Проекти


Стартира проект „ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ВИДИН“ в пъртньорство със сдружение „БОКАЯ“ Община Видин е Бенефициент по проект „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин“, който се финансира от две Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по ОП РЧР и приоритетна ос „Образователна среда за активно социално приобщаване“ по ОП НОИР. Проектът е финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № по ОП РЧР BG05M9OP001-2.056-0025-C01  и с рег. № по ОП НОИР BG05M9OP001-2.056-0025-2014BG05M2OP001-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът е на обща стойност 1 589 270,65 лв., от които 1 199 362,90 лв. по ОП РЧР (1 019 458,47 лв. от ЕСФ и 179 904,43 лв. национално финансиране) и 389 907,75 лв. по ОП НОИР (331 421,59 лв. от ЕСФ и 58 486,16 лв. национално финансиране). Срокът за изпълнение на проекта е от 05.07.2022г. до 30.06.2023г. Партньори на Община Видин по проекта са: „Хена“ ООД, Сдружение „БОКАЯ“, Детска градина „Мир“ – гр. Дунавци и филиал „Звънче“ – гр. Видин, ОУ „Епископ Софроний Врачански“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и „АЛ ТАКС КЪНСЪЛТИНГ“ ООД. Асоциирани партньори са: Министерство на образованието и науката, Агенция за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Регионална здравна инспекция Видин. Основната цел на проекта е създаването и прилагането на ефективен и иновативен междусекторен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Видин, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения. Предвидени дейности за изпълнение: по ОП РЧР:
 • Активиране на неактивни лица и трудова медиация;
 • Провеждане на мотивационно обучение;
 • Професионално обучение;
 • Осигуряване на субсидирана заетост;
 • Насърчаване на самостоятелната заетост;
 • Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността;
 • Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи
по ОП НОИР:
 • Допълнително обучение по български език за децата и учениците от уязвими групи;
 • Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от уязвими групи и подкрепа за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование;
 • Осигуряване на психологическа подкрепа за децата и учениците от уязвими групи;
 • Подобряване на образователната среда в две училища и една детска градина;
 • Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите от етническите малцинства и други уязвими групи за превенция на отпадането от училище;
 • Кариерно ориентиране на ученици

