Сдружение „Бокая“, България, реализира проект „Spirit of the nature“ в партньорство с “3D Tinerii”, Румъния

Сдружение „Бокая“, България, реализира проект „Spirit of the nature“ с номер 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080595, в партньорство с “3D Tinerii”, Румъния. Проектът е насочен към съхранение и опазване на околната среда и видовото многообразие.

Към момента се реализира доброволческа служба, в която участват 17 младежи от България и Румъния в периода 08.02.2023 г. – 26.02.2023 г.

Инициативата се провежда в с. Фалковец, Северозападна България.

В периода 22.02.2023-24.02.2023 г. в гр. Видин и гр. Белоградчик ще се проведе информационна кампания с надслов „Рециклирай – лесно е“. Ще бъдат посетени местни музеи, училища и заинтересовани страни.

По време на кампанията ще бъдат разпространени информационни материали за нуждата от управление на отпадъците и намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурсите, обсъждане на предложения за намаляване на въздействието на човешката дейност върху околната среда, иницииране на диалог за климатичните промени и необходимостта от адаптиране на производството на селскостопанска продукция към новите условия на живот.

Funded by the European Solidarity Corps, Erasmus+ Program of the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.