„ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ВИДИН“

Община Видин е Бенефициент по проект „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин“, който се финансира от две Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по ОП РЧР и приоритетна ос „Образователна среда за активно социално приобщаване“ по ОП НОИР.

Проектът е финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № по ОП РЧР BG05M9OP001-2.056-0025-C01  и с рег. № по ОП НОИР BG05M9OP001-2.056-0025-2014BG05M2OP001-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).

Проектът е на обща стойност 1 589 270,65 лв., от които 1 199 362,90 лв. по ОП РЧР (1 019 458,47 лв. от ЕСФ и 179 904,43 лв. национално финансиране) и 389 907,75 лв. по ОП НОИР (331 421,59 лв. от ЕСФ и 58 486,16 лв. национално финансиране).

Срокът за изпълнение на проекта е от 05.07.2022г. до 30.06.2023г.

Партньори на Община Видин по проекта са: „Хена“ ООД, Сдружение „БОКАЯ“, Детска градина „Мир“ – гр. Дунавци и филиал „Звънче“ – гр. Видин, ОУ „Епископ Софроний Врачански“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и „АЛ ТАКС КЪНСЪЛТИНГ“ ООД.

Асоциирани партньори са: Министерство на образованието и науката, Агенция за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Регионална здравна инспекция Видин.

Основната цел на проекта е създаването и прилагането на ефективен и иновативен междусекторен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Видин, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения.

Предвидени дейности за изпълнение:

по ОП РЧР:

 • Активиране на неактивни лица и трудова медиация;
 • Провеждане на мотивационно обучение;
 • Професионално обучение;
 • Осигуряване на субсидирана заетост;
 • Насърчаване на самостоятелната заетост;
 • Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността;
 • Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи

по ОП НОИР:

 • Допълнително обучение по български език за децата и учениците от уязвими групи;
 • Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от уязвими групи и подкрепа за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование;
 • Осигуряване на психологическа подкрепа за децата и учениците от уязвими групи;
 • Подобряване на образователната среда в две училища и една детска градина;
 • Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите от етническите малцинства и други уязвими групи за превенция на отпадането от училище;
 • Кариерно ориентиране на ученици