Стартира проект „BET – Treat for the Bet-Enemy“. Младежи от северозападния район включващ пет от най-слабо развитите области в България, а именно: Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч ще се включат в ПРОЕКТ „BET – TREAT FOR THE BET-ENEMY“ с  № НПИМД-TO1-O-021/2022 Бенефициент на проекта: СДРУЖЕНИЕ „БОКАЯ“ Идентификационен номер на договора: 25-00-29/19.07.2022 Проектът „BET-Treat for the Bet-Enemy“ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г. Проекта е планиран като продължение и надграждане на реализирания през 2017 г. от сдружение „Бокая“ проект „Живот без хазарт“. Постигнатите резултати и положителния ефект от реализирането на дейностите, изпълнени в гр. Видин, ни мотивира да разширим териториалния обхват на въздействие и да насочим вниманието на по-широк кръг от обществото към проблемите, които поражда развитието на хазартна зависимост. Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за личностна и социална реализация на младите хора, чрез въвеждане на ефективни програми и мерки за превенция на хазартната зависимост сред младежите в област Видин. Специфичните цели на проекта са:
 • Подобряване достъпа до информация за рисковете и вредата от хазарта;
 • Провеждане на информационни кампании за превенция на хазартна зависимост;
 • Изграждане на социално-отговорното поведение на младите хора към проблема с хазартната зависимост;
 • Повишаване на обществената ангажираност към проблемите на младите хора и рисковете за хазартна зависимост.
Пряката целева група по проекта включва 60 младежи на възраст между 15 и 29 години, живеещи на територията на областите Видин, в т.ч. минимум 6 младежи / 10 % (десет процента) в неравностойно положение. Проектът има фокус към младежи в неравностойно положение с икономически и образователни трудности, принадлежащи към етнически малцинства, живеещи в изолирани географски райони, бежанци и др. Във връзка с изпълнението планираме в проектните дейности ще се включат 60 младежи, включително лица в неравностойно положение. Дейностите в проекта са:
 1. Управление на проект BET – Treat for the Bet-Enemy;
 2. Информираност и публичност за Програмата и проекта;
 3. Провеждане на социологически анализи относно рисковете от хазарта и предоставяне на резултатите на широката аудитория и целевата група;
 4. Информационна кампания;
 5. Младежки фестивал.
Проект BET – Treat for the Bet-Enemy е насочен към информиране на младите хора относно същността и рисковете, които крият хазартните игри, както и към изграждане на умения за разпознаване на рисковите фактори и начини за справянето с тях. Периодът на изпълнение е от 15.07.2022 г. до 31.10.2022 г. Този публикация е създаден в рамките на Проект  „BET-Treat for the Bet-Enemy“ с №НПИМД-ТО1-О-021/2022. Цялата отговорност за съдържанието и е на издателя Сдружение „Бокая“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.
logo Проектът ”Честна игра” се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта  е  да подобри равнопоставеността на половете и да съдейства за борба с насилието, основано на пола в спорта. www.activecitizensfund.bg
cropped-cropped-Drawing1bilities Проект „Честна игра“ Договор с № 63/21.07.2021 г   По-проекта ще бъде представено разбирането за „Честна игра“ като спортсменско поведение,което изключва всички форми на насилие в спорта, включително насилие, основано на пола. Днес 01 септември 2021г. сдружение „Бокая“ в партньорство с фондация „Билитис“ започна реализацията на проект „Честна игра“, който се финансира от ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021. Проектът се изпълнява  по Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак. У нас проблемът „Честна игра“ и спортсменско поведение е недостатъчно изследван, но много спортни публикации показват недвусмислено, че половите стереотипи са една от причините за обиди и агресия в спорта. Спорадични медийни скандали разкриват присъствието и на сексуално насилие над жени в спорта. Проектът адресира проблем, за който у нас не се говори: дискриминацията на основа пол и полова идентичност, и насилието, основано на пола в спорта.   Проектът „Честна игра“ Основната цел, която си поставяме е, да се подобри равнопоставеността на половете и да се съдейства за борба с насилието, основано на пола в спорта. Подходът, който сме избрали е да информираме, активизираме, и да доведем до промяна в разбиранията и поведението, за изграждане на активна гражданска позиция за справяне с този проблем. Чрез него се надяваме уязвими лица (дискриминирани и жертви на насилие, основано на пола в спорта) да бъдат овластени да говорят за проблема. Целта е да бъде въведен стандарт на работа  (Правила за превенция на насилието, основано на пола в спорта), базиран на международни добри практики, утвърден с подкрепата на институции (Министерство на младежта и спорта и НСА) и промотиран сред всички свързани със спорта. Дългосрочният резултат от проекта е укрепване на механизмите за противодействие на насилието, основано на пола в спорта, които водят до укрепнало гражданско общество. Основните дейности, които ще бъдат реализирани в процеса на изпълнение са:
 • Бърза оценка на ситуацията чрез онлайн изследване като основа за разработване на стратегическа комуникационната кампания и застъпничество за нови политики.
 • Създаване и разпространение на Наръчник с Правила за превенция и борба с насилието, основано на пола в спорта.
 • Обучения за спортни журналисти (50 от цялата страна) и информационна кампания, насочена към спортисти (5000), спортни клубове (100+) и широката общественост (500000). Партньорите обединяват усилия за достигане до различни публики, вкл. младежи (над 80% от активно спортуващите са младежи), жени от уязвими групи (лесбийки, бисексуални, трансполови жени – целева група, за които права работят фондация Билитис).
Специалните събития се очаква да въвлекат директно над 500 души, а кампания в социалните мрежи да достигне до над 50 000 уникални потребители. Фокусът на проекта е поставен върху създаване на приятелска среда, което в дългосрочен план да подобри саморегулацията на спортните организации за предотвратяване на дискриминация и език на омраза на основа полови стереотипи, ще повиши нетърпимостта на спортуващите, професионалните спортисти и други заинтересовани страни към насилието по полов признак в спорта. 12121
121 Проект „Youngster workforce“ Номер на договор: 2020-3-BG01-KA105-094896 Днес 26.07 успешно приключи реализирането на проект „Youngster workforce“ с номер № 2020-3-BG01-KA105-094896, финансиран по Програма „Еразъм +“. Основната цел на проектa бе да повиши нивото на професионални и личностни компетенции на общо 39 младежи от България, Румъния и Сърбия и да развие у тях специфични знания и умения, с които да могат да се включат ефективно на пазара на труда. Реализирането на проекта и предвидените в него дейности дадоха възможност на участващите в него младежи да участват в разнообразни и креативни дейности, с което да се повиши равнището на ключовите компетенции и уменията им по отношение на повишаване знанията за пазара на труда и взаимоотношенията в него, утвърждаване на знания и добри практики при търсенето и намирането на работа, както и изграждане на позитивна нагласа към включването на пазара на труда. Младежкият обмен, реализиран в рамките на 10 дни, започна на 12.07.2021 г. и продължи до 21.07.2021 г. Всички дейности, включени в работната програма на мобилността бяха базирани на методи от неформалното образование, сред които: ролеви игри, презентации, дискусии, уъркшопи, обмяна на опит, симулации и други. В резултат от реализиране на заложените дейности бяха постигнати и специфичните цели на проекта, а именно:
 • Подобряване на знанията за механизмите на трудовия пазар и на практическите умения за търсене и намиране на работа;
 • Придобиване и изграждане на умения, нови знания и компетенции за кариерно ориентиране;
 • Изграждане на лидерски, личностни и граждански компетенции чрез динамичен обучителен процес и посредством интерактивни подходи и неформални обучителни методи;
 • Развиване на креативното мислене на младежите.
Успешното изпълнение на проект „Youngster workforce” оказа силно положително въздействие върху участниците в него – общо 39 младежи на възраст между 18 и 25 г. от три европейски страни – България, Румъния и Сърбия. С участието си в проекта те придобиха нови знания и умения, които доведоха до следните резултати от ученето:
