ПРОЕКТ BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Български и румънски специалисти работят заедно за преодоляване на безработицата в гр. Видин

На 23.02.2018 г., в гр. Видин се проведе международна работна среща по проблемите на безработицата в България и Румъния. Събитието е част от дейностите по проект № BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център на Сдружение „Бокая“, процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Проектът се изпълнява в партньорство с “Patronatul Local Al Intreprinderilor mici si mijlocii” – Kalafat (Асоциация за малки и средни предприятия – Калафат), Р. Румъния.

Целта на събитието беше да се представят основните елементи от националните политики на България и Румъния по проблемите на безработицата в двете страни. По време на срещата се представиха основни данни, тенденции и насоки за преодоляване на съществуващите високи показатели на безработица.

По показатели, се отчита прогрес на Румъния и тя по-бързо се възстановява от икономическата криза през 2008-2009 г. и от 2012 г. започва да изпреварва България. Оказва се, че Румъния изпреварва България и по брутен вътрешен продукт на глава от населението по паритет на покупателна способност. През 2016 г. българският БВП на глава от населението по PPS е 49% от средния за ЕС, а в Румъния е 59%. Двете държави са имали равен старт при влизането си в ЕС през 2007 г., когато БВП на глава от населението по PPS е бил еднакъв – 41% от този на ЕС.

По ниво на безработица България и Румъния влизат в ЕС с почти еднакви стойности, но през 2016 г. разминаването е в полза на Румъния, където безработицата е 5,9%, а в България е 7,6%. По отношение на младежката безработица България се представя по-добре от Румъния. През 2016 г. у нас младежката безработица намалява до 17,2%, докато в Румъния тя е 20,6%. Заедно с това, у нас делът на младите хора, които нито учат, нито работят (18,2%), остава по-висок от този в Румъния (17,4%).

Производителността на труда на един зает нараства с по-големи темпове в Румъния. През 2016 г. производителността на труда в Румъния е 62,5% от средноевропейската, а в България е 45,6%.

По показателя компенсация на наетите за един отработен час по PPS България и Румъния са с почти изравнени стойности през 2016 г., но България тръгва от много по-ниска база през 2007 г. По този показател България отбелязва 73-процентов ръст при 44% за Румъния и 17% за ЕС-28. Нетният годишен доход на едно лице по PPS в България нараства с по-бързи темпове, отколкото в Румъния. През 2015 г. доходите в България са по-ниски от тези в Румъния само с 6%, а през 2007 г. разликата е била 17,7%.

По дял на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване България и Румъния са с почти изравнени позиции през 2016 г. (около 40%), но България влиза в ЕС през 2007 г. с дял от 60,7% на тези хора, докато в Румъния тогава те са били 47%.

В края на работната среща бяха отбелязани основните опорни точки, по които трябва да се работи за преодоляване на безработицата в двете страни, а именно:

  • Намаляване на неравновесията между предлагането и търсенето на работна сила и подкрепа за създаване на работни места в реалната икономика за постигане на растеж;
  • Подобряване на качеството на работната сила и повишаване предлагането на квалифицирани кадри според търсенето на бизнеса;
  • По-успешно включване и усвояване на умения от безработните от най-неравнопоставените групи, по-бързо устройване на работа и постигане на устойчива заетост;
  • Постигане на ефикасност и качество на услугите по заетостта, включително чрез по-тясно сътрудничество с бизнеса;
  • Информиране на търсещите работа за свободните работни места в цялата страна, осигуряване на обучения, насърчаване на вътрешната мобилност, включване във временна заетост на определен брой безработни в райони с влошена икономическа среда, осигуряване на преквалификация и посреднически услуги за бърз преход към нова заетост за освободения персонал от предприятия в затруднено положение и или прекратили дейността си

За допълнителна информация: Сдружение „Бокая“, адрес: гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 28, e-mail: bokaya@abv.bg