Oнлайн платформа по проект „Модел за активно гражданското участие във формулирането, управлението и мониторинга на местната политика за развитие на спорта на територията на общините Видин, Враца и Монтана“, № BG05SFOP001-2.025-0022-C01/ 21.07.2022

Здравейте,

Представяме Ви изработената онлайн платформа по проекта „Модел за активно гражданското участие във формулирането, управлението и мониторинга на местната политика за развитие на спорта на територията на общините Видин, Враца и Монтана“ , на която ще бъдат представени изработения модел за гражданско участие в политиките за спорт на общините Видин, Враца и Монтана. Проектът с административен договор № BG05SFOP001-2.025-0022-C01/ 21.07.2022 г.е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

Онлайн платформата за разпространение на модела на гражданско участие включва разпространение на модела и вземане на решения чрез нея, осигуряващи публичност и прозрачност на решенията в реално време, както и обществен форум за коментари, предложения, обмен на опит и добри практики, консултации.

Платформата разполага с функционалност за провеждане и излъчване на онлайн заседания и обсъждания на Съвета по въпросите за спорт, при които няма да е необходимо физическо присъствие на членовете. След като бъде пилотно тествана, ще се предложи използването на тази онлайн система и за осигуряване на прозрачност за реалните заседания на общинските съвети в общините Видин, Враца и Монтана. Освен като форум на Спортния съвет и осигуряване на публичност и визуализация на дейността му, онлайн платформата ще събира информация за реалното изпълнение на областни и общински политики и мнението на гражданите за взети решения на местно ниво в различни обществени сфери, свързани с дейността и спортната политика в тези общини.

Гражданите също ще могат да подават информация към платформата под формата на сигнали/препоръки в предварително определена структурирана форма (чрез форуми в нея). Ще се търси мнението от гражданите по определени казуси чрез допитвания и анкети. Други основни функции на платформата ще включват:
– да акумулира информация от подадени сигнали от гражданите;
– да подава обработената информация към Спортния съвет
– предприемане на действия по участие в промяна на прилагани политики и взимане на бъдещи управленски решения в конкретните области на сигналите.

Вашият коментар