Стартира изпълнението на проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456

Днес, 01.06.2022 г., стартира изпълнението на Проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456.

Бенефициент: Сдружение „Бокая“

Партньор: Сдружение „Tinerii 3D“

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Насърчаване използването на иновативни механизми за повишаване на обществената чувствителност по отношение на проблемите на околната среда и климатичните промени, посредством изграждане и утвърждаване капацитета на младите хора за ефективно планиране и управление на климатичните промени.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

•          Осигуряване на възможности за неформално и информално учене за образователно и професионално развитие на младежките работници за постигане на висококачествена индивидуална практика и развитие на организациите и системите за младежка работа.

•          Подпомагане на професионалното развитие на младежките работници за предоставяне на качествена младежка работа на местно, регионално, национално, европейско и международно равнище.

•          Насърчаване на младите хора и младежките работници да са по-активни участници в общественият живот на своята общност посредством включването им в обществено значими кампании, насочени към опазване на околната среда и противодействие на климатичните промени;

•          Развитие на креативността на участниците чрез включването им в различни практически задания, насочени към овладяване на знания и умения за изготвяне на цялостна стратегия за опазване на околната среда посредством използването на цифрови инструменти.

•          Овладяване на умения за критично мислене при младите хора и младежките работници, посредством усвояване на нови техники и похвати за анализиране, синтезиране, оценяване и прилагане на информация, събрана чрез наблюдение, опит, размисъл, с цел разрешаване на конкретен проблем;

•          Осигуряване на възможност за овладяване на ключови умения, като работа в екип, комуникационни умения, гражданска активност и социална солидарност и др.

Период на изпълнение: 01.06.2022-31.08.2023

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.