 • Повишаване знанията за пазара на труда и взаимоотношенията в него;
 • Утвърждаване на знания и добри практики при търсенето и намирането на работа;
 • Подобряване на знанията за механизмите на трудовия пазар и процесите в него;
 • Изграждане на предприемаческо мислене и познания за стартиране на самостоятелна стопанска дейност;
 • Комуникативни умения – oбщуване в неформална мултикултурна среда;
 • Езикови умения – използване на английски език в ежедневието и при изпълнението на различните дейности от работната програма;
 • Умения за работа е екип – в практическата реализация на обмена, участниците бяха провокирани да взимат решения, чрез различни казуси в екип
 • Умение за презентиране в мултикултурна и мултиезична среда;
 • Осъзнаване на европейските ценности като солидарност, толерантност, уважение към другите гледни точки и различни мнения;
 • Стимулиране и развиване креативността на участниците – чрез различни интерактивни занимания и логически казуси.
Проектът създаде важни условия за лично и професионално развитие на участниците. Предвидените дейности гарантираха позитивни промени в професионалното поведение на младежите, насърчаване на тяхната активност и стимулиране на предприемаческото им мислене. Благодарение на участието си в проекта, участниците развиха ключови умения за работа в екип, организационно поведение, развитие на презентационни способности, компетенции за анализ на причинно-следствени връзки, които са неразделна част от формиране на личностното и професионално развитие. Успешното изпълнение на всички проектни фази позволи на екипа на сдружение „Бокая“, като домакин на проекта, и партньорските организации Asociatia Act Integration, Румъния и Center for creative develepment – Knjazevac да наградят опита си в работата с млади хора чрез използване на методи на работа, базирани на неформалното обучение, чрез  които младите хора развиха редица умения и компетентности, както и спомогнаха за създаването на по-динамична, модерна и професионална среда за работа, чрез интегриране на добри практики и иновативни методи в текущите си дейности. Настоящият проект е финансиран от Европейската комисия по Програма Еразъм+. Тази публикация отразява виждането само на автора и Комисията и не може да бъде отговорна за информацията, която се съдържа. Project  „Youngster workforce“ Contract number: 2020-3-BG01-KA105-094896   Today 26.07 the implementation of the project “Youngster workforce” with number № 2020-3-BG01-KA105-094896, funded by the Erasmus + Program, has been successfully completed. The main goal of the project was to increase the level of professional and personal competencies of a total of 39 young people from Bulgaria, Romania and Serbia and to develop in them specific knowledge and skills with which to be able to effectively participate in the labor market. The implementation of the project and the activities envisaged in it gave the opportunity to the young people participating in it to participate in various and creative activities, which will increase the level of key competencies and skills in terms of increasing knowledge about the labor market and relationships in it. of knowledge and good practices in job search and finding, as well as building a positive attitude towards inclusion in the labor market. The youth exchange, realized within 10 days, started on 12.07.2021 and lasted until 21.07.2021. All activities included in the work program of mobility were based on methods of non-formal education, including: role-playing games, presentations, discussions, workshops, exchange of experience, simulations and others. As a result of the implementation of the set activities, the specific objectives of the project were achieved, namely:
 • Improving the knowledge of the mechanisms of the labor market and the practical skills for finding and finding a job;
 • Acquisition and development of skills, new knowledge and competencies for career guidance;
 • Building leadership, personal and civic competencies through a dynamic learning process and through interactive approaches and non-formal learning methods;
 • Developing the creative thinking of young people.
The successful implementation of the project „Youngster workforce“ had a strong positive impact on its participants – a total of 39 young people aged between 18 and 25 from three European countries – Bulgaria, Romania and Serbia. By participating in the project, they acquired new knowledge and skills, which led to the following learning outcomes:
 • Increasing the knowledge about the labor market and the relations in it;
 • Establishing knowledge and good practices in job search and finding;
 • Improving the knowledge about the mechanisms of the labor market and the processes in it;
 • Building entrepreneurial thinking and knowledge for starting an independent business;
 • Communication skills – communication in an informal multicultural environment;
 • Language skills – use of English in everyday life and in the implementation of various activities of the work program;
 • Work skills is a team – in the practical implementation of the exchange, participants were provoked to make decisions through various cases in a team
 • Ability to present in a multicultural and multilingual environment;
 • Awareness of European values such as solidarity, tolerance, respect for other points of view and different opinions;
 • Stimulating and developing the creativity of the participants – through various interactive activities and logical cases.
The project created important conditions for personal and professional development of the participants. The planned activities guaranteed positive changes in the professional behavior of the young people, encouraging their activity and stimulating their entrepreneurial thinking. Thanks to their participation in the project, the participants developed key skills for teamwork, organizational behavior, development of presentation skills, competencies for the analysis of causal relationships, which are an integral part of the formation of personal and professional development. The successful implementation of the project phases allowed the team of Bokaya, as the host of the project, and the partner organizations Asociatia Act Integration, Romania and Center for Creative Development – Knjazevac to reward their experience in working with young people using methods of work, based on non-formal learning, through which young people developed a number of skills and competencies, and helped to create a more dynamic, modern and professional work environment by integrating good practices and innovative methods in their current activities. This project is funded by the European Commission under the Erasmus + Program. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. This project is funded by the European Commission under the Erasmus + Program. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
index121 Днес 11 януари сме радостни да споделим, че проект „Youngster workforce“ с номер № 2020-3-BG01-KA105-094896, финансиран по Програма „Еразъм+“ стартира на 01.01.2021 г. и е с продължителност от 3 месеца. Основната цел на проекта е да повиши нивото на професионални и личностни компетенции на общо 39 младежи от България, Румъния и Сърбия и да развие у тях специфични знания и умения, с които да могат да се включат ефективно на пазара на труда. Специфични цели на проекта са:
 • Подобряване на знанията за механизмите на трудовия пазар и на практическите умения за търсене и намиране на работа;
 • Придобиване и изграждане на умения, нови знания и компетенции за кариерно ориентиране;
 • Изграждане на лидерски, личностни и граждански компетенции чрез динамичен обучителен процес и посредством интерактивни подходи и неформални обучителни методи;
 • Развиване на креативното мислене на младежите;
