Процедура за избор на изпълнител въз основа на изпратени покани до минимум трима доставчици на услуга с предмет: „Криейтив и реализация на комуникационна кампания“ по-проект ACF/777 „Честна игра“

Във връзка с изпълнение на проект ACF/777 „Честна игра“ съгласно Договор № 63/21.07.2021г. в рамките втори конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

  1. Да се открие процедура за избор на изпълнител въз основа на изпратени покани до минимум трима доставчици на услуга с предмет: „Криейтив и реализация на комуникационна кампания“ по-проект ACF/777 „Честна игра“.
  2. Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определянето на изпълнител за печат на материали съгласно техническите изисквания, описани в Поканата.
  3. Да се изпратят писмени покани до минимум 3 участника
  • Офертите да съдържат техническо и финансово предложение и да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в поканата за участие.
  • Критерий за оценка на офертите – „Най-ниска предложена цена“.
  • Срок на валидност на офертата: Не по-кратък от 90 дни, считано от датата на подаване на офертата.
  • Разглеждането, оценката и класирането на получените оферти да се извърши на 20.02.2023 г. от 17:00 часа в офиса на в офиса на Сдружение „БОКАЯ“, гр. Видин, ул. Христо Ботев 64, сграда „Бизнес инкубатор“ ет.3, офис 305
  1. Крайния срок за представяне на оферти да бъде: 16,00ч на 19.02.2023г. по електронна поща на е-мейл адреса: bokaya@abv.bg
  2. Дейността по оценяването да се отрази в протокол, който да се представи на представляващото лице на сдружението за утвърждаване.

Пълен пакет от документите по обявяването на процедурата може да свалите от тук –

С Уважение, Борис Недялков,

  Председател на Сдружени „БОКАЯ“