Профил на купувача

Днес 23.01.2018 сдружение „БОКАЯ“ обявява публична покана за:

Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на логистични услуги за организиране на събития, във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-4.001-0127-C01 „Иновативен образователен център“

Прогнозна стойност: 36 689.30 лв. без ДДС

Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 23.01.2018 г.

Крайна дата за подаване на оферти: 30.01.2018

Описание: Осигуряване на логистични услуги за организиране на събития, във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-4.001-0127-C01 „Иновативен образователен център“ на Сдружение „Бокая“, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, както следва:

Обособена позиция № 1 – Организиране на семинари и събития

• Организиране и провеждане на 4 бр. семинара в гр. Видин, Р. България

• Организиране и провеждане на 4 бр. семинара в гр. Калафат, Р. Румъния

• Организиране и провеждане на 1 бр. информационно събитие в гр. Видин, Р. България

 

Обособена позиция № 2 – Осигуряване на хотелско настаняване на база FB

• Хотелско настаняване в гр. Калафат, Р. Румъния на база FB за 9 лица за 5 дни (включено наблюдение);

• Хотелско настаняване в гр. Калафат, Р. Румъния на база FB за 9 лица за 5 дни (проучване на възможностите за сътрудничество);

• Хотелско настаняване в гр. Калафат, Р. Румъния на база FB за 4 лица за 4 дни (работна среща № 1);

• Хотелско настаняване в гр. Калафат, Р. Румъния на база FB за 4 лица за 4 дни (работна среща № 2);

• Хотелско настаняване в гр. Калафат, Р. Румъния на база FB за 9 лица за 2 дни (семинар № 1);

• Хотелско настаняване в гр. Калафат, Р. Румъния на база FB за 9 лица за 2 дни (семинар № 2);

• Хотелско настаняване в гр. Калафат, Р. Румъния на база FB за 9 лица за 2 дни (семинар № 3);

• Хотелско настаняване в гр. Калафат, Р. Румъния на база FB за 9 лица за 2 дни (семинар № 4).

Срок на изпълнение: до 01.11.2018 г.

Пакет от документи за кандидатстване може да изтеглите тук:

  1. Решение – 1 Reshenie
  2. Публична покана – 2 Publichna pokana
  3. Образец на оферта – 3 Obrazec na oferta
  4. Декларация на кандидата – 4 Deklaracia na kandidata
  5. Проект на договора –5 Proekt na dogovor