Стартира изпълнението на проект „Spirit of the nature“

Стартира изпълнението на проект „Spirit of the nature“ с номер 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080595. Бенефициент е Сдружение „Бокая“, България в партньорство с “3D Tinerii”, Румъния. Продължителност на проекта- 8 месеца.
 
Основна цел на проекта: Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част от природния потенциал за устойчиво развитие на община Белоградчик.
 
Специфични цели:
·       Насърчаване на младите хора да са по-активни участници в общественият живот на своята общност посредством включването им в обществено значими кампании, насочени към опазване на природното наследство и изключителното биологично разнообразие в Европа;
·       Развитие на креативността на участниците чрез включването им в различни практически задания, насочени към овладяване на знания и умения за изготвяне на цялостна стратегия за опазване на околната среда.
·       Овладяване на умения за критично мислене при младите хора, посредством усвояване на нови техники и похвати за анализиране, синтезиране, оценяване и прилагане на информация, събрана чрез наблюдение, опит, размисъл, с цел разрешаване на конкретен проблем;
·       Осигуряване на възможност за овладяване на ключови умения, като работа в екип, комуникационни умения, гражданска активност и социална солидарност и др.

Funded by the European Solidarity Corps, Erasmus+ Program of the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.