Процедура за избор на изпълнител въз основа на изпратени покани до минимум трима доставчици на услуга с предмет: „Организиране на публични събития“ по-проект ACF/777 „Честна игра“.

Във връзка с изпълнение на проект ACF/777 „Честна игра“ съгласно Договор № 63/21.07.2021г. в рамките втори конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Да се открие процедура за избор на изпълнител въз основа на изпратени покани до минимум трима доставчици на услуга с предмет: „Организиране на публични събития“ по-проект ACF/777 „Честна игра“.
 2. Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определянето на изпълнител за печат на материали съгласно техническите изисквания, описани в Поканата.
 3. Да се изпратят писмени покани до
 • „ИНФОГРУП БГ“ ООД
 • „ХОЛИНС БИЗНЕС КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД
 • „РИН КОНСУЛТ“ ЕООД
 • Одобрявам Поканата, приложенията към нея и условията за участие, които са неразделна част от настоящата заповед.
 • Поканата и приложенията към нея да бъдат публикувани на интернет адреса на Сдружение „БОКАЯ“ в раздел „профил на купувача“ – http://bokaya.eu  
 • Офертите да съдържат техническо и финансово предложение и да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в поканата за участие.
 • Критерий за оценка на офертите – „Най-ниска предложена цена“.
 • Срок на валидност на офертата: Не по-кратък от 90 дни, считано от датата на подаване на офертата.
 • Разглеждането, оценката и класирането на получените оферти да се извърши на 27.09.2022 г. от 17:00 часа в офиса на в офиса на Сдружение „БОКАЯ“, гр. Видин, ул. Христо Ботев 64, сграда „Бизнес инкубатор“ ет.3, офис 305
 1. Крайния срок за представяне на оферти да бъде: 16,00ч на 23.09.2022г. по електронна поща на е-мейл адреса: bokaya@abv.bg
 2. Дейността по оценяването да се отрази в протокол, който да се представи на представляващото лице на сдружението за утвърждаване.

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

            Борис Недялков,

            Председател на Сдружени „БОКАЯ“

Документи за участие в процедурата: