Успешно приключи проект BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център“ по ОП „Развитие на човешките ресурси”

На 01.11.2018 г. успешно приключва проект „Иновативен образователен център“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз по Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“, Процедура BG05M9OP001- 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Проектът се реализира от Сдружение „Бокая” в продължение на 12 месеца на територията на гр. Видин, България. Чуждестранен партньор по проекта е организация „Patronatul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM) Calafat“ от Румъния.

Реализираха се следните дейности:

 • Дейност 1. Организация и управление на проекта

Постигната цел: Ефективно управление на всички ресурси за успешното постигане целите на проекта.

 • Дейност 2. Информация и комуникация

Постигнати цели: Информираност и публичност сред широката общественост на проекта, относно заложените цели, резултати и действия. Осигурена прозрачност при изпълнение на дейностите.

 • Дейност 3. Изготвяне на специфичен анализ и изследване на опита на Румъния в областта на трудовата заетост

Постигната цел: Определяне на основните причини за невъзможността на жителите на гр. Видин и гр. Калафат да се реализират на пазара на труда, чрез провеждане на онлайн социологическо проучване.

 • Дейност 4. Изготвяне на специфичен анализ за идентифициране на потребностите от иновативни елементи

Постигната цел: Насърчаване на дискусия по проблемите на трудовата заетост и подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид.

 • Дейност 5. Изготвяне на специфичен анализ на опита на осем от Дунавските страни – Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния

Постигната цел: Събиране, проучване и систематизиране на информация за успешно приложени социални практики в осем държави-членки на Европейския съюз, попадащи в региона на р. Дунав.

 • Дейност 6. Изготвяне на специфичен анализ на опита на партньорската организация

Постигната цел: Наблюдение, проучване и сравнение на развитието на Румъния и България в сферата на осигуряване на трудовата  заетост и възможностите за внедряване на иновативни модели на работа.

 • Дейност 7. Адаптиране и валидиране на социална иновация, чрез модела Иновативен образователен център с уеб базирана платформа „Образование и работа“

Постигната цел: Създаден Иновативен образователен център и уеб базирана платформа „Образование и работа“

 • Дейност 8. Повишаване на капацитета на партньорската организация и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари

Постигната цел: Проведени осем семинара с акцент разработване, прилагане, мониторинг и оценка на добри практики и иновативни подходи за повишаване капацитета на партньорската организация и заинтересованите страни по проекта.

 • Дейност 9. Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи

Постигната цел: Осъществяване на подробна и прецизна оценка на адаптираната иновативна практика и извеждане на резултатите от постигнатото по проекта като цяло.

 • Дейност 10. Разпространение на постигнатите резултати чрез организация на информационно събитие „Включи се и ти“

Постигната цел: Организиране и провеждане на информационно събитие „Включи се и ти“

В процеса на реализация на предвидените проектни дейности бяха постигнати поставените цели, а именно:

Основна цел: Реализиране на транснационално сътрудничество между България и Румъния, с цел осъществяване на трансфер и въвеждане на социални иновации в сферата на трудовата заетост за подобряване качеството на работните места и осигуряване на равен достъп до възможностите за учене през целия живот.

Специфични цели:

 • Осъществяване на транснационално сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на равен достъп на заетите до възможностите за учене през целия живот;
 • Обмяна на опит, идеи, знания, ноу-хау;
 • Изграждане на партньорства между България и Румъния с фокус върху сферата на трудовата заетост за изграждане на мрежи за идентифициране, трансфер и внедряване на иновативни социални практики;
 • Създаване на условия за подобряване на мобилността, заетостта и придобиването на допълнителни ключови компетенции с цел повишаване на конкурентоспособността на работната сила в региона на гр. Видин и гр. Калафат;
 • Развитие на човешките ресурси, чрез осъществяване на транснационално сътрудничество в областта на обучението и квалификацията на безработни, неактивни и заети лица с цел развитие на нови умения и придобиване на нови компетенции;
 • Улесняване на комуникацията между работодатели и търсещите работа чрез изграждане на уеб базирана платформа „Образование и работа“;

С успешното реализиране на проекта се подпомага изпълнението на целите на ОП РЧР и ИП 6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции на работната сила.“

За допълнителна информация: СНЦ „Бокая“, адрес: гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 28, e-mail: bokaya@admin

www.eufunds.bg

Една посока – много възможности!