Водеща организация в рамките на проекта е Сдружение „Бокая“ –  организация, работеща активно с младежи и притежаваща богат опит в реализирането на проекти с младежка насоченост. Партньорски организации по проекта са Asociatia Act Integration – румънска младежка организация, работеща в сферата на развитие на активно младежко гражданско общество на местно, регионално и национално ниво, и Center for creative develepment – Knjazevac – сръбско сдружение с нестопанска цел, създадено с цел подобряване положението на децата и младите хора, насърчаване на младежката заетост и работна ангажираност, както и насърчаване на идеите за устойчиво развитие и опазване на околната среда чрез прилагане еко технологии в нашето ежедневие. В рамките на проекта общо 39 младежи – 13 от България, 13 от Румъния и 13 от Сърбия на възраст между 18 и 25 години, които ще вземат участие в 10-дневен младежки обмен в гр. Видин, България, в рамките на който ще включат в разнообразни обучителни и креативни дейности, сред които: ролеви игри, презентации, дискусии, уъркшопи, обмяна на опит, симулации и други дейности, базирани на методи от неформалното образование. Чрез реализирането им ще се повиши равнището на ключовите компетенции и умения на младежите по отношение на повишаване знанията за пазара на труда и взаимоотношенията в него, утвърждаване на знания и добри практики при търсенето и намирането на работа, както и изграждане на позитивна нагласа към включването на пазара на труда. В рамките на проекта ще бъдат включени по 5 младежи в неравностойно положение от всяка една от трите партньорски организации, които живеят в изолирани географски райони и изпитват икономически и/или социални ограничения, с което ще се даде възможност за придобиване на знания, умения и компетенции на тези млади хора с по-малко възможности. Проектът ще създаде важни условия за лично и професионално развитие на участниците, като чрез своето участие в него те ще получат ценен опит и умения, свързани с:
 • Повишаване на знанията относно пригодността за заетост и намиране на работа като елемент в борбата с младежката безработица;
 • Изграждане на предприемаческо мислене и насърчаване формирането на предприемаческа култура;
 • Придобиване на ценни знания и умения за изготвяне на автобиография и мотивационно писмо, кандидатстване за работа и поведение по време на интервю за работа;
 • Развиване на инициативността на участниците за самостоятелна работа и индивидуална реализация;
 • Подобряване степента на ориентираност, информираност и мотивация за търсене и намиране на работа;
 • Оказване на положително влияние за придобиването на меки умения като презентиране, участие в дискусии, аргументиране, работа в екип и управление на време, необходими за пазара на труда;
 • Подобряване на комуникативните и езиковите умения, както и развиване на качества като толерантност, съпричастност и екипност;
 • Повишаване на компетенциите в сферата на европейското законодателство с акцент върху механизмите за справяне с младежката безработица.
Чрез успешното реализиране на проектът за младежка мобилност екипът на Сдружение „Бокая“, в партньорство с Asociatia Act Integration и Center for creative develepment – Knjazevac, ще спомогне за обогатяване на набора си от инструменти и методи за работа с млади хора в различни области, като същевременно ще повишат капацитета за работа и управление на международни проекти и работа с международни партньори. Today 11th January we are glad to inform you that the project “Youngster workforce” with number № 2020-3-BG01-KA105-094896, funded by the Erasmus + Program, started on 01.01.2021 and has a duration of 3 months. The main goal of the project is to increase the level of professional and personal competencies of a total of 39 young people from Bulgaria, Romania and Serbia and to develop in them specific knowledge and skills with which to be able to effectively participate in the labor market. Specific objectives of the project are:
 • Improving the knowledge of the mechanisms of the labor market and the practical skills for finding and finding a job;
 • Acquisition and development of skills, new knowledge and competencies for career guidance;
 • Building leadership, personal and civic competencies through a dynamic learning process and through interactive approaches and non-formal learning methods;
 • Development of creative thinking of young people;
The leading organization within the project is Association “Bokaya” – an organization that works actively with young people and has extensive experience in implementing youth-oriented projects. Partner organizations in the project are Asociatia Act Integration – a Romanian youth organization working in the field of active youth civil society development at local, regional and national level, and Center for Creative Development – Knjazevac – a Serbian non-profit association set up to improve the situation. of children and young people, promoting youth employment and work engagement, as well as promoting ideas for sustainable development and environmental protection through the application of eco-technologies in our daily lives. Within the project, a total of 39 young people – 13 from Bulgaria, 13 from Romania and 13 from Serbia aged between 18 and 25, who will take part in a 10-day youth exchange in Vidin, Bulgaria, which will include in a variety of learning and creative activities, including: role-playing games, presentations, discussions, workshops, exchange of experiences, simulations and other activities based on non-formal education methods. Their implementation will increase the level of key competencies and skills of young people in terms of increasing knowledge about the labor market and relationships in it, strengthening knowledge and good practices in job search and finding, as well as building a positive attitude towards the inclusion of labor market. The project will involve 5 disadvantaged young people from each of the three partner organizations living in isolated geographical areas and experiencing economic and / or social constraints, which will enable the acquisition of knowledge, skills and competencies of these young people with fewer opportunities. The project will create important conditions for personal and professional development of the participants, and through their participation they will gain valuable experience and skills related to:
 • Increasing the knowledge about the suitability for employment and finding a job as an element in the fight against youth unemployment;
 • Building entrepreneurial thinking and encouraging the formation of entrepreneurial culture;
 • Acquisition of valuable knowledge and skills for preparing a CV and cover letter, applying for a job and behavior during a job interview;
 • Development of the initiative of the participants for independent work and individual realization;
 • Improving the level of orientation, awareness and motivation to look for and find a job;
 • Having a positive impact on the acquisition of soft skills such as presentation, participation in discussions, argumentation, teamwork and time management required for the labor market;
 • Improving communication and language skills, as well as developing qualities such as tolerance, empathy and teamwork;
 • Increasing the competencies in the field of European legislation with an emphasis on the mechanisms for dealing with youth unemployment.
Through the successful implementation of the youth mobility project, the team of Association “Bokaya”, in partnership with Asociatia Act Integration and Center for Creative Development – Knjazevac, will help to enrich its range of tools and methods for working with young people in various fields, such as at the same time they will increase the capacity for work and management of international projects and work with international partners.
cropped-cropped-Drawing1-1.png 0. Meet-and-Code(1) „Запознайте се и програмирайте“ 2020 Европейска седмица на програмирането, инициатива в която сдружениe „БОКАЯ“ се включи за трета поредна година. Тази година в периода 1-ти октомври до 30-ти октомври 2020, част от инициативата станаха 80 деца и юноши на възраст 12 – 24 години. Инициативата се проведе под формата на уебинар както следва в град Белоградчик, с. Ново село, град Грамада и с. Арчар. Участниците се активно взеха участие в уебинарите и получиха знания за актуалната ситуация на тема киберсигурност, където разгледаха актуални случай и капани от света на куберсигурността. На събитията бе поканен гост лектор  Сибил Бойчев, който водеше участниците из света на киберсигурността. Всички участници получиха тениска с логото на инициативата и рекламни материали. Изненада за всеки уебинар в населено място бе, че сдружение „БОКАЯ“ изтегли на случаен принцип по-един от участниците на всяко едно от четирите населени места, където общо четири човека спечелиха чисто нов таблет, за да могат да имат по-лесен достъп до наученото през „Европейската седмица на програмирането“. 1. WCIF(1) 2. SAP(1) 3. TechSoup Europe(1) Настоящият проект се осъществява благодарение на подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи”, SAP и TechSoup, в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“ Publikacia_01.08.2020-page0001
