Стартира проект „Доброволчество за по-добър живот“ с номер № 2019-3-BG01-ESC11-077759

Проект „Доброволчество за по-добър живот“ с номер № 2019-3-BG01-ESC11-077759, финансиран по Програма „Европейски корпус за солидарност“ стартира на 01.01.2020 г. и е с продължителност от 3 месеца.

Основната цел на проекта е да насърчи доброволчеството и солидарността сред младите хора като ангажира 25 доброволци от България и Румъния в дейности, подпомагащи приобщаването и социализацията на младежи в неравностойно положение, с което да се подпомогне тяхното активно участие в младежкото гражданско общество на местно ниво.

Кандидат по проекта е Сдружение „Бокая“ –  организация, работеща активно с младежи и притежаваща богат опит в реализирането на проекти с младежка насоченост. Партньорска организация по проекта са Asociatia Act Integration – румънска младежка организация, работеща в сферата на развитие на активно младежко гражданско общество на местно, регионално и национално ниво.

В рамките на проекта 25 доброволци – 13 от Румъния и 12 от България, ще вземат участие в 21-дневна доброволческа служба, в рамките на която ще работят съвместно с местни младежи в неравностойно положение от гр. Видин и чрез изпълнението на разнообразни дейности ще подпомогнат тяхното социално включване и приобщаване в местните гражданско-обществени процеси.

За тези млади хора е много важно да се предприемат мерки, с които да се улесни тяхното социално приобщаване, което представлява основа за водене на нормален начин на живот. Подпомагането им до голяма степен ще им позволи да се почувстват значими за местната общност и способни да променят своя живот и да направят стъпки към пълноценното личностно развитие.

Младите доброволци, посредством своето участие в заложените проектни дейности, ще получат ценен опит и умения, свързани с:

  • работа с младежи в неравностойно положение с цел подкрепа, приобщаване и социализиране към ежедневния обществен живот;
  • взаимодействие с представители на местната общност и промотиране на важни личностни качества като солидарност, толерантност и съпричастност;
  • подпомагане развитието на гражданското общество чрез работа със специфична целева група
  • усъвършенстване на езиковите компетенции и общуването на чужд език -преодоляването на езиковата бариера между българските и румънските младежи е в основата на ефективната комуникация, която ще доведе до успешното изпълнение на планираните доброволчески дейности;
  • развитие на междукултурен диалог, толерантност, равни възможности и недискриминация;
  • използване на методи на работа, базирани на неформалното обучение, чрез които младите хора ще работят в екип и ще развиват своите умения;
  • работа в творчески работилници, която ще бъде основа за откриване и развитие на таланти и заложби, които да бъдат реализирани с креативни и творчески действия;

Чрез реализирането на доброволческата служба екипът на Сдружение „Бокая“, в партньорство с Asociatia Act Integration, ще спомогне за устойчивото интегриране на младите хора в неравностойно положение към ежедневния начин на живот, с което да им осигури възможност да живеят пълноценно като пълноправни граждани на страната. С включването им в разнообразни дейности, организирани и координирани от доброволческия екип, младежите ще разширят своя светоглед и ще бъдат приобщени към съвременните социално-икономически процеси.