от които 85% са европейско финансиране и 15% – национално съфинансиране

 

 

За допълнителна информация: Сдружение „Бокая“, адрес: гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 28, e-mail: bokaya@abv.bg

 

 

 

www.eufunds.bg

Една посока – много възможности!

 

 

 

 


Сдружение „Бокая“ приключи проекта „Живот без хазарт“, финансиран по Националната програма за младежки дейности

Хазартът превърнал ли се е в проблемно поведение сред младите хора и причинява ли вреди? На този въпрос се опита да отговори сдружение „Бокая“, изпълнявайки проекта „Живот без хазарт“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за хазарта за 2017, по-точно с основния приоритет на Направление „Активизирай младите“.  Основната цел на проекта „Живот без хазарт“ бе с помощта на предвидените дейности да спомогне за въвеждане на ефективни програми и провеждане на информационни кампании за предпазване на младите хора от рисковете на хазарта. Специфичните цели на проекта бяха:

•             Подобряване достъпа до информация за рисковете и вредата от хазарта

•             Провеждане на информационни кампании за превенция на хазартна зависимост

•             Повишаване на социално-отговорното отношение на обществото към проблема с хазартната зависимост

•             Повишаване на обществената ангажираност към проблемите на младите хора и рисковете за хазартна зависимост

По проекта бяха извършени серия от социологически анализи и количествено изследване чрез разпространение на он-лайн анкети на тема „Хазартът – проблем ли е за Вас“?  Получените резултати от това изследване бяха обобщени в аналитичен доклад с изводи и препоръки. Освен социологическо проучване по проекта бяха направени 10 дълбочинни интервюта със специалисти и експерти /психолози, учители, журналисти, ръководители на неправителствени организации, родител/. Резултатите показаха, че проблемът със зависимостите от хазарт сред младите хора е изключително сериозен и е необходимо вземането на крайни мерки от институциите. Сдружение „Бокая“ издаде и ръководство „Отговорен хазарт“, в което са разработени стъпки за ранно откриване на зависимости от хазарт и начините на преодоляването им. Най-голям интерес предизвикаха проведените седем информационни кампании сред младежи в населените места на Видин, Димово, Брегово, Ново село, Арчар, Грамада, и Кула. На тях екипът на сдружение „Бокая“ се срещна с младите хора от тези населени места и представи резултатите от проучването, опасностите от хазартната зависимост и информация относно склонностите на младите хора към хазартни игри, включително и ползване на интернет хазарт.


За втора поредна година сдружение „Бокая“ организира празник на водните спортове във Видин, посветен на Международния ден на младежта

Над 100 младежи, родители и любители на водните спортове се събраха на градския плаж във Видин, край старинната крепост „Баба Вида“, за да участват, наблюдават и опитат от водните спортове. Празникът, както и миналата година бе посветен на 12 август – Международния ден на младежта. Организира ги сдружения „Бокая“, със съдействието на програма Еразъм +, и Евродеск  Мултиплаер, регионална точка във Видин. Целта на събитието бе не толкова да се състезават младите хора, колкото всички, които обичат да спортуват, да се забавляват и да опитат от красотата на водните спортове. Празник без състезание не може и затова младежите подготвиха своите смесени отбори по гребане в туристически лодки, премериха сили на 200 метрова дистанция в състезателно кану и каяк и преплуваха разстояние от 300 метра. За всички организаторите от сдружение „Бокая“ бяха подготвили  изненади, а най-добрите получиха награди, връчени им от председателя на сдружение „Бокая“ – Борис Недялков, който преди състезателната част прочете поздравителен адрес към участниците от министъра на младежта и спорта – Красен Кралев.  Повечето от присъстващите на градския плаж във Видин опитаха гребане в туристически каяк, а за доброто настроение се погрижи DJ Краси. Празник, който още веднъж показа, че хората от Видин имат нужда от подобни прояви,  организацията на които може да се предостави на неправителствения сектор.


Международен ден на младежта

14040065_1761226827449444_7468310731040151122_n

 

На 12 август 2016 пред крепостта „Баба Вида“ сдружение „БОКАЯ“ посрещна международния ден на младежтта. Над 50 души дойдоха, за да опитат емоцията от водните спортове. Проведе се и щафетно състезание в няколко дисциплини, като най-бързите бяха отличени с награди от екипа на сдружението. Кратко видео от мероприятието може да видите тук -> https://www.youtube.com/watch?v=5VDv_SZYDQ4


За пръв път от 35 години на кино в Арчар

„Младежка киноседмиц13882311_571663633006380_1033082475482260917_nа“ се проведe във видинското село Арчар чрез информационната младежка мрежа „Евродеск“. Филми от българското и световното кино се прожектират на голям екран всяка вечер в салона на местното читалище. Инициативата е посветена на Международния ден на младежта, който беше отбелязан на 12 август, а партньор е Сдружение „Бокая“, каза областният координатор по програмата Мирослав Людмилов: 

Кино в село Арчар може би не е имало през последните 35 години и това е едно истинско възраждане. Всички наши младежи, които вземат участие в прожекциите, споделят мнението, че сякаш са част от филма и го съпреживяват.

