Проект „ДоброТворци“, номер на договор: 2017-1-BG01-KA105-035874, приключи успешно

Успешно приключи реализирането на проект „ДоброТворци“ с номер 2017-1-BG01-KA105-035874, финансиран по Програма „Еразъм +“.

Осъществяването на проектните дейности предостави възможност на 20 доброволеца от Румъния да се включат в подготовката и реализирането на Фестивала на изкуствата „Дунавски вълни“, което от своя страна спомогна за формиране на нови знания и умения у участниците и провокира изразяването на отговорно гражданско отношение. Европейската доброволческа служба се проведе в град Видин за период от 25 дни – от 10.07.2017 г. до 03.08.2017 г.

Основната цел на проекта, а именно – да насърчи доброволчеството, постигнахме като ангажирахме младите доброволци в подготовката и организацията на фестивала и ги включихме в творчески и креативни дейности от неформалното образование, като синтез на изкуство, което спомогна за формиране на нови знания и умения, и отговорно гражданско отношение у тях. Чрез обединяване на усилията на доброволците от Румъния и младежите от местната общност допринесохме за насърчаване на солидарността и толерантността между младите хора от различни страни.

Чрез реализирането на проекта показахме на доброволците ползите от извършване на дейности в помощ на обществото, обменихме опит и добри практики с партньорската организация Asociatia Tinerii 3D и подобрихме уменията си за работа с младежи. Това, което младите хора доброволци дадоха на организацията са не само добрите практики и изпитаните методи на работа, но и вдъхновение, ентусиазъм и различен мироглед, в което се крие истинското богатството на междукултурното общуване.

В резултат от реализиране на заложените дейности бяха постигнати и специфичните цели на проекта, а именно:

  • Участниците подобриха равнището си на ключови компетентности и умения, с оглед подобряване на тяхното личностно развитие;
  • Реализира се междукултурен диалог;
  • Повиши се солидарността на младежите;
  • Предостави се поле за личностна изява, придобиване на опит в друга държава, сътрудничество и полезно взаимодействие между младежите;
  • Участващите организации придобиха опит в реализиране на доброволчески проекти.

Реализирането на проект „ДоброТворци“ оказа положително въздействие върху участниците в обучително измерение, като чрез осъществените дейности допринесе за развитието на ключови компетенции, придобити посредством методите на неформалното образование, а именно:

– Способност за усвояване на знания – по време на реализиране на дейностите стимулирахме участниците да организират собствения си процес на учене, да си поставят цели и да ги постигат, да използват придобитите знания и умения, да бъдат мотивирани и уверени в себе си;

– Подобрена комуникация на чужд език – дейностите по проекта се осъществиха на английски език, което даде възможност на участниците да се научат да структурират речта си на чужд език и да се аргументират, като използват подходящи изразни средства. Всичко това доведе до преодоляване на притесненията на някои от тях да общуват на чужд език, разви комуникационните им умения и доведе до по-широкото развитие на тази компетентност;

– Социални и граждански умения – в процеса на работа реализираме редица дейности, които спомогнаха за изграждане на активна гражданска позиция на участниците в обществото. Те имаха възможност да формират и изразяват мнение по значими въпроси. Развиха компетенции за разрешаване на проблеми по неконфликтен начин, за достигане до компромис, преодоляване на стереотипи, разбиране и оценяване на различните култури, споделяне на европейските ценности, вземане на решения, носене на отговорност за тях и работа в екип;

– Културни компетенции – междукултурният контекст, в който се развиха дейностите по проекта и опознаването на собствената и чуждите културни особености, традиции и история подобриха и спомогнаха за културното съзнание и израстване на участниците.

Изпълнението на заложените дейности  позволи на нас като домакин на проекта и партньорската организация да придобием представа за това дали младежите се повлияват от неформалното образование и по какъв начин ще можем да го прилагаме в своите дейности в бъдеще. Получихме нагледна информация за актуалните теми между младите хора, а директната връзка с тях ще ни позволи в бъдеще да избираме най-подходящия подход при общуването си с тях.

Настоящият проект е финансиран от Европейската комисия по Програма Еразъм+. Тази публикация отразява виждането само на автора и Комисията и не може да бъде отговорна за информацията, която се съдържа.