Проект „Доброволчество за по-добър живот“

Номер на договор: 2019-3-BG01-ESC11-077759

Днес, 26.06.2020, успешно приключи реализирането на проект „Доброволчество за по-добър живот“ с номер № 2019-3-BG01-ESC11-077759, финансиран по Програма „Еразъм +“.

Основната цел на проект „Доброволчество за по-добър живот“ бе да насърчи доброволчеството и солидарността сред младите хора като ангажира 25 доброволци от България и Румъния в дейности, подпомагащи приобщаването и социализацията на младежи в неравностойно положение, с което да се подпомогне активното им участие в младежкото гражданско общество на местно ниво.

Реализирането на проекта и предвидените в него дейности дадоха възможност на доброволците  да работят съвместно с деца и младежи в неравностойно положение от гр. Видин, с което се подпомогна тяхната ефективна социализация и приобщаване към обществения живот в града, като същевременно се промотира доброволния труд на младите хора като начин за създаване и насърчаване на единно гражданско общество.

Доброволческата служба от 21 дни започна на 04.03.2020 г. беше планирана да се осъществи в периода от 04.03.2020 г. до 24.03.2020 г. Поради настъпилата извънредна ситуация както в България, така и в страната на партньорската ни организация – Румъния, и налагането на стриктни мерки за безопасност и сигурност на населението във връзка с пандемията от COVID-19, се наложи доброволческата служба да бъде прекъсната на 13.03.2020 г. Възобновяването й беше възможно през м. юни и в периода от 15.06.2020 г. до 25.06.2020 г. доброволците, съвместно с младежите от неравностойно положение от гр. Видин, успяха да довършат всички планирани дейности и да финализират успешно службата по проекта.

Всички планирани дейности в рамките на доброволческите служби бяха базирани на методи от неформалното образование, което спомогна за формирането на нови знания, умения и отговорно гражданско отношение на доброволците и младежите в неравностойно положение.

Чрез обединяване усилията на доброволците от България и Румъния, заедно с младежите от местната общност, успяхме да насърчим солидарността и толерантността между младите хора от различни страни. Обединяването на  младежи от различен произход, възраст и социален статус допринесе за популяризиране на идеите за доброволчеството, включването в обществено-значимите процеси, работата и подкрепата на млади хора в неравностойно положение и тяхното социално включване, актуални както в рамките на Европейския съюз, така и в глобален мащаб.

В резултат от реализиране на заложените дейности бяха постигнати и специфичните цели на проекта, а именно:

  • Насърчаване на доброволческата дейност сред младите хора;
  • Подпомагане развитието на гражданското общество чрез работа със специфична целева група;
  • Насърчаване на процесите на социално включване на млади хора в неравностойно положение и/или с по-малко възможности;
  • Промотиране на важни общочовешки ценности като солидарност, съпричастност, справедливост, равноправие и т.н.;
  • Развиване на междукултурен диалог и солидарност;
  • Придобиване на ключови умения и компетенции – работа в екип, лидерство; организираност;
  • Промотиране на приниципите на равни възможности и недискриминация;
  • Укрепване на международното партньорство в областта на ЕКС.

Реализирането на проект „Доброволчество за по-добър живот” оказа силно положително въздействие върху участниците в него – доброволци, младежи в неравностойно положение, партньорски организации. С участието си в проекта младите доброволци получиха ценен опит и умения, свързани с:

  • Работа с млади хора в неравностойно положение;
  • Използване на различни техники за мотивация и взаимодействие с околния свят;
  • Комуникационни и презентационни умения;
  • Усъвършенстване на езиковите компетенции и общуването на чужд език (английски и румънски);
  • Работа в екип и лидерски умения;
  • Креативност и творчески умения;
  • Използване на методи от неформалното обучение;
  • Работата по ангажиране на вниманието на обществеността към разрешаване на актуални и важни обществени проблеми;

Посредством придобия опит и практика, доброволците имаха възможност да продължат своята дейност в тази област и да мултиплицират постигнатите резултати, дори и след приключване на доброволческата служба.

Успешното изпълнение на всички проектни фази позволи на екипа на сдружение „Бокая“, като домакин на проекта, и партньорската организация Asociatia Act Integration да наградят опита си в работата с млади хора и доброволци чрез използване на методи на работа, базирани на неформалното обучение, чрез  които младите хора развиха редица умения и компетентности, както и спомогнаха за ефективното разпространения на идеята за доброволния труд.

Настоящият проект е финансиран от Европейската комисия по Програма Еразъм+. Тази публикация отразява виждането само на автора и Комисията и не може да бъде отговорна за информацията, която се съдържа.