ПРОЕКТ BG05M9OP001-4.001-0127, „Иновативен образователен център“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 30.11.2017 г. се проведе информационна  среща по проект № BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“

На 30.11.2017 г., в гр. Видин се проведе начално информационно събитие по проект № BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център на Сдружение „Бокая“. Проектът е по процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Изпълнява в партньорство с “Patronatul Local Al Intreprinderilor mici si mijlocii” – Kalafat (Асоциация за малки и средни предприятия – Калафат), Р. Румъния.

Целта на събитието беше да се информират заинтересованите страни и местната общност с основните и специфични цели по проекта, както и да се уведомят целеви групи за предвидените дейности и начините за включване в проекта.

По времето на събитието, представителите на Водещата организация – Сдружение „Бокая“, запозна присъстващите с основната цел на проекта, а именно: Реализиране на транснационално сътрудничество между България и Румъния, с цел осъществяване на трансфер и въвеждане на социални иновации в сферата на трудовата заетост за подобряване качеството на работните места и осигуряване на равен достъп до възможностите за учене през целия живот.

Посредством успешното изпълнение на дейностите се очаква да се постигне: Изготвяне на цялостен анализ на положението на маргинализираните групи в България и Румъния и проучени възможностите за сътрудничество за преодоляване на социалната изолация на лицата в риск; Трансфериране на успешни социални практики от осем европейски държави (Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия и Румъния) в областта на ефективното обучение и трудова заетост с цел укрепване капацитета на човешките ресурси в България; Обмен на ноу-нау и разработен комплекс от мерки за подобряване достъпа на хора от всички възрастови групи до възможности за учене през целия живот за повишаване качеството на работа и компетентността на заетите лица; Улесняване на комуникацията между работодатели и търсещите работа чрез изграждане на уеб базирана платформа „Образование и работа“.

Дейностите по проекта включват:

  • Анализ и изследване на опита на Румъния в областта на трудовата заетост и на партньорската организация;
  • Идентифициране на потребностите от иновативни елементи;
  • Проучване опита на осем от Дунавските страни;
  • Адаптиране и валидиране на социална иновация, чрез модела Иновативен образователен център с уеб базирана платформа „Образование и работа“;
  • Повишаване на капацитета на партньорската организация и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари;
  • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи;
  • Разпространение на постигнатите резултати чрез организация на информационно събитие „Включи се и ти“.

Период на реализация:

  • 11.2017 – 01.11.2018 г.

Място на реализация:

  • гр. Видин, Р. България и гр. Калафат, Р. Румъния

Бюджет:

  • 187 909,30 лв.

Финансирането по проекта е 100% безвъзмездната финансова помощ, от които 85% са европейско финансиране и 15% – национално съфинансиране

За допълнителна информация: Сдружение „Бокая“, адрес: гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 28, e-mail: bokaya@admin

www.eufunds.bg

Една посока – много възможности!