Сдружение „Бокая“ приключи проекта „Живот без хазарт“, финансиран по Националната програма за младежки дейности

Хазартът превърнал ли се е в проблемно поведение сред младите хора и причинява ли вреди? На този въпрос се опита да отговори сдружение „Бокая“, изпълнявайки проекта „Живот без хазарт“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за  хазарта за 2017, по-точно с основния приоритет на Направление „Активизирай младите“.  Основната цел на проекта „Живот без хазарт“ бе с помощта на предвидените дейности да спомогне за въвеждане на ефективни програми и провеждане на информационни кампании за предпазване на младите хора от рисковете на хазарта. Специфичните цели на проекта бяха:

•             Подобряване достъпа до информация за рисковете и вредата от хазарта

•             Провеждане на информационни кампании за превенция на хазартна зависимост

•             Повишаване на социално-отговорното отношение на обществото към проблема с хазартната зависимост

•             Повишаване на обществената ангажираност към проблемите на младите хора и рисковете за хазартна зависимост

По проекта бяха извършени серия от социологически анализи и количествено изследване чрез разпространение на он-лайн анкети на тема „Хазартът – проблем ли е за Вас“?  Получените резултати от това изследване бяха обобщени в аналитичен доклад с изводи и препоръки. Освен социологическо проучване по проекта бяха направени 10 дълбочинни интервюта със специалисти и експерти /психолози, учители, журналисти, ръководители на неправителствени организации, родител/. Резултатите показаха, че проблемът със зависимостите от хазарт сред младите хора е изключително сериозен и е необходимо вземането на крайни мерки от институциите. Сдружение „Бокая“ издаде и ръководство „Отговорен хазарт“, в което са разработени стъпки за ранно откриване на зависимости от хазарт и начините на преодоляването им. Най-голям интерес предизвикаха проведените седем информационни кампании сред младежи в населените места на Видин, Димово, Брегово, Ново село, Арчар, Грамада, и Кула. На тях екипът на сдружение „Бокая“ се срещна с младите хора от тези населени места и представи резултатите от проучването, опасностите от хазартната зависимост и информация относно склонностите на младите хора към хазартни игри, включително и ползване на интернет хазарт.