Стартира проект „Youngster workforce“ с номер № 2020-3-BG01-KA105-094896

Днес, 11 януари, сме радостни да споделим, че проект „Youngster workforce“ с номер № 2020-3-BG01-KA105-094896, финансиран по Програма „Еразъм+“ стартира на 01.01.2021 г. и е с продължителност от 3 месеца.

Основната цел на проекта е да повиши нивото на професионални и личностни компетенции на общо 39 младежи от България, Румъния и Сърбия и да развие у тях специфични знания и умения, с които да могат да се включат ефективно на пазара на труда.

Специфични цели на проекта са:

 • Подобряване на знанията за механизмите на трудовия пазар и на практическите умения за търсене и намиране на работа;
 • Придобиване и изграждане на умения, нови знания и компетенции за кариерно ориентиране;
 • Изграждане на лидерски, личностни и граждански компетенции чрез динамичен обучителен процес и посредством интерактивни подходи и неформални обучителни методи;
 • Развиване на креативното мислене на младежите;

Водеща организация в рамките на проекта е Сдружение „Бокая“ –  организация, работеща активно с младежи и притежаваща богат опит в реализирането на проекти с младежка насоченост. Партньорски организации по проекта са Asociatia Act Integration – румънска младежка организация, работеща в сферата на развитие на активно младежко гражданско общество на местно, регионално и национално ниво, и Center for creative develepment – Knjazevac – сръбско сдружение с нестопанска цел, създадено с цел подобряване положението на децата и младите хора, насърчаване на младежката заетост и работна ангажираност, както и насърчаване на идеите за устойчиво развитие и опазване на околната среда чрез прилагане еко технологии в нашето ежедневие.

В рамките на проекта общо 39 младежи – 13 от България, 13 от Румъния и 13 от Сърбия на възраст между 18 и 25 години, които ще вземат участие в 10-дневен младежки обмен в гр. Видин, България, в рамките на който ще включат в разнообразни обучителни и креативни дейности, сред които: ролеви игри, презентации, дискусии, уъркшопи, обмяна на опит, симулации и други дейности, базирани на методи от неформалното образование. Чрез реализирането им ще се повиши равнището на ключовите компетенции и умения на младежите по отношение на повишаване знанията за пазара на труда и взаимоотношенията в него, утвърждаване на знания и добри практики при търсенето и намирането на работа, както и изграждане на позитивна нагласа към включването на пазара на труда.

В рамките на проекта ще бъдат включени по 5 младежи в неравностойно положение от всяка една от трите партньорски организации, които живеят в изолирани географски райони и изпитват икономически и/или социални ограничения, с което ще се даде възможност за придобиване на знания, умения и компетенции на тези млади хора с по-малко възможности.

Проектът ще създаде важни условия за лично и професионално развитие на участниците, като чрез своето участие в него те ще получат ценен опит и умения, свързани с:

 • Повишаване на знанията относно пригодността за заетост и намиране на работа като елемент в борбата с младежката безработица;
 • Изграждане на предприемаческо мислене и насърчаване формирането на предприемаческа култура;
 • Придобиване на ценни знания и умения за изготвяне на автобиография и мотивационно писмо, кандидатстване за работа и поведение по време на интервю за работа;
 • Развиване на инициативността на участниците за самостоятелна работа и индивидуална реализация;
 • Подобряване степента на ориентираност, информираност и мотивация за търсене и намиране на работа;
 • Оказване на положително влияние за придобиването на меки умения като презентиране, участие в дискусии, аргументиране, работа в екип и управление на време, необходими за пазара на труда;
 • Подобряване на комуникативните и езиковите умения, както и развиване на качества като толерантност, съпричастност и екипност;
 • Повишаване на компетенциите в сферата на европейското законодателство с акцент върху механизмите за справяне с младежката безработица.

Чрез успешното реализиране на проектът за младежка мобилност екипът на Сдружение „Бокая“, в партньорство с Asociatia Act Integration и Center for creative develepment – Knjazevac, ще спомогне за обогатяване на набора си от инструменти и методи за работа с млади хора в различни области, като същевременно ще повишат капацитета за работа и управление на международни проекти и работа с международни партньори