ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКА БАНКА-ВИДИН СЕ ИЗПЪЛНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „БОКАЯ”

Проектът „Младежка банка” Видин е метод, чрез който младежи набират средства от спомоществователи, които след това управляват, контролират и разпределят за проектни идеи на млади хора от региона при изпълнение на техните предложения. Целта на проекта „Младежка банка – Видин” бе да стимулира развитието на младежката филантропия, като предостави на младите хора финансов ресурс, който те управляваха, и насочваха към подкрепа на иновативни проекти на други млади хора от съответната общност. Младежите насърчаваха за активно участие, привличане на съмишленици и развиваха доброволчеството и филантропията сред младите хора.

В резултат от дейностите по проекта бе сформиран екип от 15 младежи, които оформяха така наречения Управителен съвет на Младежката банка във Видин и които вземаха решения за финансиране на предложена проектна идея, като те бяха екип от 15 млади хора.

В началото на учебната 2014 година екипът на Младежка банка Видин направи проучване на необходимостта от смислено прекарване на свободното време на младите хора във Видин и определи приоритети за финансиране за конкретната година. Предвиденото проучване се извърши чрез анкетни карти. Тема на проучването бе  „Организиране на свободното време на учениците от гр. Видин” и се
реализира в периода на изпълнение на проекта. В анкетната карта бяха включени въпроси отчитащи мнението на учениците към начините за използване на свободното време, участието им в извънкласни форми и достъпността на средата в местната общност – училище, квартал, град.
След анализ бяха определени и приоритетите за финансиране на младежки дейности през годината.
• В РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА БЯХА ПРОУЧЕНИ ИНТЕРЕСИТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ВИДИН И БЯХА ВКЛЮЧЕНИ СЪС СВОИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
• ПРОЕКТИТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА БЯХА ОЦЕНЕНИ ОТ МЛАДЕЖИ, ЕКИП НА МЛАДЕЖКА БАНКА – ВИДИН, КОИТО ОПРЕДЕЛИХА НАЙ-ДОБРИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
• ПРОЕКТИТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ВИДИН ЩЕ БЪДАТ ОДОБРЕНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ НЕОБХОДИМОСТТА И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА МЛАДЕЖИТЕ ЗА ОСМИСЛЯНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
• НАЙ-ДОБРИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЯХА НАГРАДЕНИ СЪС СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА МЛАДЕЖКА БАНКА ВИДИН

Времетраене на проекта:
от 15.04.2014 – 15.02.2015 /десет месеца/