index sadas Проект „Доброволчество за по-добър живот“ с номер № 2019-3-BG01-ESC11-077759, финансиран по Програма „Европейски корпус за солидарност“ стартира на 01.01.2020 г. и е с продължителност от 3 месеца. Основната цел на проекта е да насърчи доброволчеството и солидарността сред младите хора като ангажира 25 доброволци от България и Румъния в дейности, подпомагащи приобщаването и социализацията на младежи в неравностойно положение, с което да се подпомогне тяхното активно участие в младежкото гражданско общество на местно ниво. Кандидат по проекта е Сдружение „Бокая“ –  организация, работеща активно с младежи и притежаваща богат опит в реализирането на проекти с младежка насоченост. Партньорска организация по проекта са Asociatia Act Integration – румънска младежка организация, работеща в сферата на развитие на активно младежко гражданско общество на местно, регионално и национално ниво. В рамките на проекта 25 доброволци – 13 от Румъния и 12 от България, ще вземат участие в 21-дневна доброволческа служба, в рамките на която ще работят съвместно с местни младежи в неравностойно положение от гр. Видин и чрез изпълнението на разнообразни дейности ще подпомогнат тяхното социално включване и приобщаване в местните гражданско-обществени процеси. За тези млади хора е много важно да се предприемат мерки, с които да се улесни тяхното социално приобщаване, което представлява основа за водене на нормален начин на живот. Подпомагането им до голяма степен ще им позволи да се почувстват значими за местната общност и способни да променят своя живот и да направят стъпки към пълноценното личностно развитие. Младите доброволци, посредством своето участие в заложените проектни дейности, ще получат ценен опит и умения, свързани с:
 • работа с младежи в неравностойно положение с цел подкрепа, приобщаване и социализиране към ежедневния обществен живот;
 • взаимодействие с представители на местната общност и промотиране на важни личностни качества като солидарност, толерантност и съпричастност;
 • подпомагане развитието на гражданското общество чрез работа със специфична целева група
 • усъвършенстване на езиковите компетенции и общуването на чужд език -преодоляването на езиковата бариера между българските и румънските младежи е в основата на ефективната комуникация, която ще доведе до успешното изпълнение на планираните доброволчески дейности;
 • развитие на междукултурен диалог, толерантност, равни възможности и недискриминация;
 • използване на методи на работа, базирани на неформалното обучение, чрез които младите хора ще работят в екип и ще развиват своите умения;
 • работа в творчески работилници, която ще бъде основа за откриване и развитие на таланти и заложби, които да бъдат реализирани с креативни и творчески действия;
Чрез реализирането на доброволческата служба екипът на Сдружение „Бокая“, в партньорство с Asociatia Act Integration, ще спомогне за устойчивото интегриране на младите хора в неравностойно положение към ежедневния начин на живот, с което да им осигури възможност да живеят пълноценно като пълноправни граждани на страната. С включването им в разнообразни дейности, организирани и координирани от доброволческия екип, младежите ще разширят своя светоглед и ще бъдат приобщени към съвременните социално-икономически процеси. The project „Volunteering for a Better Life“, № 2019-3-BG01-ESC11-077759, funded by the European Solidarity Corps Program, started on 01.01.2020 and has a duration of 3 months. The main goal of the project is to promote volunteering and solidarity among young people by engaging 25 volunteers from Bulgaria and Romania in activities supporting the inclusion and socialization of disadvantaged youth, which will support their active participation in youth civil society at the local level. The candidate for the project is Bokaya Association – an organization that works actively with young people and has extensive experience in implementing youth-oriented projects. The partner organizations in the project are Asociatia Act Integration – a Romanian youth organization working in the field of development of active youth civil society at local, regional and national level. Within the project, 25 volunteers – 13 from Romania and 12 from Bulgaria, will take part in a 21-day volunteer service, in which they will work with local disadvantaged youth from the city of Vidin and through the implementation of various activities will support their social inclusion and involvement in local civil society processes. It is very important for these young people to take measures to facilitate their social inclusion, which is the basis for leading a normal life. Supporting them will largely allow them to feel important to the local community and able to change their lives and take steps towards full personal development. The young volunteers, through their participation in the set project activities, will gain valuable experience and skills related to:
 • work with disadvantaged young people in order to support, integrate and socialize in everyday public life;
 • interaction with representatives of the local community and promotion of important personal qualities such as solidarity, tolerance and empathy;
 • supporting the development of civil society by working with a specific target group
 • improvement of language competences and communication in a foreign language – overcoming the language barrier between Bulgarian and Romanian youth is the basis of effective communication, which will lead to the successful implementation of the planned volunteer activities;
 • development of intercultural dialogue, tolerance, equal opportunities and non-discrimination;
 • use of work methods based on non-formal learning, through which young people will work in a team and develop their skills;
 • work in creative workshops, which will be the basis for discovering and developing talents and talents to be realized through creative and creative actions;
Through the implementation of the volunteer service, the team of Bokaya Association, in partnership with Asociatia Act Integration, will help to sustainably integrate disadvantaged young people into everyday life, thus enabling them to live fully as full citizens of the country. . By participating in various activities organized and coordinated by the volunteer team, young people will expand their worldview and will be integrated into modern socio-economic processes.
cropped-Drawing1.png
0. Meet-and-Code(1)
„Запознайте се и програмирайте“ 2019
Европейска седмица на програмирането, инициатива в която сдружениe „БОКАЯ“ се включи за втора поредна година.
Тази година в периода 5-ти октомври до 21-ви октомври 2019, част от инициативата станаха 120 деца и юноши на възраст 14 – 24 години. Инициативата се проведе както следва в град Брегово, с. Ново село, град Видин, град Димово, с. Арчар и град Грамада. Участниците имаха възможността да се докоснат до света на програмирането и да разберат „от кухнята“ как някой неща се правят и колко по-лесно е отколкото изглежда. На събитията бе поканен гост лектор от Монтана – Сибил Бойчев, който водеше участниците из света на програмирането. Всички участници получиха тениска с логото на инициативата и рекламни материали. Изненада за всяко населено място бе, че сдружение „БОКАЯ“ проведе томбола сред участниците на всяко едно от шесте населени места, където общо 6 човека спечелиха чисто нов таблет, за да могат да имат по-лесен достъп до наученото през „Европейската седмица на програмирането“.
 1. WCIF(1)
2. SAP(1)
3. TechSoup Europe(1)
 Настоящият проект се осъществява благодарение на подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи”, SAP и TechSoup, в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“

