Изпълни се проект „Spirit of the nature“

Изпълни се проект „Spirit of the nature“ с номер 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080595.

Основна цел на проекта: Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част от природния потенциал за устойчиво развитие на община Белоградчик.

Участие в проект „Spirit of the nature“ взеха 34 доброволци, които в рамките на 38 дни, имаха възможност да участват в различни дейности и събития, и по този начин да овладеят необходимите знания, които да ги направят отговорни и ангажирани личности, способни да работят активно за решаване на проблемите на околната среда.

Младежите работиха за опазване на дивите птици в района на община Белоградчик. Включиха се в различни дейности, имащи за задача: Събиране на информация за вредите причинени на околната среда от човека- изработка на постери с план за възстановяване; Облагородяване на околната среда и създаване на условия за наблюдение, проучване и опазване на популациите на диви птици в района; провеждане на информационна кампания за привличане на общественото внимание към нуждата от адаптиране на политиките към настъпващите климатични промени и устойчиво и ефективно използване на природните ресурси; предлагане на решения за намаляване въздействието на човешката дейност върху околната среда; насърчаване на диалога за климатичните промени и нуждата от адаптиране на производството на селскостопанска продукция към новите условия на живот.

С реализацията на проекта се постигна:

•          Популяризиране на идеята за младежкото доброволчество и възможностите, които то предоставя за подпомагане на дейностите по опазване на околната среда.

•          Овладяване на ключови умения като иновативност, критично мислене, вземане на решения, общуване в мултикултурна среда, лидерство.

•          Развитие на партньорските организации и обогатяване на тяхното портфолио за предлагане на актуални и качествени решения за опазване на околната среда.

Бенефициент е Сдружение „Бокая“, България

Партньор: “3D Tinerii”, Румъния.

Начало: 01.06.2022 г.

Край: 31.05.2023 г.

Продължителност: 12 месеца

Funded by the European Solidarity Corps, Erasmus+ Program of the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.