ПРОЕКТ BG05M9OP001-4.001-0127, „Иновативен образователен център“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

По проект на Сдружение „Бокая“ се изгради Иновационен образователен център в град Видин

Проект „Иновативен образователен център“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз от Сдружение „Бокая” в продължение на 12 месеца на територията на гр. Видин, България. Чуждестранен партньор по проекта е организация „Patronatul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM) Calafat“ от Румъния.

На заключителното информационно събитие, което се проведе в конферентната зала на хотел „Ровно“ бяха отчетени резултатите и ефектът от проекта. Освен постигнатите съвместни резултати и ползи бяха планирани и бъдещите съвместни действия, които да бъдат естествено продължение на съвместните усилия на двете организации за дейности извършени по проекта, в областта на трудовата заетост и мобилност на работната ръка в трансграничния регион.

На събитието бяха отчетени постигнатите резултати от изпълнението на проекта а именно:

  • Успешно управление и мониторинг на проекта;
  • Осигурена информираност и публичност;
  • Изготвен анализ за състоянието на трудовата заетост в региона на Видин и Калафат;
  • Анализ за идентифициране на потребностите от иновативни елементи;
  • Разработен доклад с предложения за въвеждане на иновативни практики, позоваващи се на опита на осемте държави членки на ЕС, участващи в анализа.
  • Изготвен цялостен анализ на възможностите за внедряване на иновативна социална практика в сферата на трудовата заетост в гр. Видин спрямо проблемите и потребностите на целевата група по проекта;
  • Обмен на ноу-нау и разработен комплекс от мерки за подобряване достъпа на хора от всички възрастови групи до възможности за учене през целия живот;
  • Адаптиране и валидиране на социална иновация, чрез създаване на Иновативен образователен център;
  • Повишен капацитет на партньорските организации;
  • Оценка на иновативната практика и резултатите от проекта;

Представляващите Сдружение „Бокая“ – Борис Недялков и на (PLIMM) Calafat – Йонел Думитреску разясниха извършените дейности от приключилия проект „Иновативен образователен център“ и положените усилия за да бъде реализиран.

По дейност 7. „Адаптиране и валидиране на социална иновация, чрез модела Иновативен образователен център с уеб базирана платформа „Образование и работа““ от проекта бе създаден Иновативен образователен център и уеб базирана платформа „Образование и работа“. Посредством платформата се осигурява обучение на лица и фирми, чрез използването на информационни и комуникационни технологии, позволяващи достъп до реална (виртуална) работна среда. Обучителният процес включва симулации на реални работни ситуации, като фокус се поставя върху изразяването на отзиви от страна на обучаемите за ефективността на използваната иновативна практика.

Реализирането на проекта беше осъществено по Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“,  ИП 6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции на работната сила“, и по  Специфична цел към ИП 6: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на равен достъп на заетите до възможностите за учене през целия живот.

За допълнителна информация: СНЦ „Бокая“, адрес: гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 28, e-mail: bokaya@abv.bg

www.eufunds.bg

Една посока – много възможности!