ЧЕСТНА ИГРА

Проект „Честна игра“

Договор с № 63/21.07.2021 г.

Проектът ”Честна игра” се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта  е  да подобри равнопоставеността на половете и да съдейства за борба с насилието, основано на пола в спорта.

По проекта ще бъде представено разбирането за „Честна игра“ като спортсменско поведение, което изключва всички форми на насилие в спорта, включително насилие, основано на пола.

Днес, 01 септември 2021г., сдружение „Бокая“ в партньорство с фондация „Билитис“ започна реализацията на проект „Честна игра“, който се финансира от ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021.

www.activecitizensfund.bg

Проектът се изпълнява  по Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак.

У нас проблемът „Честна игра“ и спортсменско поведение е недостатъчно изследван, но много спортни публикации показват недвусмислено, че половите стереотипи са една от причините за обиди и агресия в спорта. Спорадични медийни скандали разкриват присъствието и на сексуално насилие над жени в спорта. Проектът адресира проблем, за който у нас не се говори: дискриминацията на основа пол и полова идентичност, и насилието, основано на пола в спорта.

Основната цел, която си поставяме е, да се подобри равнопоставеността на половете и да се съдейства за борба с насилието, основано на пола в спорта.

Подходът, който сме избрали е да информираме, активизираме, и да доведем до промяна в разбиранията и поведението, за изграждане на активна гражданска позиция за справяне с този проблем. Чрез него се надяваме уязвими лица (дискриминирани и жертви на насилие, основано на пола в спорта) да бъдат овластени да говорят за проблема.

Целта е да бъде въведен стандарт на работа  (Правила за превенция на насилието, основано на пола в спорта), базиран на международни добри практики, утвърден с подкрепата на институции (Министерство на младежта и спорта и НСА) и промотиран сред всички свързани със спорта.

Дългосрочният резултат от проекта е укрепване на механизмите за противодействие на насилието, основано на пола в спорта, които водят до укрепнало гражданско общество.

Основните дейности, които ще бъдат реализирани в процеса на изпълнение са:

  • Бърза оценка на ситуацията чрез онлайн изследване като основа за разработване на стратегическа комуникационната кампания и застъпничество за нови политики.
  • Създаване и разпространение на Наръчник с Правила за превенция и борба с насилието, основано на пола в спорта.
  • Обучения за спортни журналисти (50 от цялата страна) и информационна кампания, насочена към спортисти (5000), спортни клубове (100+) и широката общественост (500000). Партньорите обединяват усилия за достигане до различни публики, вкл. младежи (над 80% от активно спортуващите са младежи), жени от уязвими групи (лесбийки, бисексуални, транс полови жени – целева група, за чиито права работят фондация „Билитис“).

Специалните събития се очаква да въвлекат директно над 500 души, а кампания в социалните мрежи да достигне до над 50 000 уникални потребители.

Фокусът на проекта е поставен върху създаване на приятелска среда, което в дългосрочен план да подобри саморегулацията на спортните организации за предотвратяване на дискриминация и език на омраза на основа полови стереотипи, и повиши нетърпимостта на спортуващите, професионалните спортисти и други заинтересовани страни към насилието по полов признак в спорта.