Прожекциите в Арчар са безплатни, а много от младежите, които ги посещават, за пръв път гледат филми на голям екран.

Всичко ни хареса. Много се вживяхме във филмите – казаха Мариана и Ренета, които следят прожекциите.

„Младежката киноседмица“ продължи 5 дни, а организаторите се надяват и в бъдеще да има прожекции на филми в селото, което е най-голямото във Видинска област.

 

 

 

13925386_571663486339728_2318832728998464922_n

 


 news_main_2844_62.pngarticle_left_41_8
small
„Взаимодействие за бъдещи шампиони“  е проект на Сдружение „БОКАЯ“ , който е за обучението на деца и младежи за водене на здравословен начин на живот и редовни занимания със спорт. Проектът се финансира по Програмата за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето. Проектът е в партньорство със СОУ „Цар Симеон Велики“ и Спортен клуб по кану-каяк „Бдин77“-Видин, реализира се с помощта на Фондация „Работилница за граждански инициатива“и с финансовата подкрепа на Фондация „Оук“.
Цели на проекта са :
žДа се популяризира и утвърди подходи на работа с деца и младежи, изложени на риск, като развива силните им страни; ž Да развие личните качества /физически и психически/ на деца и юноши от 9 до 18 години и да изгради у тях самочувствие, самоувереност, умения за работа в екип и справяне с трудности, чрез насърчаване участието им в редовни занимания с физическа култура и спорт; Създаване на партньорска мрежа между организации от различни сфери, работещи заедно по преодоляване на рисковете за подрастващите; žВнедряване на нови модели на техники и работа с деца и младежи, като по този начин ги провокираме да са по-активни участници в обществения живот и да работят за развитие на своите способности за адаптация; žСъздаване на екип /отбор/ от деца за редовни занимания със спорт от водните спортове и умения за водене на здравословен начин на живот.

 


 12508770_489077911264953_6699809275575261443_nСдружение „Бокая “ е информационно-консултантска мрежа, наречена ЕВРОДЕСК.По препоръка на Европейската комисия на ЕС тази мрежа е предназначена за обслужване на млади хора от цяла Европа, като им предоставя възможността за достъп до пълна и актуална европейска информация.
Информацията, която предоставя ЕВРОДЕСК е изцяло за създаване на условия за развитие на младите хора, мотивиране за образование, култура, наука, екология.
ЕВРОДЕСК със своята дейност и същност е предпоставка за конструктивен диалог между различни обществени структури.
През 2015 година Сдружение „БОКАЯ”- град Видин, се присъедини към големия екип на ЕВРОДЕСК в България.

 

 


 

 

10526101_1473543209551142_7591943711956348657_n

 

ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКА БАНКА-ВИДИН
СЕ ИЗПЪЛНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „БОКАЯ”
от град Видин  от 15.04.2014 – 15.02.2015 /десет месеца/

Проектът „Младежка банка” Видин е метод чрез , който младежи набират средства от спомоществователи, които след това управляват, контролират и разпределят за проектни идеи на млади хора от региона при изпълнение на техните предложения. Целта на проекта „Младежка банка – Видин” бе да стимулира развитието на младежката филантропия, като предостави на младите хора финансов ресурс, който те управляваха, и насочваха към подкрепа на иновативни проекти на други млади хора от съответната общност. Младежите насърчаваха за активно участие, привличане на съмишленици и развиваха доброволчеството и филантропията сред младите хора.
В резултат от дейностите по проекта бе сформиран екип от 15 младежи, които оформяха така наречения Управителен съвет на Младежката банка във Видин и които вземаха решения за финансиране на предложена проектна идея, като те бяха екип от 15 млади хора.
В началото на учебната 2014 година екипът на Младежка банка Видин направи проучване на необходимостта от смислено прекарване на свободното време на младите хора във Видин и определи приоритети за финансиране за конкретната година. Предвиденото проучване се извърши чрез анкетни карти. Тема на проучването бе  „Организиране на свободното време на учениците от гр. Видин” и се
реализира в периода на изпълнение на проекта. В анкетната карта бяха включени въпроси отчитащи мнението на учениците към начините за използване на свободното време, участието им в извънкласни форми и достъпността на средата в местната общност – училище, квартал, град. След анализ бяха определени и приоритетите за финансиране на младежки дейности през годината.
• В РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА БЯХА ПРОУЧЕНИ ИНТЕРЕСИТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ВИДИН И БЯХА ВКЛЮЧЕНИ СЪС СВОИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
• ПРОЕКТИТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА БЯХА ОЦЕНЕНИ ОТ МЛАДЕЖИ, ЕКИП НА МЛАДЕЖКА БАНКА – ВИДИН, КОИТО ОПРЕДЕЛИХА НАЙ-ДОБРИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
• ПРОЕКТИТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ВИДИН ЩЕ БЪДАТ ОДОБРЕНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ НЕОБХОДИМОСТТА И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА МЛАДЕЖИТЕ ЗА ОСМИСЛЯНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
• НАЙ-ДОБРИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЯХА НАГРАДЕНИ СЪС СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА МЛАДЕЖКА БАНКА ВИДИН
Времетраене на проекта:
от 15.04.2014 – 15.02.2015 /десет месеца/