Представители на общинските власти, бизнеса и неправителствени организации дискутираха във Враца политиките за развитие на спорта в Северозапада

Представители на общински власти, граждански организаци и спортни клубове дискутираха във Враца проблемите за гражданското участие в политиките за развитие на спорта в общините Видин, Враца и Монтана. В заседателната зала на Общински съвет във Враца на 26 май бяха представени проекта „Модел за активно гражданското участие във формулирането, управлението и мониторинга на местната политика за развитие на спорта на територията на общините Видин, Враца и Монтана“ и резултатите от проведеното анкетно проучване за състоянието и механизмите на гражданско участие в провежданата досега политика за развитите на спорта в Северозапада. Събитието бе част от дейностите по проекта, който се изпълнява от сдружение „Бокая“, в партньорство с фондация „Бизнес иновазии за кариерно развитие“, по програма „Добро управление“. Експерти от сдружение „Бокая“ представиха на аудиторията резултатите от проучването, а участниците в дискусията поставиха въпросите за бъдещото създаване на Обществен съвет по спорт, гражданска инициатива за изграждане на спортни обекти чрез натиск върху общините и техните специалисти. Установено е от изследването, че е недостатъчен броят на експертите и в трите общини, които се занимават със спортната политика, а това се отразява върху развититето на тази област. Предстои обществено обсъждане и анализ на резултатите от проведеното анкетно проучване на на политикате за спорт в община Видин.

Проектът „Модел за активно гражданското участие във формулирането, управлението и мониторинга на местната политика за развитие на спорта на територията на общините Видин, Враца и Монтана“, с договор № BG05SFOP001-2.025-0022-С01/21.07.2022, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“