Временно прекратяване на доброволческата служба по проект „Доброволчество за по-добър живот“, № 2019-3-BG01-ESC11-077759

Днес, 14.03.2020г., във връзка с изпълнението на проект № 2019-3-BG01-ESC11-077759 „Доброволчество за по-добър живот“, финансиран по Програма „Европейски корпус за солидарност“, и обявеното извънредно положение на територията на страната, обявено с Решение № 180/13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, се налага временно прекратяване на доброволческата служба по проекта. Настъпилата извънредна ситуация както в … Продължение

Виж повече

Включете се в онлайн социологическо проучване на тема „Състояние на трудовата заетост в региона на Видин и Калафат“ в изпълнение на проект „Иновативен образователен център“ BG05M9OP001-4.001-0127

Ако принадлежите към следните целеви групи:–    Икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст до 29 години–    Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност. То вземете участие като попълните онлайн формуляра кликвайки  ТУК…

Виж повече

ПРОЕКТ BG05M9OP001-4.001-0127, „Иновативен образователен център“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз На 30.11.2017 г. се проведе информационна  среща по проект № BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ На 30.11.2017 г., в гр. Видин се проведе начално информационно събитие по проект № … Продължение

Виж повече

Проект „ДоброТворци“, номер на договор: 2017-1-BG01-KA105-035874, приключи успешно

Успешно приключи реализирането на проект „ДоброТворци“ с номер 2017-1-BG01-KA105-035874, финансиран по Програма „Еразъм +“. Осъществяването на проектните дейности предостави възможност на 20 доброволеца от Румъния да се включат в подготовката и реализирането на Фестивала на изкуствата „Дунавски вълни“, което от своя страна спомогна за формиране на нови знания и умения у участниците и провокира изразяването … Продължение

Виж повече