тт

ПРОЕКТ BG05M9OP001-4.001-0127ттт

„Иновативен образователен център“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Успешно приключи проект BG05M9OP001-4.001-0127

„Иновативен образователен център“

по ОП „Развитие на човешките ресурси”

На 01.11.2018 г. успешно приключва проект „Иновативен образователен център“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз по Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“, Процедура BG05M9OP001- 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. Проектът се реализира от Сдружение „Бокая” в продължение на 12 месеца на територията на гр. Видин, България. Чуждестранен партньор по проекта е организация „Patronatul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM) Calafat“ от Румъния. Реализираха се следните дейности:
 • Дейност 1. Организация и управление на проекта
Постигната цел: Ефективно управление на всички ресурси за успешното постигане целите на проекта.
 • Дейност 2. Информация и комуникация
Постигнати цели: Информираност и публичност сред широката общественост на проекта, относно заложените цели, резултати и действия. Осигурена прозрачност при изпълнение на дейностите.
 • Дейност 3. Изготвяне на специфичен анализ и изследване на опита на Румъния в областта на трудовата заетост
Постигната цел: Определяне на основните причини за невъзможността на жителите на гр. Видин и гр. Калафат да се реализират на пазара на труда, чрез провеждане на онлайн социологическо проучване.
 • Дейност 4. Изготвяне на специфичен анализ за идентифициране на потребностите от иновативни елементи
Постигната цел: Насърчаване на дискусия по проблемите на трудовата заетост и подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид.
 • Дейност 5. Изготвяне на специфичен анализ на опита на осем от Дунавските страни – Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния
Постигната цел: Събиране, проучване и систематизиране на информация за успешно приложени социални практики в осем държави-членки на Европейския съюз, попадащи в региона на р. Дунав.
 • Дейност 6. Изготвяне на специфичен анализ на опита на партньорската организация
Постигната цел: Наблюдение, проучване и сравнение на развитието на Румъния и България в сферата на осигуряване на трудовата  заетост и възможностите за внедряване на иновативни модели на работа.
 • Дейност 7. Адаптиране и валидиране на социална иновация, чрез модела Иновативен образователен център с уеб базирана платформа „Образование и работа“
Постигната цел: Създаден Иновативен образователен център и уеб базирана платформа „Образование и работа“
 • Дейност 8. Повишаване на капацитета на партньорската организация и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари
Постигната цел: Проведени осем семинара с акцент разработване, прилагане, мониторинг и оценка на добри практики и иновативни подходи за повишаване капацитета на партньорската организация и заинтересованите страни по проекта.
 • Дейност 9. Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи
Постигната цел: Осъществяване на подробна и прецизна оценка на адаптираната иновативна практика и извеждане на резултатите от постигнатото по проекта като цяло.
 • Дейност 10. Разпространение на постигнатите резултати чрез организация на информационно събитие „Включи се и ти“
Постигната цел: Организиране и провеждане на информационно събитие „Включи се и ти“   В процеса на реализация на предвидените проектни дейности бяха постигнати поставените цели, а именно: Основна цел: Реализиране на транснационално сътрудничество между България и Румъния, с цел осъществяване на трансфер и въвеждане на социални иновации в сферата на трудовата заетост за подобряване качеството на работните места и осигуряване на равен достъп до възможностите за учене през целия живот. Специфични цели:
 • Осъществяване на транснационално сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на равен достъп на заетите до възможностите за учене през целия живот;
 • Обмяна на опит, идеи, знания, ноу-хау;
 • Изграждане на партньорства между България и Румъния с фокус върху сферата на трудовата заетост за изграждане на мрежи за идентифициране, трансфер и внедряване на иновативни социални практики;
 • Създаване на условия за подобряване на мобилността, заетостта и придобиването на допълнителни ключови компетенции с цел повишаване на конкурентоспособността на работната сила в региона на гр. Видин и гр. Калафат;
 • Развитие на човешките ресурси, чрез осъществяване на транснационално сътрудничество в областта на обучението и квалификацията на безработни, неактивни и заети лица с цел развитие на нови умения и придобиване на нови компетенции;
 • Улесняване на комуникацията между работодатели и търсещите работа чрез изграждане на уеб базирана платформа „Образование и работа“;
  С успешното реализиране на проекта се подпомага изпълнението на целите на ОП РЧР и ИП 6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции на работната сила.“   За допълнителна информация: СНЦ „Бокая“, адрес: гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 28, e-mail: bokaya@abv.bg  

www.eufunds.bg

Една посока – много възможности!


sadasdsds
Проект „Blue Danube“
Номер на договор: 2018-1-BG01-KA125-047681
Успешно приключи реализирането на проект „Blue Danube“ с номер № 2018-1-BG01-KA125-047681, финансиран по Програма „Еразъм +“. Осъществяването на проектните дейности предостави възможност на 20 доброволци от Румъния да се включат в подготовката и реализирането на Международния фестивал „Седмица на синия Дунав”, което от своя страна даде възможност на младите хора да проявят лична ангажираност и инициатива и посредством своят труд да спомогнат за реализирането на обществено-полезни дейности и да се почувстват значими. Европейската доброволческа служба се проведе в град Видин за период от 25 дни – от 09.06.2018 г. до 03.07.2018 г. Основната цел на проект „Blue Danube“ бе да насърчи доброволчеството, като тя беше постигната посредством ангажирането на младите доброволци в подготовката и организацията на международно събитие и включването им в различните творчески и креативни дейности от неформалното образование, като синтез на изкуство и културно мислене, с което спомогна за формиране на нови знания и умения и отговорно гражданско отношение към изкуството и заобикалящата околна среда. Чрез реализирането на проекта показахме на доброволците ползите от извършване на дейности в помощ на обществото, обменихме опит и добри практики с партньорската организация Asociatia Tinerii 3D и подобрихме уменията си за работа с младежи. Чрез участието си в проекта младежите получиха познания по различни теми и развиха компетенции, които да допринесат за личностното и професионално им развитие. Обединяването на  младежи от различен произход, възраст и социален статус допринесе за популяризиране на идеите за доброволчеството, творчество и култура, опазване на околната среда, актуални както в рамките на Европейския съюз, така и в глобален мащаб. 20180630_135551(0) В резултат от реализиране на заложените дейности бяха постигнати и специфичните цели на проекта, а именно:
 • Младежите промотираха идеята за доброволчеството сред местната общественост като израз на съпричастност и толератност към обществото;
 • Доброволците придобиха ключови умения и компетенции като работа в екип, организираност, лидерство;
 • Румънските участници развиха своето креативно и творческо мислене чрез активното си включване в дейностите по организиране на фестивала;
 • Беше създадена атмосфера за развиване на междукултурен диалог и солидарност, която даде предпоставки за ефективно международно партньорство.
Реализирането на проект „Blue Danube” оказа положително въздействие върху участниците в обучително измерение, като чрез осъществените дейности допринесе за развитието на ключови компетенции, придобити посредством методите на неформалното образование, а именно: – Способност за усвояване на знания – по време на реализиране на дейностите стимулирахме участниците да организират собствения си процес на учене, да си поставят цели и да ги постигат, да използват придобитите знания и умения, да бъдат мотивирани и уверени в себе си; – Подобрена комуникация на чужд език – дейностите по проекта се осъществиха на английски език, което даде възможност на участниците да се научат да структурират речта си на чужд език и да се аргументират, като използват подходящи изразни средства. Всичко това спомогна за преодоляване на езиковата бариера, коeто доведе до успешното изпълнение на планираните доброволчески дейности; – Социални и граждански умения – в процеса на организирането на фестивала бяха проведени редица дейности, които спомогнаха за изграждане на активна гражданска позиция на участниците в обществото; – Културни компетенции – междукултурният контекст, в който се развиха дейностите по проекта и опознаването на собствената и чуждите културни особености, традиции и история подобриха и спомогнаха за културното съзнание и израстване на участниците. Изпълнението на заложените дейности  позволи на екипа на сдружение „Бокая“, като домакин на проекта, и партньорската организация Asociatia Tinerii 3D  да наградят опита си в работата с млади хора и доброволци чрез използване на методи на работа, базирани на неформалното обучение, чрез  които младите хора развиха редица умения и компетентности, както и спомогнаха за ефективното разпространения на идеята за доброволния труд.

