Удължаване на проект проект № 2020-3-BG01-KA105-094896 „Youngster workforce“, финансиран по Програма „Еразъм+“, предвид противоепидемичните мерки

Днес, 29 януари 2021, във връзка с изпълнението на проект № 2020-3-BG01-KA105-094896 „Youngster workforce“, финансиран по Програма „Еразъм+“, и въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, се налага проектът да бъде удължен, а предвиденият в него младежки обмен да бъде отложен във времето.

Мотивите за удължаване срока са породени от ограниченията, въведени от здравните компетентни органи, във връзка с предотвратяване разпространението на вируса Covid-19 на територията на страната ни. 10-дневната мобилност на общо 39 младежи от България, Румъния и Сърбия, беше предвидена да се проведе в периода 01.02.2021 г. – 10.02.2021 г. Специфичните регламентирани условия за пътуване между България, Сърбия и Румъния, от една страна, и от друга страна, ограничителните мерки във връзка с провеждане на групови мероприятия, възпрепятстват провеждането на планираната младежка мобилност в предвидения времеви период.

Сдружение „Бокая“ изявява своята готовност за изпълнение на предвидената в проекта младежка мобилност качествено и в предвидените срокове след предварително съгласуване на режима на пътуване и мерките за безопасност с партньорските организации по проекта – Asociatia Act Integration, Румъния и Center for creative develepment – Knjazevac, Сърбия.