Успешно приключи проект „Blue Danube“, номер на договор: 2018-1-BG01-KA125-047681

Успешно приключи реализирането на проект „Blue Danube“ с номер № 2018-1-BG01-KA125-047681, финансиран по Програма „Еразъм +“.

Осъществяването на проектните дейности предостави възможност на 20 доброволци от Румъния да се включат в подготовката и реализирането на Международния фестивал „Седмица на синия Дунав”, което от своя страна даде възможност на младите хора да проявят лична ангажираност и инициатива и посредством своят труд да спомогнат за реализирането на обществено-полезни дейности и да се почувстват значими. Европейската доброволческа служба се проведе в град Видин за период от 25 дни – от 09.06.2018 г. до 03.07.2018 г.

Основната цел на проект „Blue Danube“ бе да насърчи доброволчеството, като тя беше постигната посредством ангажирането на младите доброволци в подготовката и организацията на международно събитие и включването им в различните творчески и креативни дейности от неформалното образование, като синтез на изкуство и културно мислене, с което спомогна за формиране на нови знания и умения и отговорно гражданско отношение към изкуството и заобикалящата околна среда.

Чрез реализирането на проекта показахме на доброволците ползите от извършване на дейности в помощ на обществото, обменихме опит и добри практики с партньорската организация Asociatia Tinerii 3D и подобрихме уменията си за работа с младежи. Чрез участието си в проекта младежите получиха познания по различни теми и развиха компетенции, които да допринесат за личностното и професионално им развитие. Обединяването на  младежи от различен произход, възраст и социален статус допринесе за популяризиране на идеите за доброволчеството, творчество и култура, опазване на околната среда, актуални както в рамките на Европейския съюз, така и в глобален мащаб.

В резултат от реализиране на заложените дейности бяха постигнати и специфичните цели на проекта, а именно:

  • Младежите промотираха идеята за доброволчеството сред местната общественост като израз на съпричастност и толератност към обществото;
  • Доброволците придобиха ключови умения и компетенции като работа в екип, организираност, лидерство;
  • Румънските участници развиха своето креативно и творческо мислене чрез активното си включване в дейностите по организиране на фестивала;
  • Беше създадена атмосфера за развиване на междукултурен диалог и солидарност, която даде предпоставки за ефективно международно партньорство.

Реализирането на проект „Blue Danube” оказа положително въздействие върху участниците в обучително измерение, като чрез осъществените дейности допринесе за развитието на ключови компетенции, придобити посредством методите на неформалното образование, а именно:

– Способност за усвояване на знания – по време на реализиране на дейностите стимулирахме участниците да организират собствения си процес на учене, да си поставят цели и да ги постигат, да използват придобитите знания и умения, да бъдат мотивирани и уверени в себе си;

– Подобрена комуникация на чужд език – дейностите по проекта се осъществиха на английски език, което даде възможност на участниците да се научат да структурират речта си на чужд език и да се аргументират, като използват подходящи изразни средства. Всичко това спомогна за преодоляване на езиковата бариера, коeто доведе до успешното изпълнение на планираните доброволчески дейности;

– Социални и граждански умения – в процеса на организирането на фестивала бяха проведени редица дейности, които спомогнаха за изграждане на активна гражданска позиция на участниците в обществото;

– Културни компетенции – междукултурният контекст, в който се развиха дейностите по проекта и опознаването на собствената и чуждите културни особености, традиции и история подобриха и спомогнаха за културното съзнание и израстване на участниците.

Изпълнението на заложените дейности  позволи на екипа на сдружение „Бокая“, като домакин на проекта, и партньорската организация Asociatia Tinerii 3D  да наградят опита си в работата с млади хора и доброволци чрез използване на методи на работа, базирани на неформалното обучение, чрез  които младите хора развиха редица умения и компетентности, както и спомогнаха за ефективното разпространения на идеята за доброволния труд.

Настоящият проект е финансиран от Европейската комисия по Програма Еразъм+. Тази публикация отразява виждането само на автора и Комисията и не може да бъде отговорна за информацията, която се съдържа.