Настоящият проект е финансиран от Европейската комисия по Програма Еразъм+. Тази публикация отразява виждането само на автора и Комисията и не може да бъде отговорна за информацията, която се съдържа.


тт
ПРОЕКТ BG05M9OP001-4.001-0127ттт
„Иновативен образователен център“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,                                                  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
На 01.11.2017 г. стартира проект № BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ На 01.11.2017 г. стартира проект № BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център на Сдружение „Бокая“, процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“.   Основната цел на проекта е:
 • Реализиране на транснационално сътрудничество между България и Румъния, с цел осъществяване на трансфер и въвеждане на социални иновации в сферата на трудовата заетост за подобряване качеството на работните места и осигуряване на равен достъп до възможностите за учене през целия живот.
  Специфичните цели на проекта са:
 • Изграждане на партньорство между България и Румъния с фокус върху сферата на трудовата заетост за изграждане на мрежи за трансфер и внедряване на иновативни социални практики;
 • Изготвяне на цялостен анализ на положението на маргинализираните групи в България и Румъния и проучени възможностите за сътрудничество за преодоляване на социалната изолация на лицата в риск;
 • Обмен на ноу-нау и разработен комплекс от мерки за подобряване достъпа на хора от всички възрастови групи до възможности за учене през целия живот за повишаване качеството на работа и компетентността на заетите лица;
 • Трансфериране на успешни социални практики от осем европейски държави (Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия и Румъния) в областта на ефективното обучение и трудова заетост с цел укрепване капацитета на човешките ресурси в България;
 • Развитие на човешките ресурси, чрез осъществяване на транснационално сътрудничество в областта на обучението и квалификацията на безработни, неактивни и заети лица с цел развитие на нови умения и придобиване на нови компетенции;
 • Обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на равен достъп на заетите до възможностите за учене през целия живот;
 • Създаване на условия за подобряване на мобилността, заетостта и придобиването на допълнителни ключови компетенции с цел повишаване на конкурентоспособността на работната сила в региона на гр. Видин и гр. Калафат;
 • Създаване на Иновативен образователен център за повишаване осведомеността сред работодатели, заинтересовани лица и местната общност за специфичните проблеми и потребности на безработните лица;
 • Улесняване на комуникацията между работодатели и търсещите работа чрез изграждане на уеб базирана платформа „Образование и работа“.
      Партньори:
 • “Patronatul Local Al Intreprinderilor mici si mijlocii” – Kalafat (Асоциация за малки и средни предприятия – Калафат), Р. Румъния
  Период на реализация:
 • 11.2017 – 01.11.2018 г.
  Място на реализация:
 • гр. Видин, Р. България и гр. Калафат, Р. Румъния
Бюджет:
 • 187 909,30 лв.
Финансирането по проекта е 100% безвъзмездната финансова помощ, от които 85% са европейско финансиране и 15% – национално съфинансиране   За допълнителна информация: Сдружение „Бокая“, адрес: гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 28, e-mail: bokaya@abv.bg

 

www.eufunds.bg

Една посока – много възможности!


Сдружение „Бокая“ приключи проекта „Живот без хазарт“, финансиран по Националната програма за младежки дейности

Хазартът превърнал ли се е в проблемно поведение сред младите хора и причинява ли вреди? На този въпрос се опита да отговори сдружение „Бокая“, изпълнявайки проекта „Живот без хазарт“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за хазарта за 2017, по-точно с основния приоритет на Направление „Активизирай младите“.  Основната цел на проекта „Живот без хазарт“ бе с помощта на предвидените дейности да спомогне за въвеждане на ефективни програми и провеждане на информационни кампании за предпазване на младите хора от рисковете на хазарта. Специфичните цели на проекта бяха: •             Подобряване достъпа до информация за рисковете и вредата от хазарта •             Провеждане на информационни кампании за превенция на хазартна зависимост •             Повишаване на социално-отговорното отношение на обществото към проблема с хазартната зависимост •             Повишаване на обществената ангажираност към проблемите на младите хора и рисковете за хазартна зависимост По проекта бяха извършени серия от социологически анализи и количествено изследване чрез разпространение на он-лайн анкети на тема „Хазартът – проблем ли е за Вас“?  Получените резултати от това изследване бяха обобщени в аналитичен доклад с изводи и препоръки. Освен социологическо проучване по проекта бяха направени 10 дълбочинни интервюта със специалисти и експерти /психолози, учители, журналисти, ръководители на неправителствени организации, родител/. Резултатите показаха, че проблемът със зависимостите от хазарт сред младите хора е изключително сериозен и е необходимо вземането на крайни мерки от институциите. Сдружение „Бокая“ издаде и ръководство „Отговорен хазарт“, в което са разработени стъпки за ранно откриване на зависимости от хазарт и начините на преодоляването им. Най-голям интерес предизвикаха проведените седем информационни кампании сред младежи в населените места на Видин, Димово, Брегово, Ново село, Арчар, Грамада, и Кула. На тях екипът на сдружение „Бокая“ се срещна с младите хора от тези населени места и представи резултатите от проучването, опасностите от хазартната зависимост и информация относно склонностите на младите хора към хазартни игри, включително и ползване на интернет хазарт.

За втора поредна година сдружение „Бокая“ организира празник на водните спортове във Видин, посветен на Международния ден на младежта

Над 100 младежи, родители и любители на водните спортове се събраха на градския плаж във Видин, край старинната крепост „Баба Вида“, за да участват, наблюдават и опитат от водните спортове. Празникът, както и миналата година бе посветен на 12 август – Международния ден на младежта. Организира ги сдружения „Бокая“, със съдействието на програма Еразъм +, и Евродеск  Мултиплаер, регионална точка във Видин. Целта на събитието бе не толкова да се състезават младите хора, колкото всички, които обичат да спортуват, да се забавляват и да опитат от красотата на водните спортове. Празник без състезание не може и затова младежите подготвиха своите смесени отбори по гребане в туристически лодки, премериха сили на 200 метрова дистанция в състезателно кану и каяк и преплуваха разстояние от 300 метра. За всички организаторите от сдружение „Бокая“ бяха подготвили  изненади, а най-добрите получиха награди, връчени им от председателя на сдружение „Бокая“ – Борис Недялков, който преди състезателната част прочете поздравителен адрес към участниците от министъра на младежта и спорта – Красен Кралев.  Повечето от присъстващите на градския плаж във Видин опитаха гребане в туристически каяк, а за доброто настроение се погрижи DJ Краси. Празник, който още веднъж показа, че хората от Видин имат нужда от подобни прояви,  организацията на които може да се предостави на неправителствения сектор.

