Проекти


ERASMUS+

Проект „ Дигитална епоха №2021-1-BG01-KA151-YOU-000008949

Бенефициент: Сдружение „Бокая“България

Партньор: Сдружение  „Tinerii 3D” – Румъния

Днес 01.08.2021г Сдружение „Бокая“ и сдружение  „Tinerii 3D” стартират проект „Дигитална епоха“ с № 2021-1-BG01-KA151-YOU-000008949, финансиран по програма Еразъм +

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта е насочена към повишаване шансовете за професионален успех на младите хора, чрез развитие на предприемачески и дигитални умения, овладяване на  нови знания за пазарен начин на мислене, култура на поведение и отношение в дигитална среда, както и изграждането им като знаещи и можещи личности, притежаващи необходимата гъвкавост и адаптивност към постоянно променящият се реалност и пазар на труда.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

  • Насърчаване на креативността на участниците чрез включването им в различни workshops, дискусии и семинари насочени към овладяване на знания и умения за изготвяне на цялостна стратегия и развитие на бизнес план в областта на дигиталното предприемачество (изследване на конкретна тема, генериране на идеи, групиране по изведени критерии, създаване/тестване на идеята (продукта), размисъл и оценка).
  • Изграждане на дигитална грамотност, посредством организиране на дейности в неформална среда, насочени към овладяване на основни знания за намиране на информация, организиране на информационните потоци, обработка на получените данни, проява на креативност в цифрова среда, споделяне, сигурност, комуникация, идентичност и работна етика.
  • Развитие на умения за критично мислене при младите хора, посредством усвояване на нови техники и похвати за анализиране, синтезиране, оценяване и прилагане на информация, събрана чрез наблюдение, опит, размисъл, с цел разрешаване на конкретен проблем;
  • Осигуряване на възможност за овладяване на ключови умения, като работа в екип, комуникационни умения, гражданска активност и социална солидарност и др., които ще са необходими на младежите в личностното и професионалното им израстване, посредством използването на информални методи на обучение.

Период на изпълнение: 01.08.2021- 31.10.2022

Продължителност на проекта 15 месеца.

Получена финансова подкрепа по програма Еразъм+. Проектът се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Тази визуализация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.