ПРОЕКТ „Иновативен образователен център“, BG05M9OP001-4.001-0127

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 01.11.2017 г. стартира проект № BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“

На 01.11.2017 г. стартира проект № BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център на Сдружение „Бокая“, процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Основната цел на проекта е:

 • Реализиране на транснационално сътрудничество между България и Румъния, с цел осъществяване на трансфер и въвеждане на социални иновации в сферата на трудовата заетост за подобряване качеството на работните места и осигуряване на равен достъп до възможностите за учене през целия живот.

Специфичните цели на проекта са:

 • Изграждане на партньорство между България и Румъния с фокус върху сферата на трудовата заетост за изграждане на мрежи за трансфер и внедряване на иновативни социални практики;
 • Изготвяне на цялостен анализ на положението на маргинализираните групи в България и Румъния и проучени възможностите за сътрудничество за преодоляване на социалната изолация на лицата в риск;
 • Обмен на ноу-нау и разработен комплекс от мерки за подобряване достъпа на хора от всички възрастови групи до възможности за учене през целия живот за повишаване качеството на работа и компетентността на заетите лица;
 • Трансфериране на успешни социални практики от осем европейски държави (Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия и Румъния) в областта на ефективното обучение и трудова заетост с цел укрепване капацитета на човешките ресурси в България;
 • Развитие на човешките ресурси, чрез осъществяване на транснационално сътрудничество в областта на обучението и квалификацията на безработни, неактивни и заети лица с цел развитие на нови умения и придобиване на нови компетенции;
 • Обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на равен достъп на заетите до възможностите за учене през целия живот;
 • Създаване на условия за подобряване на мобилността, заетостта и придобиването на допълнителни ключови компетенции с цел повишаване на конкурентоспособността на работната сила в региона на гр. Видин и гр. Калафат;
 • Създаване на Иновативен образователен център за повишаване осведомеността сред работодатели, заинтересовани лица и местната общност за специфичните проблеми и потребности на безработните лица;
 • Улесняване на комуникацията между работодатели и търсещите работа чрез изграждане на уеб базирана платформа „Образование и работа“.

Партньори:

 • “Patronatul Local Al Intreprinderilor mici si mijlocii” – Kalafat (Асоциация за малки и средни предприятия – Калафат), Р. Румъния

Период на реализация:

 • 11.2017 – 01.11.2018 г.

Място на реализация:

 • гр. Видин, Р. България и гр. Калафат, Р. Румъния

Бюджет:

 • 187 909,30 лв.

Финансирането по проекта е 100% безвъзмездната финансова помощ, от които 85% са европейско финансиране и 15% – национално съфинансиране

За допълнителна информация: Сдружение „Бокая“, адрес: гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 28, e-mail: bokaya@admin

www.eufunds.bg

Една посока – много възможности!