Проект „Youngster workforce“

Номер на договор: 2020-3-BG01-KA105-094896

Днес 26.07 успешно приключи реализирането на проект „Youngster workforce“ с номер № 2020-3-BG01-KA105-094896, финансиран по Програма „Еразъм +“.

Основната цел на проектa бе да повиши нивото на професионални и личностни компетенции на общо 39 младежи от България, Румъния и Сърбия и да развие у тях специфични знания и умения, с които да могат да се включат ефективно на пазара на труда.

Реализирането на проекта и предвидените в него дейности дадоха възможност на участващите в него младежи да участват в разнообразни и креативни дейности, с което да се повиши равнището на ключовите компетенции и уменията им по отношение на повишаване знанията за пазара на труда и взаимоотношенията в него, утвърждаване на знания и добри практики при търсенето и намирането на работа, както и изграждане на позитивна нагласа към включването на пазара на труда. Младежкият обмен, реализиран в рамките на 10 дни, започна на 12.07.2021 г. и продължи до 21.07.2021 г. Всички дейности, включени в работната програма на мобилността бяха базирани на методи от неформалното образование, сред които: ролеви игри, презентации, дискусии, уъркшопи, обмяна на опит, симулации и други.

В резултат от реализиране на заложените дейности бяха постигнати и специфичните цели на проекта, а именно:

 • Подобряване на знанията за механизмите на трудовия пазар и на практическите умения за търсене и намиране на работа;
 • Придобиване и изграждане на умения, нови знания и компетенции за кариерно ориентиране;
 • Изграждане на лидерски, личностни и граждански компетенции чрез динамичен обучителен процес и посредством интерактивни подходи и неформални обучителни методи;
 • Развиване на креативното мислене на младежите.

Успешното изпълнение на проект „Youngster workforce” оказа силно положително въздействие върху участниците в него – общо 39 младежи на възраст между 18 и 25 г. от три европейски страни – България, Румъния и Сърбия. С участието си в проекта те придобиха нови знания и умения, които доведоха до следните резултати от ученето:

 • Повишаване знанията за пазара на труда и взаимоотношенията в него;
 • Утвърждаване на знания и добри практики при търсенето и намирането на работа;
 • Подобряване на знанията за механизмите на трудовия пазар и процесите в него;
 • Изграждане на предприемаческо мислене и познания за стартиране на самостоятелна стопанска дейност;
 • Комуникативни умения – oбщуване в неформална мултикултурна среда;
 • Езикови умения – използване на английски език в ежедневието и при изпълнението на различните дейности от работната програма;
 • Умения за работа е екип – в практическата реализация на обмена, участниците бяха провокирани да взимат решения, чрез различни казуси в екип
 • Умение за презентиране в мултикултурна и мултиезична среда;
 • Осъзнаване на европейските ценности като солидарност, толерантност, уважение към другите гледни точки и различни мнения;
 • Стимулиране и развиване креативността на участниците – чрез различни интерактивни занимания и логически казуси.

Проектът създаде важни условия за лично и професионално развитие на участниците. Предвидените дейности гарантираха позитивни промени в професионалното поведение на младежите, насърчаване на тяхната активност и стимулиране на предприемаческото им мислене. Благодарение на участието си в проекта, участниците развиха ключови умения за работа в екип, организационно поведение, развитие на презентационни способности, компетенции за анализ на причинно-следствени връзки, които са неразделна част от формиране на личностното и професионално развитие.

Успешното изпълнение на всички проектни фази позволи на екипа на сдружение „Бокая“, като домакин на проекта, и партньорските организации Asociatia Act Integration, Румъния и Center for creative develepment – Knjazevac да наградят опита си в работата с млади хора чрез използване на методи на работа, базирани на неформалното обучение, чрез  които младите хора развиха редица умения и компетентности, както и спомогнаха за създаването на по-динамична, модерна и професионална среда за работа, чрез интегриране на добри практики и иновативни методи в текущите си дейности.

Настоящият проект е финансиран от Европейската комисия по Програма Еразъм+. Тази публикация отразява виждането само на автора и Комисията и не може да бъде отговорна за информацията, която се съдържа.