Сдружение „Бокая“ в партньорство с Сдружение „Tinerii 3D“ изпълняват проект “Let’s do it together – a green future for our planet”

Сдружение „Бокая“ в партньорство с Сдружение „Tinerii 3D“ изпълняват проект “Let’s do it together – a green future for our planet” с №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456.

Предоставяме изработени материали на актуални теми във връзка с изпълнението на проекта.

Прикачени файлове:

  • Презентация „Глобалните промени в климата. Причини и последици“
  • Презентация „Трансформиращата сила на градовете: справяне с изменението на климата чрез зелено, устойчиво и приобщаващо градско развитие“
  • Презентация „ЗЕЛЕНИ ИДЕИ“

Период на изпълнение 01.06.2022-31.08.2023 г.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.