Проект „Let’s do it together – a green future for our planet” с №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456

Сдружение „Бокая“, в партньорство с асоциация “Tinerii 3D” , Румъния, изпълняват проект „Let’s do it together – a green future for our planet” с №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456.

Период на проекта 01.06.2022-31.08.2023

Основни цели на проекта: Насърчаване използването на иновативни механизми за повишаване на обществената чувствителност по отношение на проблемите на околната среда и климатичните промени, посредством изграждане и утвърждаване капацитета на младите хора за ефективно планиране и управление на климатичните промени

Предвидени дейности:
– „Младежки обмен“ с участието на младежи от България и Румъния
– „Професионално развитие на младежки работници“, също с участие на представители от България и Румъния

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.