Платформа за граждански мониторинг на спорта

Oнлайн платформа по проект „Модел за активно гражданското участие във формулирането, управлението и мониторинга на местната политика за развитие на спорта на територията на общините Видин, Враца и Монтана“, № BG05SFOP001-2.025-0022-C01/ 21.07.2022