СДРУЖЕНИЕ „БОКАЯ“ СТАРТИРА ПРОЕКТ ,,ДУНАВСКИ МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ НА ДРАКОНОВИТЕ ЛОДКИ!“, №НПИМД-КO2-134/2023

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА „Дунавски младежки фестивали на драконовите лодки“ е младите хора да изградят умения за социално отговорно поведение, създаване на навици за редовни занимания със спорт, туризъм и физически активен начин на живот, като модел за превенция на различни форми на заболявания, в резултат на което да развият чувствителност по обществено значим проблем, какъвто е воденето на здравословен и природощадящ начин на живот.

В проекта ще вземат участие 90 младежи от област Видин и Русе на възраст между 15 и 29 години, в това число млади хора, които не учат, не работят и не се обучават (NEETs) и млади хора с по-малко възможности от пряката целева група – младежи, изпитващи икономически и образователни трудности, принадлежащи към етнически малцинства, живеещи в изолирани географски райони и бежанци.

Проектът ще се проведе в 10 области на България, като значимите събития, фестивал на драконовите лодки, ще се състоят във Видин и Русе.

С изпълнението на проекта целим да увеличим знанията за здравословния начин на живот – за здравето и социалното приобщаване, на младите хора, като организираме и проведем НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ В 10 ОБЛАСТИ от страната и насочим вниманието им към значението на здравословния начин на живот чрез спорт за всички поколения и социални групи.

Проект ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“ с №25-00-86/01.12.2023 г. е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2023 г.

Период на изпълнение: 01.01.2024 г.- 01.07.2024 г.

Финансиране: 87 722.00 лв.

Този материал е създаден в рамките на Проект ,,Дунавски младежки фестивал на драконовите лодки!“ и цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „Бокая“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.