За нас

Сдружение „БОКАЯ” e основано през месец септември 2013 година в област Видин. Организация, чиято цел се основава на разбирането, че развитото и силно гражданско общество се постига чрез активното включване на овластени и информирани граждани в обществените процеси. В своите инициативи сдружение „БОКАЯ” поставя ударението върху демократични ценности и механизми, които стимулират индивидуално участие и гражданска отговорност. Постигането на устойчиви резултати, споделените ценности и създаването на трайни връзки между самите субекти на гражданското общество и представителите на Третия сектор, държавните институции и бизнеса са част от дейностите на сдружението. 

 Сред основните цели и задачи на сдружението са:
• В областта на образованието: Подпомагане на младежта, обучение, квалификация и преквалификация на
безработни; Стимулиране на младежката заетост чрез обучение; Разработване на образователни програми,
организиране на симпозиуми, семинари, обучения, работни срещи, консултации;
• В областта на включването: Подпомагане интегрирането на младите хора в неравностойно положение в
обществото и насърчаване тяхната инициативност; Подпомагане на малцинствените групи, елиминиране на
всяка форма на дискриминация; интеграция в обществото;
• В областта на физическата култура и свободното време: Подпомагане на културни събития, организиране на
форуми, фестивали и срещи в областта на културата; Насърчаване организирането на развлекателни програми,
подкрепа дейността на музикални групи, състави, извънкласни форми, презентации; Подпомагане на младежки
инициативи, спортни и културни дейности, дейности за споделяне на информация и иновации; Стимулиране
развитието на туризма, физическата култура, масовия спорт с спортни мероприятия.

Сдружение „БОКАЯ“ е част от инициативата на Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ), с която гарантират своето добро управление чрез прозрачност, контрол, отчетност, предотвратяване на конфликт на интереси, отговорно управление на човешките ресурси и пряка връзка с обществените групи.

Повече за стандартите, които прилагаме при работата си прочетете тук: https://frgi.bg/bg/standarti-za-dobro-upravlenie-na-grazhdanska-organizatsiya
Сдружение „Бокая“ има опит от проекти по Фонд „Активни граждани“, сред които проектът ни „Честна игра“, с номер № 63/21.07.2021 г., изпълняван от Сдружение „Бокая“ и Ресурсен център „Билитис“ с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта бе да подобри равнопоставеността на половете и да съдейства за борба с насилието, основано на пола в спорта, като бяха проведени обучения на спортни журналисти на тема „Езика на омразата в спорта“, както и събития за разпространение на изработен в рамките на проекта Наръчник с Правила за превенция и борба с насилието, основано на пола в спорта сред треньори и представители на спортни организации. Организирани бяха и спортни събития – женски футболен турнир в София и състезание с драконови лодки по р. Дунав във Видин, както и бе проведена мащабна кампания в социалните мрежи. Повече информация за проект „Честна игра“ можете да откриете тук -> https://bokaya.eu/%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0/, а клиповете от кампанията в социалните мрежи са достъпни в YouTube канала на сдружението -> https://www.youtube.com/@associationbokaya/videos
Сдружение „БОКАЯ“ има опит и в работата си по проект „Модел за активно гражданското участие във формулирането, управлението и мониторинга на местната политика за развитие на спорта на територията на общините Видин, Враца и Монтана“, № BG05SFOP001-2.025-0022-C01/ 21.07.2022, по линия на ОП „Добро управление“. Повече информация за него може да намерите на https://bokaya.eu/category/%d0%be%d0%bf-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/.
Сдружение „БОКАЯ“ е и партньор по проект „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин“, № BG05M9OP001-2.056-0025-2014BG05M2OP001-C01, по линия на две оперативни програми – ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“, където отговаря за голяма част от изпълнението на Дейност 5 “Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите от етническите малцинства за превенция на отпадането от училище” по проект ВG05M9OP001-2.056-0025 „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин“. Повече за него тук -> https://bokaya.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd/
Достъп до клипове и материали от кампании на сдружението можете да добиете от каналът ни в YouTube -> https://www.youtube.com/@associationbokaya/videos

Сдружение „Бокая“ активно работи за развитие на местната общност в гр. Видин и изграждането й като част от
Европейското общество. От момента на своето създаване, до сега, сдружение „Бокая“ активно работи за насърчаване на хората с по-
малко възможности да са активни участници в обществото. Във всеки наш проект участват и млади хора в
неравностойно положение, като по-този начин се надяваме да ги насърчим да преодолеят наложените им
ограничения и да работят за своето социално и професионално развитие.

От досегашната си дейност, сдружение „Бокая“ има добре изградена партньорска мрежа от международни
организации, с които активно работи за насърчаване на солидарността между младите хора за решаване на
обществено значими проблеми.

В тази връзка, сдружение „БОКАЯ“ също притежава акредитация за приемаща, изпращаща и координираща организация по програма Еразъм+. В качеството си на такава организация, сме участвали в множество проекти и мобилности в и извън страната, повече информация за които можете да откриете в раздел „Проекти“. Всички те са пряко свързани с основните цели и идеология на сдружението, и целят създаване на възможности за младежите в областта и страната да придобият и развият умения в различни сфери, например екология, дигитализация и дигитални умения, спорт и други. Повече информация за акредитацията ни ще откриете – EVS Erasmus+ на -> https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/923055978_en

В допълнение, притежаваме и знак за качество към Европейския корпус за солидарност, като подкрепяща и водеща организация и също имаме опит в мобилности по линия на неговия механизъм. Повече информация за знакът за качество на сдружение „Бокая“ може да откриете на -> https://youth.europa.eu/volunteering/organisation/51747_en.

Екип

Борис Недялков
председател на сдружение „Бокая“
e-mail: b.nedyalkov@bokaya.eu
тел.: 00359 878 888 862
Моника Живкова
мениджър проекти
e-mail: m.zhivkova@bokaya.eu
тел.: 00359 893 009 037

Сдружение „БОКАЯ“ е част от инициативата на Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ), с която гарантират своето добро управление чрез прозрачност, контрол, отчетност, предотвратяване на конфликт на интереси, отговорно управление на човешките ресурси и пряка връзка с обществените групи.

Успешни наши примери са реализираните ни до сега дейности, обучения, семинари чрез които достигнахме до огромен брой младежи в областта. Най-добрите ни примери за това са проекти като „Младежка банка Видин“, „Международен ден на младежта“ в с. Арчар и гр. Видин , „Взаимодействие за бъдещи шампиони“ гр. Видин, „Иновативен образователен център“ и др.

Сдружение „БОКАЯ“ бе представител на европейска мрежа от мултиплаери на ЕВРОДЕСК , в периода 2015г- 2019г, която служи за информационен портал на всички младежи в ЕС. Чрез мрежата да станете участник на практики в младежкия сектор, паралелно прилагани в 28-те държави членки, а също така и да получите информация за актуални стажове практики, грантове и конкурси из цяла Европа.