Международен ден на младежта

14040065_1761226827449444_7468310731040151122_n На 12 август 2016 пред крепостта „Баба Вида“ сдружение „БОКАЯ“ посрещна международния ден на младежтта. Над 50 души дойдоха, за да опитат емоцията от водните спортове. Проведе се и щафетно състезание в няколко дисциплини, като най-бързите бяха отличени с награди от екипа на сдружението. Кратко видео от мероприятието може да видите тук -> https://www.youtube.com/watch?v=5VDv_SZYDQ4

За пръв път от 35 години на кино в Арчар

„Младежка киноседмиц13882311_571663633006380_1033082475482260917_nа“ се проведe във видинското село Арчар чрез информационната младежка мрежа „Евродеск“. Филми от българското и световното кино се прожектират на голям екран всяка вечер в салона на местното читалище. Инициативата е посветена на Международния ден на младежта, който беше отбелязан на 12 август, а партньор е Сдружение „Бокая“, каза областният координатор по програмата Мирослав Людмилов: 
Кино в село Арчар може би не е имало през последните 35 години и това е едно истинско възраждане. Всички наши младежи, които вземат участие в прожекциите, споделят мнението, че сякаш са част от филма и го съпреживяват. Прожекциите в Арчар са безплатни, а много от младежите, които ги посещават, за пръв път гледат филми на голям екран. Всичко ни хареса. Много се вживяхме във филмите – казаха Мариана и Ренета, които следят прожекциите. „Младежката киноседмица“ продължи 5 дни, а организаторите се надяват и в бъдеще да има прожекции на филми в селото, което е най-голямото във Видинска област.
13925386_571663486339728_2318832728998464922_n
 news_main_2844_62.pngarticle_left_41_8
small
„Взаимодействие за бъдещи шампиони“  е проект на Сдружение „БОКАЯ“ , който е за обучението на деца и младежи за водене на здравословен начин на живот и редовни занимания със спорт. Проектът се финансира по Програмата за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето. Проектът е в партньорство със СОУ „Цар Симеон Велики“ и Спортен клуб по кану-каяк „Бдин77“-Видин, реализира се с помощта на Фондация „Работилница за граждански инициатива“и с финансовата подкрепа на Фондация „Оук“.
Цели на проекта са :
žДа се популяризира и утвърди подходи на работа с деца и младежи, изложени на риск, като развива силните им страни; ž Да развие личните качества /физически и психически/ на деца и юноши от 9 до 18 години и да изгради у тях самочувствие, самоувереност, умения за работа в екип и справяне с трудности, чрез насърчаване участието им в редовни занимания с физическа култура и спорт; Създаване на партньорска мрежа между организации от различни сфери, работещи заедно по преодоляване на рисковете за подрастващите; žВнедряване на нови модели на техники и работа с деца и младежи, като по този начин ги провокираме да са по-активни участници в обществения живот и да работят за развитие на своите способности за адаптация; žСъздаване на екип /отбор/ от деца за редовни занимания със спорт от водните спортове и умения за водене на здравословен начин на живот.

 12508770_489077911264953_6699809275575261443_nСдружение „Бокая “ е информационно-консултантска мрежа, наречена ЕВРОДЕСК.По препоръка на Европейската комисия на ЕС тази мрежа е предназначена за обслужване на млади хора от цяла Европа, като им предоставя възможността за достъп до пълна и актуална европейска информация. Информацията, която предоставя ЕВРОДЕСК е изцяло за създаване на условия за развитие на младите хора, мотивиране за образование, култура, наука, екология. ЕВРОДЕСК със своята дейност и същност е предпоставка за конструктивен диалог между различни обществени структури. През 2015 година Сдружение „БОКАЯ”- град Видин, се присъедини към големия екип на ЕВРОДЕСК в България.
10526101_1473543209551142_7591943711956348657_n ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКА БАНКА-ВИДИН СЕ ИЗПЪЛНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „БОКАЯ” от град Видин  от 15.04.2014 – 15.02.2015 /десет месеца/ Проектът „Младежка банка” Видин е метод чрез , който младежи набират средства от спомоществователи, които след това управляват, контролират и разпределят за проектни идеи на млади хора от региона при изпълнение на техните предложения. Целта на проекта „Младежка банка – Видин” бе да стимулира развитието на младежката филантропия, като предостави на младите хора финансов ресурс, който те управляваха, и насочваха към подкрепа на иновативни проекти на други млади хора от съответната общност. Младежите насърчаваха за активно участие, привличане на съмишленици и развиваха доброволчеството и филантропията сред младите хора. В резултат от дейностите по проекта бе сформиран екип от 15 младежи, които оформяха така наречения Управителен съвет на Младежката банка във Видин и които вземаха решения за финансиране на предложена проектна идея, като те бяха екип от 15 млади хора. В началото на учебната 2014 година екипът на Младежка банка Видин направи проучване на необходимостта от смислено прекарване на свободното време на младите хора във Видин и определи приоритети за финансиране за конкретната година. Предвиденото проучване се извърши чрез анкетни карти. Тема на проучването бе  „Организиране на свободното време на учениците от гр. Видин” и се реализира в периода на изпълнение на проекта. В анкетната карта бяха включени въпроси отчитащи мнението на учениците към начините за използване на свободното време, участието им в извънкласни форми и достъпността на средата в местната общност – училище, квартал, град. След анализ бяха определени и приоритетите за финансиране на младежки дейности през годината. • В РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА БЯХА ПРОУЧЕНИ ИНТЕРЕСИТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ВИДИН И БЯХА ВКЛЮЧЕНИ СЪС СВОИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. • ПРОЕКТИТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА БЯХА ОЦЕНЕНИ ОТ МЛАДЕЖИ, ЕКИП НА МЛАДЕЖКА БАНКА – ВИДИН, КОИТО ОПРЕДЕЛИХА НАЙ-ДОБРИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ • ПРОЕКТИТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ВИДИН ЩЕ БЪДАТ ОДОБРЕНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ НЕОБХОДИМОСТТА И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА МЛАДЕЖИТЕ ЗА ОСМИСЛЯНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ • НАЙ-ДОБРИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЯХА НАГРАДЕНИ СЪС СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА МЛАДЕЖКА БАНКА ВИДИН Времетраене на проекта: от 15.04.2014 – 15.02.2015 /десет месеца/