Профил на купувача

Днес 13.03.2018 сдружение „БОКАЯ“ обявява публична покана за:

Предмет на предвидената процедура: Провеждане на социологически изследвания за трудовата заетост сред младите хора, във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-4.001-0127-C01 „Иновативен образователен център“

Прогнозна стойност: 51 120.00 лв. без ДДС

Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 13.03.2018 г.

Крайна дата за подаване на оферти: 20.03.2018 г.

Провеждане на социологически изследвания за трудовата заетост сред младите хора, във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-4.001-0127-C01 „Иновативен образователен център“ на Сдружение „Бокая“, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, както следва:

  • Обособена позиция № 1 – Онлайн социологическо проучване

Провеждане на онлайн проучване сред 600 човека

  • Обособена позиция № 2 – Провеждане на фокус групи

Провеждане на качествено изследване, чрез 12 фокус групи

  • Обособена позиция № 3 – Проучване/анализ на успешни социални практики

Проучване на успешни социални практики в 8 европейски държави

Пакет от документи за кандидатстване може да изтеглите тук:

  1. Решение – 1. Reshenie
  2. Публична покана – 2 Publichna pokana
  3. Образец на оферта – 3 Obrazec na oferta
  4. Декларация на кандидата – 4 Deklaracia na kandidata
  5. Методика за отценка – 5 Metodika za ocenka
  6. Проект на договора – 6 Obrazec na dogovor
  7.  Въпроси и отговори – 7 Vaprosi i otgovori