Модел за гражданското участие в политиката за развитие на спорта в общините Видин, Враца и Монтана

За да можем да определим изработеният модел като успешен, се нуждаем от ясни и измерими показатели. Моделът ще бъде базиран на следните елементи:

1. Проблеми и предизвикателства в местното развитие на спoрта в общините Видин, Враца и Монтана

2. Разпределение на отговорностите в институциите при решаване на проблеми

3. Рамка за разрешаване на идентифицираните основни проблеми

4. Механизъм на гражданско участие в процеса на формулиране, изпълнение и наблюдение на политиките на спорта в трите общини чрез създаване на нови органи за наблюдение на спортните процеси

Следващата стъпка е въвличане и участие на заинтересованите страни в процеса на формулиране и изпълнение на местни политики. Процесът може да бъде обобщен в 3-4 основни стъпки. Ще бъдат посочени правата и отговорностите на заинтересованите страни – НПО/ бизнеса/гражданите, както и на общинските администрации и съветите по въпросите на спорта. В модела ще бъдат формулирани и въпросите за участието на гражданите в процеса на вземане на решения. Част от това решение е дейността по изграждане на Съвети по въпросите на спорта. На техните заседания ще могат да участват (без право на глас) представителите на различните структури на обществото и да изказват мнения и препоръки, тъй като възможностите за участие и включване на гражданите в политиките за спорта са ограничени. Съветите по спорт ще бъдат базирани на няколко основни елементи, изработени по време на проведеното проучване. Ще се създаде Съвет за спорт, който е от нечетен брой членове – за ясно определяне на мнозинство при гласуване. Единият от членовете ще изпълнява функциите на координатор, ще администрира и протоколира дневния ред и заседанията. Членовете на съвета ще бъдат така подбрани, че да притежават организационни компетентности в областите на спорта и др. Детайлният модел ще описва специфичната конкретика за общините Видин, Враца и Монтана, но използваните методи и механизми ще бъдат приложими и в други райони на страната, тъй като проблемите на местно ниво в страната са сходни. 

Вашият коментар